תנאים כלליים2024-03-31T16:26:43+03:00

תנאים כלליים והגבלות של MSC Cruises

אלו הם התנאים וההגבלות החלים על הזמנת חבילת השייט שלכם. אנא קראו אותם בעיון מכיוון שהם התנאים המחייבים אתכם.

להורדת קובץ התנאים הכלליים וההגבלות

תפקידי הצדדים2023-08-16T14:16:52+03:00

כל שירותי הנסיעות המופיעים בחוברת של החברה או באתר הרשמי של החברה, מוצעים למכירה על ידי MSC Cruises S.A. ("MSC Cruises").

בעת ביצוע ההזמנה, ההתקשרות לאספקת השירות הנה עם MSC Cruises.

הגדרות2023-10-04T17:03:11+03:00

בתנאים ובהתניות אלה, לביטויים הבאים יהיו המשמעויות המוגדרות להלן:

"הזמנה" פירושה הצעדים שננקטים על ידי הנוסע לרכישת חבילת נופש, שלפיהם הנוסע יתקשר בחוזה עם MSC Cruises לאספקת שירותי הנסיעות המרכיבים את חבילת הנופש.

"סוֹכֵן" פירושו האדם או סוכנות הנסיעות שמוכר או מציע למכירה את חבילות הנופש עבורך בשמה כמנהל וכמארגן; או מעמידה את שירותי הנסיעות וחבילות הנופש לזמינות כסוכן של MSC Cruises והחברה בהתאמה (כאשר החברה פועלת בתפקיד המתואר בתנאים והגבלות אלה של הזמנה).

 

"חברה" פירושה  MSC Cruises S.A שכתובתה הרשומה היא 40 Eugene Pittard, CH-1206 Geneva Switzerland, ואשר מארגנת חבילות נופש ומוכרת או מציעה אותן למכירה, בין אם זה נעשה ישירות או באמצעות סוכן מכירות.

"תנאי הובלה" פירושם התנאים וההגבלות שלפיהם המוביל מספק הובלה באוויר, בכביש או בים. תנאי ההובלה עשויים להתייחס להוראות החוק של מדינת המוביל ו/או אמנות בינלאומיות אשר עשויות להגביל או לשלול את חבותו של המוביל. עותקים של תנאי ההובלה של כל מוביל זמינים לנוסעים לפי בקשה.

"חבילת משולבת או חבילת הפלגה  משולבת" פירושה שילוב של הפלגת נופש עם לפחות שירות נופש נוסף כגון טיסה או מלון או הפלגה אחרת.  חבילה זו תחשב כמוצר אחד לכל דבר ועניין כל התנאים וההתיחוסויות השונות  להלן  המתייחסים להפלגה יחולו באופן זהה לחבילת משולבת כשירות אחד ולא ולא לכל שירות בנפרד אלא אם צויין אחרת באופן ספציפי

"חוזה" פירושו החוזה שנכרת בין החברה לנוסע המתייחס לשירותי הנסיעות הרלוונטיים המרכיבים את חבילת הנופש, הניתן להוכחה על ידי החשבונית שנשלחה על ידי החברה או  msccruises.co.il או הסוכן לנוסע.

 

"הפלגה" פירושו ההובלה בים והשהות על סיפונו של כלי שיט של MSC Cruises (כמתואר בחוברת של החברה הרלוונטית, באתר הרשמי או בתיעוד אחר שהופק עבור החברה או מטעמה), אשר – אם לא נרכש עם שירותי קדם השייט או לאחר השייט– יכולה להיחשב בפני עצמה כחבילת נופש.

"נוסע נכה" או "נוסע עם מוגבלות בניידות"; פירושו כל נוסע שניידותו כאשר הוא משתמש בהובלה מופחתת כתוצאה ממגבלה פיזית כלשהי (חושית או תנועתית, קבועה או זמנית), מוגבלות או ליקוי אינטלקטואלי או  פסיכולוגי, או מכל סיבה אחרת לנכות או ליקוי או כתוצאה הנובעים מגיל, וכן שמצבו מצריך תשומת לב מתאימה והתאמה לצרכיו המיוחדים עבור השירותים העומדים לרשות כל הנוסעים.

 

"נסיבות בלתי נמנעות ויוצאות דופן או כח עליון" פירושו כל אירוע בלתי צפוי ושאינו ניתן לחיזוי אשר הינו מחוץ לשליטת MSC Cruises או החברה, לרבות מעשה שמיים (כגון שיטפון, רעידת אדמה, סערה, הוריקן או אסונות טבע אחרים), מלחמה, פלישה, מעשה של אויבים זרים, פעולות איבה (גם אם nלמלחמה לא הוכרזה ), מלחמת אזרחים, מרד,  הפיכה , התקוממות, החרמה על ידי כוח צבאי או תפיסה בכוח או החרמה , פעילויות טרור, מהומות, הפרות סדר אזרחיות, סכסוכים תעשייתיים, אסונות טבע וגרעיניים, שריפות, מגיפות, סיכונים בריאותיים, הלאמה, סנקציות ממשלתיות, חסימה, אמברגו, סכסוך עבודה, שביתה, נעילה או הפרעה או כשל בשירות החשמל או הטלפוני ו/או כל בעיה טכנית בלתי צפויה בהובלה, כולל שינויים בלוחות הזמנים או הביטולים או החלפות של טיסות, שדות תעופה או נמלים סגורים או צפיפות בהם .

"סיור משולב" פירושו שילוב של שתי הפלגות או יותר שנקבעו מראש על ידי החברה ומוצעות למכירה כחבילת נופש אחת. לכל מטרה רלוונטית, הסיור המשולב ייחשב תמיד כחבילת נופש יחידה ובלתי ניתנת לחלוקה. כל התנאים וההתייחסויות לשייט ו/או חבילת נופש יכללו ויחולו באותה מידה על סיור משולב, אלא אם צוין אחרת. ההתייחסות היא למחיר הכולל ששולם עבור הסיור המשולב.

 

"חבילת נופש": פירושה השייט בין אם בשילוב עם טיסות ו/או כל הסדר לפני ו/או אחרי השייט ללינה"

הוא אינו כולל טיולי חוף או שירותי הסעות שאינם מהווים חלק מהמחיר הכולל של חבילת הנופש.

 

"MSC Cruises" פירושו MSC Cruises SA, שכתובתה הרשומה היא AvenueEugene-Pittard 40, Geneva, Switzerland 1288.

"אתר רשמי" פירושו קבוצת דפי האינטרנט, המסמכים וקישורי ההיפרטקסט הקשורים המוגשים מדומיין האינטרנט www.msccruises.co.il

"נוסע" פירושו כל אדם ואדם, לרבות קטינים, המופיעים באישור ההזמנה או בחשבונית או בכרטיס שהונפק על ידי MSC Cruises.

"סיור חוף" פירושו כל טיול, נסיעה או פעילות בחוף שאינם כלולים כחלק מהמחיר הכולל של חבילת הנופש ומוצעים למכירה על ידי MSC Cruises על סיפון האנייה.

"שירותי נסיעות" פירושם השייט כהגדרתו ותיאורו באתר הרשמי (למעט טיולי חוף או שירותי הסעות).

1. ביצוע הזמנה ותשלום2023-12-24T13:13:51+02:00

1.1 על מנת להמשיך בהזמנה, על הנוסע לפנות לחברה או לאחד מסוכני המכירות או נציגיה המורשים של החברה או לבקר באתר האינטרנט www.msccruises.co.il.

1.2 בהזמנת שייט, מבצע ההזמנה מאשר ומסכים כי כל האנשים הנזכרים בבקשת ההזמנה ועל החשבון הסכימו להיות מחויבים לתנאי ההזמנה וכי יש לו סמכות להתחייב לכל תנאי ההזמנה בשם כל האנשים הכלולים בהזמנה.

1.3 בעת ביצוע ההזמנה נדרש תשלום מלא.

בעת ביצוע ההזמנה נדרש תשלום מלא. עבור השייט העולמי (World cruise), פיקדון שאינו ניתן להחזר השווה ל-15% ממחיר החבילה ישולם על ידי הנוסע תוך שבעה ימי עסקים החל מתאריך אישור ההזמנה.

1.4 הזמנה תושלם והחוזה בין הצדדים ייכנס לתוקף רק כאשר החברה תקבל את ההזמנה, ותשלח אישור לנוסע או לסוכן המכירות שהזמין את השייט עבור הנוסע.

2. חוזה2023-10-05T11:58:23+03:00

 2.1 הזמנת שייט כפופה לזמינות התאים בעת ביצוע ההזמנה. לא תאושר הזמנה, עד שיתבצע תשלום מלא של עלות ההפלגה. (בהתאם לתנאי ההזמנה הנוכחיים) והפקת אישור תשלום ואישור הזמנה שיינתנו לנוסע.

2.2 עבור השייט העולמי  (באם יהיה רלוונטי לישראל) 2024 ו-2025, תשלום מלא נדרש לא יאוחר מ-90 יום לפני ההפלגה.

3. מחירים והתחייבות למחיר2023-08-16T15:03:05+03:00

 3.1  מרגע ביצוע ההזמנה וקבלת התשלום המלא, לא יבוצע כל שינוי במחיר ההזמנה שלך עד למועד השייט.

3.2  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיר השייט בכל עת והשינוי יהיה בעדיפות על המפורט בסעיף 3.1, כדי לכסות שינויים שיחולו כתוצאה מ:

א)  עלייה חריגה במחירי הדלק העולמיים להנעת כלי השיט;

ב)  שינוי מיסי נמל או אגרות בעת ירידה מהאניה על ידי הרשויות בנמלים השונים.

ג)  שינוי בשערי חליפין צולבים של מט"ח הרלוונטיים לשייט.

3.3  אם עליית מחיר ההפלגה בגין רכיבים אלו תעלה על  יותר מ-8% ממחיר השייט המקורי הכולל בעת ביצוע ההזמנה, יהיה הנוסע זכאי לבטל את החוזה ולקבל החזר מלא של מחיר חבילת הנופש במסגרת המגבלות ובהתאם לסכום ששולם בפועל על ידי הנוסע עד מועד הביטול. זכות כזו להחזר איננו כולל פרמיות ביטוח אשר בכול מקרה אינן ניתנות להחזר .

3.4 למימוש הזכות לביטול הנוסע חייב להודיע לחברה בכתב תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על עליית המחיר על רצונו לבטל את ההתקשרות.

4. ביטוח2023-08-16T15:04:07+03:00

4.1 החברה ממליצה שלכל נוסע תהיה פוליסת ביטוח נאותה, אשר מעניקה כיסוי מספיק במקרה של ביטול חבילת הנופש, סיוע רפואי והוצאות, אבדן ו/או נזק לכבודה, מהמועד בו חוזה ההזמנה אושר ועד לסיומה של חבילת הנופש או פוליסה שוות ערך.

5. דרכונים ואשרות כניסה2023-08-16T15:17:34+03:00

5.1  על הנוסעים להחזיק בדרכונים תקפים במלואם לכל אורך השייט ותאריך התפוגה חייב להיות לפחות 6 חודשים מתאריך החזרה. מדינות מסוימות דורשות שאת הדרכון ניתן יהיה לקרוא באמצעות מכונה ודרכון תמונה דיגיטלי, במיוחד רוסיה וארה"ב.

5.2  החברה אינה ולא תהיה אחראית להשגת או בדיקת אשרות כניסה (ויזה) עבור אף אחד מהנוסעים, זוהי אחריותו הבלעדית והאישית של כל נוסע.

חובתו של הנוסע לוודא שדרכונו, אשרות הכניסה למדינות השונות או מסמכים אחרים לנסיעה, הם אלו הדרושים במדינות שבהן מתבצע השייט. מומלץ מאוד לנוסעים לבדוק את כל הדרישות החוקיות לנסיעה לחו"ל ובנמלים השונים כדי לעמוד בדרישת אשרות הכניסה לתיירים, הגירה ובריאות.

5.3  נוסעים מתחת לגיל 18 (או גיל 21 עבור נוסעים לארה"ב או נוסעים היוצאים מנמל בארה"ב) חייבים לנסוע בליווי הוריהם או אפוטרופוס חוקי. אם אחד מהוריו של הקטין הנוסע אינו מצטרף להפלגה, יש לספק מכתב הרשאה חתום – שנעשה בהתאם לחוקי המדינה בה מתגורר הקטין – מההורה הנעדר המאשר לקטין לנסוע. מכתב זה  חייב להימסר לחברה במועד הזמנת השייט.‎

5.4  אם הקטין עולה על ההפלגה עם נוסעים שאינם הוריו או אפוטרופוסיו החוקיים, החברה תדרוש, בעת ביצוע ההזמנה ו או בעת קבלת הנוסע להפלגה בנמל, מסמך חתום על ידי ההורים או האפוטרופוס החוקי ומאושר על ידי נוטריון, המסמיך את הקטין לנסוע עם מלווה או אדם ייעודי, בהתאם למדיניות החברה.

6. כשירות לנסיעה2023-08-16T15:23:52+03:00

 6.1  בטיחותם של כל הנוסעים היא בעלת חשיבות עליונה לחברה,  לכן כל הנוסעים מתחייבים כי הם כשירים לנסיעה בים (ואם רלוונטי, בדרך האוויר) וכי התנהגותם או מצבם, אין בהם בכדי לשבש את בטיחות או נוחות השייט של שאר הנוסעים, הנוסעים מתחייבים בנוסף כי הם עומדים ניתן בדרישות הבטיחות שנקבעו על ידי החוק  הבינלאומי או המקומי.

6.2  כל נוסע שמצבו עשוי להשפיע על כשירותו לנסוע , תוך שהוא לוקח בחשבון את תוכנית הנסיעה של האונייה, חייב להודיע על כך לחברה במועד ביצוע ההזמנה, ולמסור אישור רפואי לפני ביצוע ההזמנה. .

בכל מקרה, לחברה הזכות לבקש, לפי שיקול דעתה, מהנוסע להמציא אישורים רפואיים התומכים בכושר הנסיעה.

6.3  נשים בהריון מתבקשות לפנות לייעוץ רפואי לפני הנסיעה; בכל שלב של הריונן עליה לקבל אישור רפואי מרופא המאשר את כשירותםן לנסוע על סיפון כלי השייט תוך התחשבות במסלול הטיול הספציפי.

6.4  לחברה, אין על הסיפון של אף אחד מכלי השייט מתקנים רפואיים או ציוד המתאים לביצוע לידה. החברה אינה יכולה לקבל הזמנה נוסעת שנמצאת בשבוע 24 להריון ואילך.

6.5  החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לעלייתה של כל נוסעת שנראית במצב מתקדם כלשהו של הריון, או שאין ברשותה את האישור הרפואי על פי סעיף 6.2 לעיל, לשייט והחברה לא תישא בכל אחריות בגין סירוב כזה.

6.6  במקרה של הזמנה שבוצעה על ידי נוסעת שלא ידעה בעת ביצוע ההזמנה ולא יכלה לדעת באופן סביר בעת ביצוע ההזמנה כי היא בהריון, על פני התנאים הקבועים בסעיף 6.4, החברה תציע לנוסעת להזמין הפלגה נוספת מהברושור של החברה ו/או מהאתר הרשמי בתנאים השווים ובהתאמה לתנאים הנזכרים לעיל, אם הם זמינים; או ביטול וקבלת החזר מלא של המחיר ששילמה הנוסעת, עבור כל ביטול של הזמנה, כל עוד הודעה על ביטול כאמור תימסר מיד ברגע שנודע לנוסעת על מצבה. ההחזר לא יכלול דמי ביטוח ששולמו אשר בשום מקרה לא ניתנים להחזר.

6.7  אם נראה לחברה, לקברניט או לרופא האונייה שנוסע, מכל סיבה שהיא אינו כשיר לנסוע, עלול לסכן את הבטיחות, או סביר להניח שיסורב לרדת בכל נמל שהוא, או שעלול להטיל על החברה אחריות על החזקתו תמיכה בו או החזרתו לארץ המוצא, אזי תהיה לקברניט הזכות לסרב להעלות את הנוסע מכל נמל שהוא או להוריד את הנוסע בכל נמל שהוא, או להעביר את הנוסע לחדר אחר. לרופא על הסיפון תהיה הזכות להגיש עזרה ראשונה וכל תרופה, או טיפול רפואי אחר ו/או לאשפז ו/או לבודד את הנוסע בבית החולים של האנייה או למתקן דומה אחר, אם הרופא ראה צורך בכך וקיבל את תמיכת הקברניט. סירוב של הנוסע לשתף פעולה בנוגע לטיפול כאמור, עלול לגרום להורדת הנוסע בכל נמל שהוא, ובמידת הצורך, בהתערבות של שוטרים מקומיים או רשויות מוסמכות אחרות

ולא החברה ולא המוביל יישאו בכול חבות לכול הפסד, הוצאה או פיצוי לאותו הנוסע/ת.

6.8 כאשר נוסע מוערך כלא כשיר לשייט ונאסר עליו לעלות לאנייה, אין ולא תהיה לחברה או למוביל כל אחריות ו/או חבות כלפי הנוסע.

7. נוסעים נכים ונוסעים עם מוגבלות בניידות2023-08-16T15:26:52+03:00

 7.1  העדיפות של החברה תמיד תהיה הנוחות והבטיחות של הנוסעים שלה ועל מנת להשיג זאת, הנוסע מתבקש בעת ביצוע ההזמנה, לספק פרטים רבים ככל האפשר על העניינים המפורטים להלן,  כך שהחברה תוכל לשקול את התחייבותה להוביל את הנוסע בדרך אפשרית מבחינה תפעולית, תוך התחשבות בכול הנושאים הקשורים בתכנון אוניית הנוסעים או התשתיות בנמלים וציוד, כולל מסופים בנמל אשר יאפשרו את הביצוע של העלייה והירידה מהאונייה, או הובלת הנוסע בצורה שעשויה להיות לה השפעה על הבטיחות והנוחות של הנוסעים.

7.2  הנוסע מתבקש לספק פרטים מלאים בעת ביצוע ההזמנה אם הנוסע:

א) חולה, נכה או מוגבל בניידות;

ב) אם הנוסע זקוק לתא נכים מיוחד, מאחר וקיים מספר מוגבל של תאים כאלה זמינים ומאחר והחברה שואפת לארח את הנוסע באופן שיהיה נוח ובטוח לכל משך ההפלגה;

ג) אם לנוסע יש דרישות ישיבה מיוחדות כלשהן;

ד) אם הנוסע צריך להביא איתו ציוד רפואי כלשהו על הסיפון;

ה) אם הנוסע צריך להיעזר בכלב סיוע/שירות מוכר ולעלות איתו לאנייה (שימו לב שכלבי סיוע/שירות כפופים לתקנות של מדינות היעד).

7.3  בכל מקום שהחברה ו/או המוביל רואים בכך צורך ועל מנת להבטיח את בטיחות ונוחות הנוסע, ייתכן ויתבקש הנוסע לצרף אליו מלווה לשייט, אשר מסוגל לספק את הסיוע הנדרש לו. דרישה זו תתבסס כולה על הערכת החברה את הצורך של הנוסע מטעמי בטיחות ועשויה להשתנות מכלי שייט אחד לאחר ו/או ממסלול למסלול. נוסעים המרותקים לכיסא גלגלים מתבקשים להצטייד בכסא גלגלים מתקפל בגודל סטנדרטי משלהם, במהלך כל השייט וייתכן שיתבקשו לצרף מלווה שיכול לסייע להם.

7.4  אם לנוסע ישנה מוגבלות או מגבלת ניידות הדורשים טיפול או השגחה אישיים, טיפול או השגחה אישיים אלו חייבים להיות מאורגנים על ידי הנוסע ועל חשבון הנוסע. כלי השייט אינו מסוגל לספק סיוע אישי צמוד, טיפול או השגחה אישית אחד על אחד, או כל צורה אחרת של טיפול במצבים פיזיים או פסיכיאטריים, או אחרים.

7.5  אם לאחר הערכה מדוקדקת של הצרכים והדרישות הספציפיות של הנוסע, החברה תגיע למסקנה שלא ניתן לארח את הנוסע בבטחה ובהתאם לדרישות הבטיחות החלות עליה, החברה יכולה לסרב לקבל הזמנה או להעלות לשייט נוסע נכה או נוסע עם מוגבלות בניידות מטעמי בטיחות.

7.6  החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעלות לשייט כל נוסע שלא הודיע לה כראוי על מוגבלות או צורך בסיוע, על מנת שתבצע הערכה מושכלת האם ניתן להעלות את הנוסע בבטיחות או באופן ריאלי מבחינה תפעולית. הנוסע יכול לערער על החלטה זו אם אינו מסכים להגבלות על פי סעיפים 7.5 עד 7.6, על ידי פניה בכתב עם כל הראיות התומכות לחברת MSC Cruises.

7.7  החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעלות לשייט כל נוסע אשר לדעת החברה אינו כשיר לנסיעה, או שמצבו עלול להוות סכנה לעצמו או לאחרים בשייט, מטעמי בטיחות.

7.8  למען בטיחות ונוחות הנוסע, אם נודע לנוסע בין תאריך הזמנת השייט לתאריך תחילת השייט כי הוא/היא יזדקק לטיפול או סיוע מיוחד כמפורט לעיל, הנוסע מתבקש להודיע לחברה באופן מיידי על מנת שהחברה תוכל לבצע הערכה מושכלת האם ניתן להעלות את הנוסע לאנייה בצורה בטוחה מבחינה מעשית  ותפעולית.

7.9  נוסעים נכים או נוסעים עם מוגבלות בניידות עלולים שלא להיות מסוגלים יכולים לרדת לחוף, בנמלים שבהם כלי שייט אינם עוגנים ברציף. רשימה של יציאות נמלים אלו זמינה לפי בקשה בכתב.

7.10  בחלק מהנמלים יש צורך לעגון בים ולא לאורך רציף. כאשר זה המקרה, המוביל ישתמש בכלי שייט כדי להעלות נוסעים לחוף. כלי שייט זה (מעבורת) הוא כלי קטן וייתכן שלא יתאים לאנשים עם מוגבלויות או מוגבלות בניידות, או בעלי בעיות שיווי משקל. בעת שימוש בכלי שייט זה לירידה לחוף, הבטיחות היא בראש סדר העדיפויות. חשוב שהנוסעים יוכלו להשתמש בכלי השייט הקטן בבטחה. ייתכן שהנוסעים יידרשו לרדת למשטח ו/או במדרגות לכלי השייט. בהתאם לתנאי מזג האוויר, הגאות והים, עשויה להיות תנועה מסוימת, שעלולה להשתנות במהלך היום. על הנוסעים להיות בכושר ובעלי ניידות המספיקה כדי לרדת מכלי השייט. אם לנוסעים יש מגבלה בניידות, או שהם משתמשים בעזרי ניידות כגון מקל, עליהם לקחת בחשבון היטב את יכולתם לרדת מהאנייה בבטחה לרציף. על הנוסעים לקחת בחשבון את השימוש במדרגות, את האפשרות של פער והפרשי גובה בין הרציף לכלי השייט, והאפשרות של תנועה פתאומית של כלי השייט לפני שמחליטים על השייט. אנשי הצוות לא יישאו את כיסאות הגלגלים וקלנועיות לכלי השייט הקטן. כל הנוסעים חייבים להיות ניידים באופן עצמאי בצורה המספיקה כדי להשתמש בכלי השייט המובילים לחוף. בסופו של דבר, ההחלטה אם לאשר הובלה לחוף בכלי השייט הנה של הקברניט, או כל אחד מהקצינים ואנשי הצוות שלו, באם יש ספק באשר לבטיחותו של נוסע כלשהו.

על כל הנוסעים לנקוט משנה זהירות בכניסה וביציאה מהמעבורת. אנשי צוות ידריכו ויעזרו לייצב נוסעים, בזמן שהם עולים ויורדים מהמעבורת, אך הם לא יכולים לתמוך, להרים או לשאת נוסעים. אותם אמצעי הזהירות חלים כאשר נוסעים יורדים מהמעבורת בנמל.

8. שאלון בריאות הציבור2024-02-12T08:21:37+02:00

8.1 החברה ו/או המוביל ו/או רשויות הבריאות בכל נמל, יהיו רשאים לנהל שאלון בריאות הציבור מטעם עצמם. בנוסף לכל אמצעי בריאות ובטיחות שהחברה עשויה לנקוט, הנוסע יספק מידע מדויק בנוגע לתסמינים של כל מחלה לרבות אך לא רק, מחלות של דרכי העיכול, H1N1 ו- COVID-19.

החברה רשאית למנוע עלייה לאנייה מכל נוסע שהיא תראה לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדית, שיש לו תסמינים של כל מחלה לרבות מחלה ויראלית או חיידקית לרבות אך לא רק Norovirus, H1N1 ו COVID-19 (קורונה). סירוב של נוסע למלא את השאלון עלול לגרום למניעת עלייתו לאנייה.

8.2  כאשר נוסעים חולים במהלך ההפלגה במחלה ויראלית או חיידקית, רופא האנייה רשאי לבקש מהם להישאר בחדרם מטעמי בטיחות. על הנוסעים לעקוב אחר ההוראות וסירוב עלול לגרום להורדתם מהשייט ללא כל אחריות לנזקים או החזר כספי על ידי חברת MSC Cruises.

9. אלרגיות למזון2023-08-16T15:32:15+03:00

9.1  אנו מזכירים לנוסעים שחלק מהמזונות עלולים לגרום לתגובה אלרגית אצל אנשים מסוימים עקב אי סבילות למרכיבים מסוימים. אם לנוסע יש אלרגיות ידועות כלשהן, או שהוא רגיש למזון כלשהו, הוא/היא נדרשים ליידע את החברה בעת ביצוע ההזמנה (על ידי מילוי כראוי של טופס ספציפי) ובהמשך לדווח לאחראי המזון והמשקאות (Maître d'hôtel) מייד לאחר העלייה לאונייה.

9.2 באחריות הנוסע לוודא שהוא/היא נמנע/ת באופן אקטיבי מכל מזון שהוא/היא אלרגי/ת אליו. החברה תנקוט בכל אמצעי זהירות סביר אם היא יודעה מראש ובכתב על כל מזון או מרכיב ספציפי שלנוסע/ת יש תגובה אלרגית אליו ותסייע לנוסע/ת להימנע ממזונות עם מרכיבים אלו ובתנאי שדווח מראש כאמור לעיל בסעיף 9.1;
בהיעדר מידע בנוגע לאמור לעיל, החברה, לא תהיה אחראית להכנת ארוחות מיוחדות לנוסע או כל ארוחה מוכנה אחרת הנצרכת על ידי הנוסע. במקרה של אלרגיות או רגישויות מרובות, גם אם החברה קיבלה את המידע, ייתכן שלא תוכל להקפיד על מהלך הכנת המזון, כך שרכיבים מסויימים לא יכללו בו או להימנע מסיכון ועל כן החברה או הספק לא יישאו באחריות במקרה כזה.

10. סיוע רפואי2023-08-16T15:43:41+03:00

10.1  חובה על לנוסעים להחזיק בביטוח בריאות מקיף לנסיעות, המכסה עלויות והוצאות טיפול רפואי והחזר, כולל הרחבה למקרה של מגיפה (קורונה) כאמור בסעיף 4 לעיל.

10.2 בהתאם לדרישות מדינת הדגל, באניה יש רופא מוסמך על הסיפון ומרכז רפואי המצויד לעזרה ראשונה למצבים רפואיים קלים בלבד. הנוסע מאשר ומקבל בזאת, בעת ביצוע ההזמנה, כי הוא מודע כי המרכז הרפואי על האנייה אינו מצויד כבית חולים יבשתי והרופא אינו רופא מומחה. לא החברה ולא הרופא, יהיו אחראים כלפי הנוסע, כתוצאה מכל חוסר יכולת לטפל במצב רפואי שהוא לאור האמור לעיל.

10.3  הנוסע מאשר כי למרות שיש רופא מוסמך על סיפונה של האנייה, זוהי חובתו ואחריותו של הנוסע לפנות לקבלת סיוע רפואי במידת הצורך במהלך ההפלגה, והוא יהיה אחראי לשלם עבור השירותים הרפואיים שיינתנו לו  במהלך ההפלגה.

10.4  במקרה של מחלה או תאונה, ייתכן שהחברה או רב החובל יורו על הורדת נוסעים לחוף לצורך קבלת טיפול רפואי. החברה אינה אחראית בשום אופן, לאיכות המתקנים הרפואיים או הטיפולים הזמינים בכל נמל שאליו יגיעו, או במקום בו הנוסע יורד מהאניה. מתקנים רפואיים ותקנים משתנים מנמל לנמל. לא החברה ולא המוביל מבצעים כל מצג או התחייבות באשר לסטנדרטים של הטיפול הרפואי בחוף.

10.5  חוות דעתו המקצועית של הרופא בדבר כשירותו של הנוסע לעלות על כלי השייט או להמשיך בשייט הינה סופית ומחייבת את הנוסע.

10.6  מומלץ להתייעץ עם רופא לפני ביצוע הזמנה עבור תינוקות מתחת לגיל שנה. למען הסר ספק, הוראות סעיף 6 ודרישת הכשירות לנסיעה חלות על כל הנוסעים, לרבות תינוקות.

11. ציוד רפואי2023-08-16T15:51:14+03:00

11.1 על נוסעים הנזקקים לציוד רפואי לוודא, שכל ציוד רפואי שהם מתכוונים להעלות על הסיפון בטוח לשימוש. באחריות הנוסעים לארגן אספקה לרציפים לפני היציאה של כל הציוד הרפואי ולהודיע לחברה לפני ביצוע ההזמנה אם הם צריכים ציוד רפואי על הסיפון, כדי שהחברה תוכל להבטיח שניתן לשאת את הציוד הרפואי בבטחה.

11.2  באחריות הנוסעים לוודא שכל הציוד הרפואי תקין ולארגן מספיק ציוד ואספקה כך שיספיקו לכל אורך ההפלגה. הספינה אינה נושאת חלפים והגישה למציאת טיפול וציוד בחוף עלולה להיות קשה ויקרה.
אחריות הנוסעים להיות מסוגלים להפעיל את כל הציוד הרפואי שלהם.

12. שינויים בהזמנה המתבקשים על ידי הנוסע ודחיית שייט2023-12-18T11:04:54+02:00

החלפת שם של נוסע קיים בנוסע חליפי יכולה להתבצע עד עד 7 ימי עסקים לפני השייט בתנאי של:

א.   הודעה כתובה נשלחה לחברה עד 7 ימי עסקים לפני תאריך ההפלגה.

ב.   הנוסע החליפי עצמו עונה על כל התנאים והתחיבויות של הנוסע הקיים על פי תנאי ההפלגה המקורית שנרכשה.

בהתקיים תנאים אלו החלפת השם כפופה לתשלום של של 50 דולר לנוסע.

הנוסע החליפי והנוסע הקיים יהיו אחראים באופן משותף  לקיום תנאי ההפלגה לרבות התשלומים הנובעים ממנה.

בקשה לשינוי שם נוסע שתתקבל בטווח זמן קצר מהמוגדר לעיל (7 ימי עבודה)  תחשב כביטול מלא וכפופה לדמי הביטול המלאים כאמור בסעיף 13 לעיל, במקרה זה הזמנת נוסע חליפי תחוייב בנוסף המחיר מלא.

 עלות שינוי תאריך השייט:

 • בקטגוריית בלה דמי שינוי 50$ לאדם לכל שינוי, מהשינוי הראשון.
 • בקטגוריות פנטסטיקה/ אוריאה/ יאכט קלאב, שינוי ראשון ללא תשלום.
  שינוי שני ומעלה בעלות של 50$ לאדם.

הגבלות:

 • כמה זמן לפני השייט ניתן לדחות?

דחיית תאריך שייט מוזמן יכולה להתבצע עד עד 30 ימי עסקים  לפני תאריך השייט  המוזמן. לבקשה לדחייה בטווח קצר מ-30 יום לפני הפלגה יחולו דמי הביטול הרגילים.

 • למתי ניתן לדחות?

דחיית תאריך השייט המוזמן תתאפשר לתאריך שייט עתידי בלבד שיחול עד 90 ימים קדימה מהתאריך המקורי.
(לדוגמה: אם ההפלגה המקורית היא ב- 01/04/2024, ניתן לדחות להפלגות היוצאות עד 30/06/2024 בלבד).

 • כיצד מבצעים דחייה?

באמצעות מייל לסוכן הנסיעות שבאמצעותו בוצעה ההזמנה.
להזמנות באתר או מוקד החברה, באמצעות מייל למחלקת הזמנות במשרדנו: IL898-reservations.cruises@msc.com

בעת ביצוע בקשה לדחיית שייט יש לציין את הפרטים המלאים של ההפלגה החדשה המבוקשת וקטגורית החדר המבוקש. אישורי בקשות לדחיית שייט יהיו בכפוף לזמינות חדריםם בשייט המבוקש.

 • תמחור ההפלגה החדשה:

במידה ומחיר השייט החדש שווה או נמוך יותר מההפלגה המקורית המחיר לא ישונה, ולא יינתן כל זיכוי כספי או אחר.
במידה ומחיר השייט החדש גבוה יותר, יש להשלים את ההפרש ממחיר השייט המקורי.

דמי ביטול וכרטוס מחדש דחיית השייט

 • דמי ביטול:

דמי הביטול לאחר דחיית השייט יחושבו לפי דמי הביטול של ההזמנה המקורית.
זאת אומרת שאם דחינו שייט מ- 01/04/2024 ל- 30/06/2024 וביקשנו לבטל ב- 01/05/2023, דמי הביטול שייגבו יהיו מלאים!

 • כרטוס:

במידה וכבר הונפקו כרטיסים להפלגה המקורית, למחיר יתווספו 50$ לחדר, על כרטוס מחדש.

תיקון ושינוי שם

תיקון שם של נוסע קיים יבוצע עד 7 ימי עסקים לפני השייט בעלות של 50 דולר לנוסע.

החלפת שם נוסע – עבור החלפת שם נוסע תחול עלות דמי ביטול לנוסע על פי דמי הביטול הרגילים ובנוסף תתווסף עלות הזמנת הנוסע החדש על פי המחיר בתוקף.

שייט העולמי – כל בקשת שינוי הקשורה לשייט העולמי תותר אך ורק לשייט עולמי אחר, ובמקרה כזה, תגרור אובדן הפיקדון שאינו ניתן להחזר השווה ל-15% ממחיר החבילה ששולם על ידי הנוסע.

13. ביטול על ידי הנוסע2024-01-30T14:57:47+02:00

13.1 יש לבקש את ביטול ההזמנה בכתב (דוא"ל) לחברה או באמצעות סוכן הנסיעות של הנוסע. יש לצרף להודעת הביטול את כל הכרטיסים שהונפקו ואת חשבונית האישור. יש לשלוח את הודעת הביטול לחברה לפחות יום עבודה אחד לפני היציאה בשעה 16:00 GMT.

קיימות מספר אפשרויות להעברת הודעה על ביטול עסקה:

באמצעות מכתב בדואר רשום לכתובת:
אבא הילל 12 רמת גן 5250606

באמצעות הודעת דוא"ל:
לסוכן הנסיעות שבאמצעותו בוצעה ההזמנה.

להזמנות באתר או מוקד החברה באמצעות מייל ל למחלקת הזמנות במשרדנו:
IL898-reservations.cruises@msc.com

באמצעות טלפון: 03-3726040

שימו לב – במסגרת הבקשה לביטול עסקה, עליכם לצרף את מלוא הפרטים הנדרשים:
שם מלא, מספר תעודת זהות, מספר ההזמנה ותאריך היציאה.

לאחר קבלת הפרטים שלעיל, תבוטל ההזמנה, ויישלח אישור בדבר ביטול ההזמנה.

ביטולים שבוצעו לאחר המועד האחרון או בתאריך ההפלגה יטופלו כ"אי הופעה" עם דמי ביטול בשיעור של 100%.

13.2 תנאי ביטול:

לגבי כל תנאי הביטול בסעיף זה ספירת הימים כוללת ימי עסקים בלבד.

אי הופעה או קיצור השייט שקולים ל- 100% דמי ביטול.

שייט האורך פחות מ- 15 לילות שייט האורך יותר מ- 15 לילות
60 יום או יותר $50 לאדם 90 יום או יותר $50 לאדם
59 – 30 יום 25% לאדם 89 – 60 יום 25% לאדם
29 – 22 יום 40% לאדם 59 – 52 יום 40% לאדם
21 – 15 יום 60% לאדם 51 – 35 יום 60% לאדם
14 – 6 יום 80% לאדם 34 – 15 יום 80%  לאדם
5 – 0 יום 100% לאדם 14 – 0 יום 100% לאדם

דמי ביטול על מחירי מבצע – 100% מרגע הזמנה

(MSC World Cruise) 2025 עולמי שייט
60 יום או יותר לפני היציאה – 15% מעלות השייט *
59 עד 10 ימים לפני היציאה – 75% מעלות השייט
9 עד 0**ימים לפני היציאה – 100% מעלות השייט

(MSC World Cruise) 2026 עולמי שייט
90 יום או יותר לפני היציאה – 15% מעלות השייט *
98 עד 10 ימים לפני היציאה – 75% מעלות השייט
9 עד 0**ימים לפני היציאה – 100% מעלות השייט
* * או אובדן פיקדון הגדול מביניהם.

יאכט קלאב (לכל ההפלגות)

 • 120 ימים או יותר – 100 € אירו לאדם
 • 119- 90 ימים לפני היציאה – 25% מעלות השייט
 • 89 – 60 ימים לפני היציאה – 40% מעלות השייט
 • 59 – 30 ימים לפני היציאה – 60% מעלות השייט
 • 29 – 15 ימים לפני היציאה – 80% מעלות השייט
 • 14 – 0 ימים לפני היציאה – 100% מעלות השייט

 

* או אובדן פיקדון הגדול מביניהם.
** "אי-הופעה" בעת העזיבה ושבירת חבילת נופש תיחשב כביטול שנעשה ביום העזיבה

 

13.3 במידה ולאחר ביטול נוסע, תא זוגי הופך לתא לנוסע בודד יתומחר התא כתא זוגי לשימוש נוסע יחיד ותוספת העלות תחול על הנוסע שנשאר בהזמנה, זאת בנוסף לדמי הביטול  .

13.4 ייתכן שהנוסע יוכל לתבוע דמי ביטול אלה מספק ביטוח הנסיעות שלו, בכפוף לכל ההשתתפות העצמית הרלוונטית. באחריות הנוסע להגיש תביעה כזו על פי תנאי פוליסת הביטוח שלו

13.5 ביטול של חבילת הפלגה משולבת, תנאי הביטול יחושבו אחורה מתאריך התחלה של  ההפלגה הראשונה בחבילת ההפלגה המשולבת

13.6  הנוסע לא יהיה חייב לשלם את התשלומים על פי סעיף 13.2 לעיל באם הביטול נובע מנסיבות כוח עליון המתרחשות במקום היעד או בסביבתו הקרובה ומשפיעות באופן משמעותי על קיום השייט, או המשפיעות באופן משמעותי על הובלת הנוסעים ליעד.

13.7 דמי ביטול כפופים לחוק הגנת הצרכן כמתואר בסעיף 21

לגבי נוסעים שהזמינו הפלגה במסגרת של קבוצה יחולו תנאי שינוי/ביטול בהתאם לתנאי הקבוצה הרלוונטית.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן.

 

14. שינויים בהזמנה שבוצעו על ידי החברה2023-08-16T16:19:45+03:00

14.1  סידורי ההפלגה נעשים חודשים רבים מראש על ידי החברה. לעתים, ייתכן שיהיה צורך לשנות אותם; לפיכך, החברה שומרת לעצמה במפורש את הזכות לשנות את הסידורים עבור ההפלגה, אם שינויים אלו יהיו נחוצים או מומלצים מסיבות תפעוליות, מסחריות או בטיחותיות.

2 14.רוב השינויים הם מינוריים אך לעיתים החברה חייבת לבצע שינוי משמעותי. להלן דוגמאות לשינוי משמעותי לפני מועד השייט: שינוי בזמן שבו הנוסעים אמורים לעזוב את נמל המוצא כדי לצאת לשייט, או לזמן שבו הנוסעים אמורים לחזור לנמל היעד לאחר ההפלגה של יותר מ-12 שעות. שינוי של נמל המוצא ו\או נמל היעד (אלא אם ניתן פתרון תחבורתי על ידי החברה). שינוי קטגוריית התא שהוזמן לקטגוריה נמוכה יותר, שינוי משמעותי במסלול. כלומר, כאשר מסלול השייט שונה ביותר מ-50%. (כל השינויים שאינם משמעותיים מטופלים כשינויים קלים ולכן אין זכות לבטל או לתבוע פיצויים). במקרה של שינוי משמעותי כאמור, החברה תודיע לנוסע או לסוכן שלו על שינוי כזה בכתב בהקדם האפשרי, היה והודעה על שינוי כאמור נמסרה ללקוח לפני תאריך היציאה, אנו נציע לכם לבחור בין האפשרויות הבאות:

א) קבלת השינוי; אוֹ

ב) שינוי לשייט חליפי מהמגוון הקיים בלוח ההפלגות הרשמי של החברה ברמה דומה בכפוף לזמינות השייט; אוֹ

ג) הזמנת שייט מהמגוון הקיים בלוח ההפלגות הרשמי ברמה \ מחיר נמוך יותר מהשייט המקורי, בכפוף לזמינות במקרה זה יוחזר ללקוח ההפרש במחיר; אוֹ

ד) ביטול וקבלת החזר מלא של כל הכספים ששולמו.

14.3  על הנוסעים להודיע לחברה על החלטתם בכתב או באמצעות הסוכן שלהם תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על שינוי כאמור. אי-ביטול בתוך תקופה זו משמעותו אישור השינוי על ידי הלקוח, עבור בקשה לשינוי או ביטול לאחר תקופה זו יחולו דמי ביטול בהתאם לסעיף דמי ביטול  13.2.

14.4  במקרים בהם מבוצע שינוי או ביטול או קיצור שייט עקב כוח עליון ו\או סיבות שהן מעבר לשליטת החברה ועקב כך תדרש החברה לבצע שינוי משמעותי או לבטל השייט לפני היציאה יקבלו הנוסעים הודעה כאמור, והאפשרויות על פי סעיף 14.2 הן אלו שיעמדו לרשות הנוסע ללא כל פיצוי נוסף.

14.5  לא ישולם פיצוי בגין שינויים קלים (שינויים שאינם משמעותיים כאמור בסעיף 14.2) והחברה לא תהיה אחראית להוצאות כלשהן העלולות להיגרם לנוסעים, בגין שינוי או ביטול סידורים כלשהם שבוצעו לפני ההודעה בדבר  השינוי כאמור.

14.8 בנסיבות מסוימות בהם בוטל או קוצר או שונה מסלול ההפלגה, עשויים הנוסעים להיות זכאים להפרש המחיר בין ההפלגה שהוזמנה לבין זו שבוצעה בפועל. עבור טיולי חוף שלא יבוצעו בנסיבות אלו ישולם החזר לנוסע.

15. ביטול על ידי החברה2023-08-16T16:21:23+03:00

15.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל שייט בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לנוסע אך לא תישא באחריות לפיצוי נוסף, אם:

הביטול נובע מאירוע של כוח עליון ו/או כל נסיבות חריגות/או בלתי צפויות שאינן בשליטת החברה, אשר תוצאותיהן לא יכלו להימנע על ידי החברה, על אף שהיא נקטה בכל אמצעי הזהירות הראויים;

מספר הנרשמים לשייט קטן מ- 50% מנפח קיבולת הנוסעים של הספינה הרלוונטית.

בשני המקרים לעיל, החברה תציע לנוסע את הבחירה בין:

א) קבלת החזר מלא של כל הכסף ששולם; אוֹ

ב) הזמנת חבילת שייט חלופי המופיע באתר הרשמי, ברמה שווה, בכפוף לזמינות ; אוֹ

ג) הזמנת חבילת נופש נוספת מעלון החברה ו/או מהאתר הרשמי ברמה\מחיר נמוכים יותר, בכפוף לזמינות, עם החזר על הפרש המחיר.

15.2  יש להודיע לחברה על החלטת הנוסע בכתב או באמצעות סוכן הנסיעות שלו, תוך 7 ימים מקבלת הודעת הביטול.

15.3 מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות או לבטל הזמנות חדשות שבוצעו על ידי או בשמם של נוסעים לשעבר, אשר במהלך הפלגה קודמת:

התנהגו בצורה מסוכנת לביטחונם ו/או לבטיחותם של הנוסעים ו/או אנשי הצוות האחרים;

גרמו לנזק ו/או סיכנו את נכסי החברה;

לא שילמו חובות שנותרו פתוחים מול החברה;

גרמו נזק לפי סעיף 18 בתנאים הכלליים של ההזמנה הנוכחית.

הנוסע יקבל הודעה בכתב על הדחייה או הביטול שנעשו כאמור לעיל.

16. אחריות חברת MSC Cruises2024-01-25T15:58:45+02:00

16.1 בכפוף לסעיף 16.3 עד 16.8 החברה מקבלת על עצמה אחריות למוות, פציעה או מחלה שנגרמו כתוצאה ממעשים ו/או ממחדלים רשלניים שלה ושל כל מי שמספק שירותים המהווים חלק מחבילת החופשה. אחריות החברה מוגבלת, על ידי האמנות המוזכרות בסעיפים 16.4 עד 16.14 כולל, אשר קובעות את גבות החבות של החברה.

החברה אינה אחראית לכל ביצוע לא הולם או אי ביצוע של כל דבר שהוא  כאשר:

א) ניתן לייחס את כולו לאשמת הנוסע;

ב) המעשה או המחדל בלתי צפוי או הבלתי נמנע התבצע על ידי צד שלישי, שאינו קשור למתן שירות כלשהו שיינתן במסגרת החוזה;

ג) נסיבות חריגות או בלתי צפויות שאינן בשליטת החברה ו/או כל מי שמספק שירותים המהווים חלק מחבילת השייט, אשר לא ניתן היה למנוע את תוצאותיהם, גם אם היתה ננקטת הזהירות הראויה, לרבות (אך לא רק) אירוע של כוח עליון; אוֹ

ד) אירוע שהחברה ו/או כל מי שמספק שירותים המהווים חלק מהשייט, לא יכלו לצפות מראש או למנוע אותו אפילו אם היה נוקטים בכל אמצעי הזהירות הראויים.

16.2 בגין תביעות שאינן  כוללות נזק גופני, מוות או מחלה, ואשר אין לגביהן התייחסות באמנות המוזכרות בסעיף 16.4 עד 16.14 כולל, אחריות החברה לביצוע לקוי של השייט תוגבל לכל היותר לפי שלוש מהמחיר שהנוסע שנפגע שילם עבור השייט (לא כולל פרמיית ביטוח ותשלומים נלווים).

16.3 כל הובלה (ביבשה, באוויר ובים) כפופה לתנאי ההובלה של המוביל הימי בפועל. אלה עשויים להגביל או לשלול אחריות. הם נכללים בזה באופן מפורש בתנאי ההזמנה וייחשבו ככאלו שלגביהם ניתנה הסכמה מפורשת על ידי הנוסע בעת ההזמנה. עותקים של תנאים אלה זמינים לפי בקשה מהחברה.

16.4 הובלת הנוסעים והמטען שלהם בדרך האוויר כפופה לאמנות בינלאומיות שונות ("אמנות האוויר הבינלאומיות"), כולל אמנת ורשה 1929 (כפי שתוקנה על ידי פרוטוקול האג 1955 או פרוטוקול מונטריאול 1999 או אחר).

ככל שהחברה עשויה להיות אחראית כ"מובילה אווירית לא מבצעת" של נוסעים בגין הובלה דרך האוויר, תנאי אמנות האוויר הבינלאומיות (לרבות כל תיקונים עתידיים וכל אמנה חדשה שעשויה לחול על חוזה ההפלגה בין החברה לנוסע) משולבים תנאי אמנות אלו במפורש בתנאי הזמנה אלה ובתנאי ההובלה. אמנות האוויר הבינלאומיות קובעות מגבלות אחריות של המוביל למוות פציעה, אובדן ונזק למטען ועיכוב. כל אחריות של החברה כלפי הנוסע הנובעת מהובלה אווירית כפופה להגבלת האחריות הקבועה באמנות הנ"ל. עותקים של אמנות אלה זמינים על פי בקשה.

16.5 ככל שהחברה תהיה אחראית כלפי נוסע בגין תביעות הנובעות מהובלה אווירית, ביבשה או בים, החברה תהיה זכאית לכל הזכויות, ההגנות, החסינות והמגבלות הזמינות, בהתאמה, למובילים בפועל (לרבות תנאי ההובלה שלו) ובכפוף לכל התקנות ו/או האמנות החלות על כך, כגון אמנת אתונה, אמנת מונטריאול, ושום דבר בתנאים והגבלות אלה של הזמנה או בתנאי ההובלה לא ייחשב כוויתור על כך. אם תנאי, סעיף או הוראה כלשהם יהפכו לבלתי חוקיים או ייפסק שכך הוא המצב , יתר התנאים, הסעיפים וההוראות ייחשבו כנפרדים ויישארו בתוקף.

16.6 החבות (אם קיימת) של החברה, בגין נזקים שנגרמו כתוצאה ממוות או מנזקי גוף לנוסע, או אובדן או נזק למטען, תיקבע בהתאם לאמור להלן:

16.7 בקשר להובלה ימית, תקנת האיחוד האירופי 392/2009 בדבר זכויות הנוסעים בעת שהם נוסעים בים, במקרה של תאונות (תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי), תחול על הובלה בינלאומית דרך הים, כאשר נמל העלייה או הירידה נמצא בתחום האיחוד האירופי, או כאשר האונייה נושאת את דגל של מדינה החברה באיחוד האירופי, או כאשר חוזה ההובלה (השייט) נעשה בתחומי האיחוד האירופי.

עותק של תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי זמין לפי בקשה וניתן להוריד אותו מהאינטרנט בכתובת https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2724/annex-b-reg- ec-392-2009.pdf .

את תקציר התקנה 392/2009 של האיחוד האירופי ניתן למצוא בכתובת http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/rights-in-case-of-accident.pdf

כאשר כלי השיט משמש כמקום מגורים צף, אז יחולו ההוראות של אמנת אתונה 1974 וההגבלות הכלולות בה, והן משולבות בזאת במפורש בתנאי הזמנה אלה, לרבות כל תביעה בגין אובדן או נזק למטען ו/או מוות ו/או נזקי גוף.

16.8 רמת הנזק שהחברה ו/או מי מטעמה עלולים להיות אחראים לשלם, בקשר למוות ו/או לנזקי גוף, ו/או אובדן או נזק למטען, מוגבלת ובשום פנים ואופן לא תעלה על הגבלות החבות שנקבעו בתקנה 392/2009 של האיחוד האירופי, ו/או, במקרה שזו חלה, אמנת אתונה 1974.

16.9 החבות של החברה למוות, נזקי גוף או מחלה לנוסע, לא תעלה על 46.666 זכויות משיכה מיוחדות ("SDR")  כפי שנקבע והוגדר באמנת אתונה 1974 או, במקרה שזו חלה, הסכום המקסימלי של 400,000 זכויות משיכה מיוחדות (SDR) בהתאם לתקנה 392/2009 של האיחוד האירופי או לאמנת אתונה 2002 וכאשר יש אחריות למלחמה וטרור על פי תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי או אמנת אתונה 2002, 250.000 זכויות משיכה מיוחדות ("SDR").

חבות של החברה בגין אובדן או נזק למטען הנוסע או לרכוש אחר לא תעלה על 833 SDR לנוסע על פי אמנת אתונה 1974 או 2,250 SDR כאשר חלה תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי או אמנת אתונה 2002.

מוסכם כי חבות כזו של החברה תהיה כפופה להשתתפות העצמית הרלוונטית לנוסע, אשר סכומו ינוכה מההפסד או הנזק למטען או לרכוש אחר.

הנוסע מבין ומאשר שידוע לו ששער ההמרה של SDR משתנה מדי יום וניתן לקבלו מבנק או באינטרנט. ניתן לחשב את הערך של SDR על-ידי ביקור ב: http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx.

16.10 ההנחה היא כי על פי אמנת אתונה 1974 וככל שחלה אמנת אתונה 2002 או תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי כי המוביל מסר את המטען לנוסע, אלא אם כן, הודעה בכתב נמסרה על ידי הנוסע בתוך התקופות הבאות:

א. במקרה של נזק גלוי לעין, לפני או בזמן הירידה מהאנייה או מסירת  המטען לנוסע.

ב. במקרה של נזק שאינו גלוי לעין או אובדן מטען, בתוך חמישה עשר ימים לאחר הירידה מהאנייה או ממסירה לנוסע או מהתאריך שבו מסירה כזו הייתה צריכה להתבצע.

16.11 אם ההובלה הניתנת להלן איננה "הובלה בינלאומית" כהגדרתה בסעיף 2 לתקנה 392/2009 של האיחוד האירופי או כלי השיט משמש כמלון צף ו/או כאשר מתבצעת הובלה מקומית דרך  בים של הממלכה המאוחדת (UK), יחולו הוראות אמנת אתונה 1974 על חוזה זה וייראו כנכללות כאן בהתאמה בשינויים המחוייבים.

16.12 החברה לא תהיה אחראית לאובדן או נזק לחפצי ערך כגון כספים, ניירות ערך סחירים, פריטים העשויים ממתכות יקרות, תכשיטים, אמנות, מצלמות, מחשבים, ציוד אלקטרוני או כל חפצי ערך אחרים, אלא אם כן הם הופקדו למשמורת אצל החברה לשמירה בטוחה, והוסכם במפורש ובכתב כי תחול הגבלה גבוהה יותר בעת ההפקדה, ותשלום נוסף שולם על ידי הנוסע עבור הגנת הערך המוצהר. השימוש בכספת האונייה אינו להפקדה אצל האונייה. כאשר קיימת אחריות לאובדן או נזק לחפצי ערך שהופקדו באונייה, אחריות כזו מוגבלת ל-1,200 SDR לפי אמנת אתונה 1974 או ל-3,375SDR כאשר תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי, או אמנת אתונה 2002, חלה.

16.13 החברה תהיה זכאית להנות מכל  דין המעניק הגבלה ו/או פטור מאחריות (לרבות, ללא הגבלה, חוק ו\או חוקי מדינת הדגל של כלי השיט בקשר להגבלת אחריות על נזקים שניתן לתבוע מהמוביל). אין בכוונת שום דבר האמור בתנאי הזמנה זו, בכדי להגביל או לשלול מהחברה איזושהי הגבלה או פטור מאחריות הקבועים בדין כלשהו או אחרת.

עובדי ו/או משרתי ו/או הסוכנים של החברה, יהיו זכאים ליהנות מכל ההוראות בקשר להגבלת האחריות.

16.14 מבלי לפגוע בהוראות סעיפים 16.7 עד 16.13 לעיל, אם תוגש תביעה כלשהי נגד החברה בכל תחום שיפוט בו הפטורים וההגבלות הכלולים בתנאי הזמנה זו יקבעו כבלתי ניתנים לאכיפה אזי החברה לא תהיה אחראית למוות, פציעה, מחלה, נזק, עיכוב או הפסד אחר או נזק אחר לכל אדם או רכוש הנובעים מכל סיבה שהיא, שלא הוכח כי נגרמו על ידי רשלנות או אשמה ישירה של החברה.

16.15 למרות כל דבר אחר האמור בתנאי הזמנה זו, מובהר בזה כי, החברה לא תהיה אחראית, בשום נסיבות שהן, לכל הפסד או אובדן צפוי של רווחים, אובדן הכנסות, אובדן שימוש, אובדן חוזים או הזדמנויות אחרות, ואף לא לנזקים עקיפים או  תוצאתיים, מסוג דומה כלשהו.

16.16 החברה לא תהיה אחראית לתביעות כלשהן הנובעות מאובדן או נזק שנגרמו, במישרין או בעקיפין, בנסיבות בהן יכולת הביצוע של כל הוראה בחוזה נמנעה כתוצאה ממלחמה, או איום במלחמה, מהומות, שביתה אזרחית, סכסוך תעשייתי בין אם על ידי עובדי MSC Cruises  או עובדי החברה או אחרים, פעילות טרור או איום בפעילות טרור, כשל באספקת חשמל, סיכונים בריאותיים או מגיפות, אסון טבעי או גרעיני, שריפה או תנאי מזג אוויר קשים או מצב הים, התאבדות נוסע או ניסיון התאבדות או חשיפה מכוונת של נוסע לסכנה מיותרת (למעט בניסיון להציל חיי אדם), או ההשלכות של השתתפות בפעילות חריגה ומסוכנת וכל נסיבות אחרות מכל סוג שהוא שאינן בשליטת החברה.

16.17 בכל מקרה זו יש לחברה  אחריות משפטית כלשהי לאובדן או נזק לרכוש מלבד הנכלל באמנות אתונה ו/או מונטריאול, חבותה לא תעלה בכל עת על 500 יורו (במצטבר) ובשום מקרה החברה לא תהיה אחראית לכסף או לחפצי ערך. אסור לנוסעים לארוז כסף או חפצי ערך אחרים במטען שלהם.

16.18 חבות החברה לא תעלה בכל עת על זו של כל מוביל בהתאם לתנאי ההובלה שלו  ו/או באמנות החלות או שנכללו. כל נזק שעל החברה לשלם יופחת באופן יחסי לרשלנות התורמת של הנוסע.

17. מסלול / זכות לשינוי2023-08-16T16:37:09+03:00

17.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או של קברניט  כלי השייט (שלא יופעל באופן בלתי סביר) להחליט אם לסטות מהמסלול המפורסם או הרגיל, לעכב או להקדים כל הפלגה, להשמיט או לשנות את נמלי היעד המתוכננים, לדאוג להובלה שוות ערך על ידי כלי שיט אחר, לגרור או להיגרר או לסייע לכלי שיט אחרים או לבצע כל פעולה דומה שלפי שיקול דעתו הבלעדי של קברניט כלי השייט, כפי שיראה רצוי או הכרחי לבטיחות של הנוסעים, של כלי השיט והצוות. בנסיבות כאלה לא תהיה החברה, תחת כל אחריות או התחייבות כלפי הנוסע.

18. אחריות הנוסע2023-08-17T10:12:09+03:00

18.1 על הנוסע מוטלת החובה למלא אחר ההוראות והפקודות של הקברניט והקצינים  על סיפון כלי השייט. הנוסע מקבל ומסכים בזאת שהקברניט והקצינים זכאים והם בעלי סמכות לבדוק כל אדם הנמצא על הסיפון, כל תא, כבודה וחפצים אישיים,  מטעמים של בטיחות, בטחון או כל שיבה חוקית אחרת.

18.2 הנוסע מסכים בזאת במפורש לאפשר כל חיפוש כזה.

18.3 על הנוסעים לקבל את כל החיסונים הרפואיים הדרושים לפני ההפלגה ולהחזיק ברשותם את כל הכרטיסים, הדרכונים התקפים, הוויזות, הכרטיסים והמסמכים הרפואיים וכל מסמך אחר הנחוץ בכל נמל בו תעגון האנייה לצורך ירידה מהאנייה.

18.4 כל נוסע מתחייב כי הוא/היא כשיר פיזית ונפשית להשתתף בשייט.

18.5 למוביל ו/או לקברניט יש את הזכות לסרב לעלות או להורות על הורדה של כל נוסע אם יראו בכך צורך, למען בטיחות וביטחון הנוסע, והנוסעים האחרים או של הספינה או אם התנהלותו של הנוסע עלולה, לדעתו הסבירה של הקברניט, לסכן או לפגוע בנוחותם ובהנאה של נוסעים אחרים על הסיפון.

18.6 נוסע לא יביא בעלי חיים כלשהם, למעט כלבי שירות מוכרים, בכפוף לסעיף 7 לעיל.

18.7 החברה, לא תשא באחריות כלשהי כלפי כל נוסע בגין כל הפרה או אי ציות של נוסע כלשהו את הוראות סעיף זה וכל נוסע ישפה את החברה מפני כל אובדן או נזק שייגרמו לחברה או לכל אחד מהספקים שלה כתוצאה מהפרה כזו או אי-ציות.

18.8 התנהגות הנוסע שתשפיע או תפחית את הבטיחות, השלווה וההנאה של נוסעים אחרים מההפלגה. אסורה בהחלט.

18.9 חל איסור מוחלט על נוסעים לשאת כלי נשק, תחמושת, חומרי נפץ או חומרים, סחורות או חפצים דליקים, רעילים או מסוכנים על גבי כלי שיט שעלולים להיות מסוכנים לבטיחותם של הנוסעים וכלי השיט.

18.10 הנוסעים יהיו אחראים לכל נזק שייגרם לחברה ו/או לכל ספק של שירות כלשהו המהווה חלק משיט כתוצאה מאי עמידה בהתחייבויותיו החוזיות של הנוסע. . בפרט, הנוסע יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לכלי השיט או לריהוט ולציוד שלו, לפציעה או אובדן שייגרמו  לנוסעים אחרים וצדדים שלישיים, וכן לכל הקנסות, ההיטלים וההוצאות שניתן לייחס לנוסע  והחברה ו/או הספק יאלצו לשלם.

18.11 נוסעים אינם רשאים למכור ו/או לרכוש מנוסעים אחרים או מגורם מסחרי כלשהו או ממפעילי נסיעות על סיפון האונייה, כל סוג של שירותים מסחריים – לרבות אך לא רק טיולי חוף – שאינם מוצעים באופן רשמי על ידי החברה או הקבלנים העצמאיים המוסמכים  שלה.

19. טיסות2023-03-13T14:44:27+02:00

19.1 הסעיף לא רלוונטי לשוק הישראלי.

20. תלונות2023-12-10T16:02:08+02:00

20.1 כל נוסע שיש לו תלונה במהלך שייט חייב להביאה לידיעת צוות האנייה בהקדם האפשרי. אם צוות השייט אינו מצליח לפתור את הבעיה, יש להודיע על כל תלונה בכתב לחברה תוך חמישה עשר (15) ימים מסיום ההפלגה. אי דיווח על התלונה בתקופה זו עלול להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לטפל בתלונה. לא יתקבלו תביעות בגין מחלה אלא אם הנוסע דיווח על המחלה ל MSC Cruises או למוביל ורופא האניה ראה אותו. תלונות הנוגעות לכל חלק אחר של חבילת נופש חייבות להיעשות מיידית לחברה תוך ציון מספר האסמכתה של הזמנה. כל תלונה הנוגעת לחופשה תטופל בזהירות ובהגינות על ידי צוות החברה. לאחר שהתלונה תיבדק במלואה בהתאם לנוהל זה, החברה תודיע לנוסע על התוצאה של הבדיקה. אם התלונה תתקבל, אזי כל פיצוי שיינתן יהיה כפוף לתנאי הפיצויים של החברה.

20.2 הודעות על תביעה בגין אובדן או נזק למטען או לרכוש אחר יימסרו לחברה בכתב לפני או בזמן הירידה מהאנייה, או אם הנזק אינו נראה לעיל, בתוך חמישה עשר (15) ימים מתאריך הירידה מהאניה.

20.3 תלונות במסגרת תקנת האיחוד האירופי. 1177/2010 בדבר נגישות, ביטול או עיכובים חייב להיעשות לחברה תוך שני (2) חודשים (60 ימי עבודה) ממועד ביצוע השירות. החברה תגיב תוך 30 ימי עבודה ותודיע אם התלונה מבוססת, נדחתה או עדיין בבחינה. תשובה סופית תינתן תוך שני (2) חודשים (60 ימי עבודה). הנוסע ימסור מידע נוסף ככל שיידרש על ידי החברה לטיפול בתלונה. אם הנוסע אינו מרוצה מהתגובה, אזי הוא רשאי להתלונן בפני גוף האכיפה הרלוונטי במדינת העלייה לאנייה.

20.4 תלונות יש לשלוח למייל: il898-customerservices.msccruises@msc.com

21. חוק הגנת הצרכן2023-03-13T14:42:55+02:00

21.1 דמי הביטול בסעיף 13 הנם בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 סע' 14ג', 

לגבי רכישת שירותי תיירות שאינם ניתנים במלואם מחוץ לישראל, בין היתר, כמפורט להלן: 

חוק הגנת הצרכן מגדיר עסקת מכר מרחוק ושיווק מרחוק באופן הבא: 

 "עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה; 

"שיווק מרחוק" – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים. 

סעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה נופש ובילוי רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה,  ובלבד שביטול כאמור לא ייעשה בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. 

בנוסף, סע' 14ג'1. (ג) לחוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה נופש ובילוי שבוצעה ע"י אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך בדבר כל פרטי ההזמנה, ובלבד שביטול כאמור לא ייעשה בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, ובכפוף לכך שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.  

 לגבי עמידה בתנאים של "אדם עם מוגבלות", או "אזרח ותיק" או "עולה חדש" מובהר בזה כי כדי לזכות בזכות הביטול הנ"ל, על הלקוח להוכיח כי הוא נכלל בהגדרות הנ"ל במועד ביצוע העסקה. 

כמו כן, על מנת להוכיח כי הוא נכלל בהגדרה מן ההגדרות הנ"ל על הלקוח להציג אחת מן התעודות שלהלן: 

 

(1) תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק. 

(2) תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה. 

(3) תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור. 

(4) תעודה המנויה בתוספת החמישית לחוק הגנת הצרכן, כאשר שר התעשייה המסחר והתיירות רשאי, בצו, לשנות את התוספת החמישית.

 

עוד קובע הסעיף את תוצאות ביטול העסקה ולפיו העוסק יחזיר לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העיסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהוא, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר כל פריט בהזמנה לאדם, או 100 שקלים על כל פריט בהזמנה לאדם, (חבילת נופש או טיול מאורגן יחשבו לפריט אחד), לפי הנמוך מביניהם. 

 למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן. 

 

22. הגנת מידע2023-08-17T10:25:04+03:00

22.1 הנוסע יידרש למסור לחברה מידע אישי שלו, אשר יכלול, בין היתר, שם, כתובת, מין, אזרחות ודרישות תזונתיות, אשר עלולות לחשוף את אמונתו הדתית של הנוסע, כמו כן מידע בריאותי, לרבות מגבלות רפואיות וצרכים מיוחדים אחרים, וזאת על מנת לאפשר לחברה למלא את הזמנת הנוסע ביעילות. החברה תהיה רשאית להעביר את המידע הנ"ל ו/או חלקו לצדדים שלישיים אחרים כגון, סוכני נסיעות, בתי מלון, חברות תעופה או ספקי תחבורה אחרים, חברות אבטחה ו/או אימות אשראי, חברות כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב או כל רשות ממשלתית או ציבורית, כנדרש על פי חוק, אם יידרש על ידי גופים כנ"ל. כמו כן החברה רשאית גם להעביר לכל הנוסעים בהפלגה את רשימת הנוסעים, אשר תכלול את השמות והלאום של כל נוסע.

22.2 הנוסע נותן בזה את הסכמתו להעברת מידע כאמור לעיל, לרבות למדינות, שייתכן שחוקי הגנת המידע שלהן אינם מעניקים הגנה כפי שקבוע בחוק הישראלי, וזאת אלא אם הנוסע ימסור את התנגדותו להעברת המידע כאמור לעיל, בכתב לחברה לא יאוחר משבעה ימים לפני תאריך היציאה המתוכנן של ההפלגה הרלוונטית. באחריות הנוסע לוודא שהמידע שנמסר לחברה הינו עדכני ומדויק. מדיניות הגנת המידע של החברה מוגדרת במדיניות הפרטיות המשולבת בתנאים אלה.

22.3 מידע אישי הנוגע לנוסע ייאסף, יעובד, יאוחסן ויעשה בו שימוש בצורה מאובטחת ובהתאם לחוקי הגנת המידע הרלוונטיים. הנוסע מסכים לאיסוף, עיבוד, אחסון ושימוש של המידע האישי שלו, על מנת לאפשר לחברה לבצע את ההפלגה. האמור לעיל עשוי לכלול מסירת פרטי נוסעים לממשלות, רשויות הגירה, רשויות בקרת נמל, רשויות משטרה, רשויות מדינת הדגל של האנייה ורשויות מוסמכות אחרות או כפי שיידרש על פי חוק רלוונטי. במקרה של מצב חירום, הנוסע מסכים לכך שהחברה והמוביל הימי ימסרו מידע אישי לרופא האנייה, רופאים בחוף הרלוונטי, קרובי משפחה של הנוסע, החברה והמבטחים של המוביל הימי, וכן ליועצים ומבטחים של הנוסע. הנתונים האישיים יישמרו על ידי החברה רק כל עוד הדבר נדרש או הדבר נדרש על פי חוק רלוונטי.

23. שינויים2023-03-13T14:40:21+02:00

23.1  שום שינוי בתנאים אלה לא יהיה תקף אלא אם כן בכתב וחתום על ידי החברה.

24. מדיניות עישון2023-08-17T10:26:51+03:00

24.1 החברה מכבדת את הצרכים והרצונות של כל האורחים, ושקלנו היטב את הנושא של מי שמעשן ומי שלא. בהתאם לסטנדרטים העולמיים, העישון מותר באופן חופשי באזורים ייעודיים בכל האניה ומצוידים במערכת מיוחדת לאוורור.

24.2  אסור לעשן! בכל אזורי שירותי מזון, מזנונים ומסעדות, מרכזים רפואיים, אזורי טיפול בילדים, מסדרונות או מבואות מעליות, אזורים בהם מתאספים האורחים בקבוצות לצורך תרגילי בטיחות, ירידה או יציאות סיורים, שירותים ציבוריים, או בברים הקרובים לאזורים בהם מוגש אוכל.

24.3 החברה  ממליצה בחום לנוסעים להימנע מעישון בתאים בגלל סכנת שריפה. אסור לעשן במרפסות התאים! החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות קנס במקרה שיימצאו נוסעים מעשנים באזור לא ייעודי של כלי השיט. עישון חוזר באזורים ללא עישון יכול בסופו של דבר להוביל לירידה מהאניה.

24.4  העישון מותר באזורים ייעודיים של לפחות בר אחד בכל ספינה, ובצד אחד (מסומן בשילוט) של אזורי סיפון הבריכה החיצוניים העיקריים, בהם מסופקות מאפרות.

24.5  זריקת בדלי סיגריות  מעבר לדופן האנייה אסורה.

25. אחריות לעובדים וקבלני משנה2023-08-17T10:28:36+03:00

25.1  מוסכם בזאת במפורש כי אף עובד או סוכן של החברה לרבות הקברניט והצוות של האניה הנוגעים בדבר לרבות קבלני משנה עצמאיים ועובדיהם, בשום פנים ואופן לא יהיו תחת כל אחריות שהיא מעבר לתנאי ההזמנה וצדדים אלו רשאים להפעיל את תנאי ההזמנה וההתניות של הובלה באותה מידה כמו החברה .

25.2 סיורי חוף מופעלים על ידי קבלנים עצמאיים גם אם הם נמכרים על ידי סוכנים או על סיפון האניה, החברה לא תהיה אחראית בשום צורה לשירותים הניתנים על ידי קבלנים עצמאיים אלה. החברה פועלת כסוכנת בלבד עבור ספק סיורי החוף.

לחברה אין שליטה ישירה על ספקי סיורי החוף ושירותיהם ולכן בשום מקרה לא יהיו לחברה אחריות לאובדן, נזקים ופציעות שנגרמו לנוסע כתוצאה מרשלנות או אחרת של ספקי סיור החוף. החברה תפעיל מיומנות וטיפול סבירים בבחירת ספק סיורי חוף אמין. בהערכת הביצועים ו/או החבות של ספקי טיולי חוף, יחולו חוקים ותקנות מקומיים. סיורי החוף יהיו כפופים לתנאים ולהתניות של ספק סיורי החוף, לרבות  הגבלת אחריות ורמת הנזקים. האחריות של החברה לעולם לא תעלה על זו של ספק סיורי החוף.

26. חוק וסמכות שיפוטית2023-08-17T10:30:38+03:00

26.1 החוזה הנוכחי כפוף לחוק הישראלי. אם תיווצר מחלוקת כלשהי על הפרשנות או היישום של החוזה הנוכחי, היא תועבר לבית המשפט בתל אביב שלו תהיה סמכות שיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת על פי חוזה זה.

27. שגיאות השמטות ושינויים2023-08-17T10:32:33+03:00

27.1 נעשה כל מאמץ להבטיח את דיוק המידע המסופק על ידי החברה ו/או של תוכן האתר הרשמי שינויים ותיקונים מסוימים עשויים להתפרסם מעת לעת.

מאחר ותנאי ההזמנה החלים על חבילת הפלגה או נופש בודדת הם אלו התקפים במועד השלמת ההזמנה, ללא קשר לאלו המפורסמים בחוברת החברה הרלוונטית, מומלץ לבדוק עם סוכן המכירות או בביקור באתר החברה. האתר הרשמי את תנאי ההזמנה המעודכנים ביותר.

תנאים כלליים של MSC Cruises ופורמולה1 (®Formula 1)

אלו הם התנאים וההגבלות, החלים אך ורק על הזמנות MSC Cruises ו-®Formula 1. אנא קראו אותם בעיון כיוון שהם התנאים המחייבים.

להורדת קובץ התנאים הכלליים וההגבלות של MSC Cruises ו-®Formula 1

תנאים והגבלות עבור סיורי חוף ושירותים מיוחדים

תנאים והגבלות עבור סיורי חוף ושירותים מיוחדים2023-08-17T10:37:18+03:00

תנאים והגבלות של הזמנה מקוונת לסיורי חוף

אנא קרא תנאים והגבלות אלה בעיון לפני הזמנת  סיור. עבור  סיורי חוף המוזמנים באינטרנט, אנא סמן את תיבת הסימון המתאימה המאשרת שקראת והבנת את התנאים וההגבלות. שים לב שאם אנגלית אינה השפה הראשונה שלך, באחריותך לוודא שהבנת בבירור את התנאים וההגבלות הללו.

כפי שמשמש כאן "MSC", "אנחנו" פירושם MSC Cruises SA, והחברות הקשורות לה או שלהן, חברות הבנות, או חברות אם ו/או כלי השיט שלה. סיורי חוף מסופקים על ידי קבלנים עצמאיים שלישיים. MSC תפעיל מיומנות וטיפול סבירים בבחירת ספקי סיורי חוף בעלי מוניטין. סיורי חוף שנרכשו או הוזמנו דרך אתר אינטרנט זה, דרך סוכני מכירות או על סיפון כל ספינת MSC מאורגנים ומופעלים על ידי קבלנים עצמאיים.

MSC לא תהיה אחראית בשום אופן לשירותים הניתנים על ידי קבלנים עצמאיים כאלה. MSC אינה מבטיחה את הביצועים או הבטיחות של סיורי החוף המוצעים וגם MSC אינה מבטיחה את הדיוק של תיאורי סיורי חוף או מידע המוצגים באתר זה, ו-MSC מסירה אחריות לכל אי דיוק הקשור לסיורי החוף המוצעים באתר זה. MSC לא לוקחת על עצמה כל אחריות ולא תישא באחריות למצגות שווא, הפרות חוזה, הפרות של חובה חקוקה, רשלנות או התנהגות מכוונת או מקרית של כל אחד מספקי סיורי החוף.

ל-MSC אין שליטה על האופן שבו ספקי סיורי החוף מספקים את שירותיהם. ספקים של סיורי חוף הזמינים לרכישה באתר זה, דרך סוכני מכירות או על גבי כל כלי שיט של MSC, הצהירו בפני MSC שהם מבצעים את חובותיהם בהתאם לסטנדרטים מקובלים של התנהגות. MSC מתחייבת לבצע הערכה עצמאית של הבטיחות או האבטחה של כל טיול חוף או של ספקי טיולים כאלה.

כל זהירות סבירה ננקטה כדי להבטיח שהמחירים, ההצעות, המתפרסמים ביחס לכל סחורה ושירותים המפורסמים, נכונים בעת ביצוע ההזמנה. עם זאת, אם ישנה טעות אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן אותה ברגע שנודע לנו עליה. אם כל שינוי מתקן אינו מקובל עליך לאחר ביצוע ההזמנה, אז אתה תהיה זכאי להחזר מלא של מה ששילמת עבור הסחורה ו/או השירותים שהוזמנו.

MSC לא תישא באחריות לשינויים אפשריים בתוכנית עקב חגים מקומיים ו/או סגירת האתרים בהם יש לבקר ו/או כל אירוע אחר (שביתה, הפגנות, תקלות מכניות וכו'), העלולים למנוע את ביצוע הסיור בצורה מלאה או חלקית. הנתיב והתזמון של כל סיור יאושרו מחדש על הסיפון. כל טיול/סיור בחוף מצריך מספר מינימלי של משתתפים וייתכן שתהיה הגבלה מקסימלית של משתתפים. אם מספר הנוסעים המינימלי הנדרש לא יושג, הטיול עלול להתבטל. אם המספר המינימלי של נוסעים שהוזמנו לטיול אינו עומד בשפה, ייתכן שהסיור יונחה על ידי מדריך דו לשוני.

אתה וכל חברי  קבוצתך מאשרים, בביצוע ההזמנה לסיור כי במקרה שיש מידה של מאמץ גופני מעורב, אתה וכל אותם אחרים שהזמינו נמצאים במצב פיזי ונפשי טוב, ללא היסטוריה או מצב כגון התקפים, סחרחורת, התעלפות, בעיות לב, בעיות נשימה או בעיות גב/צוואר, או כל מצב רפואי אחר בגוף או בנפש שעלול להפוך מאמץ פיזי או חוסר גישה לטיפול רפואי מיידי למסוכן וכן כי אינכם סובלים מל מצב אחר. מחלה, חולשה או מצב שימנע מכם להשתתף בסיורים שבחרתם. כדאי גם לוודא שאף אחד בקבוצה שלכם שהזמין סיור כזה לא נוטל תרופה הנושאת אזהרה על פגיעה ביכולות הגופניות או הנפשיות.

אם את בהריון, ייתכן שסיורים מסוימים לא יתאימו לך. בהזמנת סיורים כלשהם, באחריותך, לרבות כל חבר בקבוצה שלך שהזמין סיור , לוודא שאת בכושר ובכושר מספיק כדי לקחת חלק בכל טיול שהוזמן ולדאוג לעצמך בזמן שאת בו.

אם אתה משתתף בסיור הכולל פעילות במים, עליך להקפיד על הימנעות מאלכוהול ואכילת ארוחה מלאה. כאשר מסופקים עזרי ציפה לפעילות יש ללבוש אותם בכל עת. שימו לב שהים אינו צפוי. המצילים לא תמיד נוכחים וייתכן שלא יהיה דגל או מערכת אחרת המציינת אם זה בטוח או לא להיכנס למים. כמו כן, אין לפקח או ללוות את פעילויות החוף ולכן דאגו לשביעות רצונכם באשר לבטיחות החוף ו/או הים בזמן הטיול שלכם. ילדים חייבים תמיד להיות בהשגחתך בכל עת בטיול, במיוחד ליד מים.

כל הפעילויות מסוג זה מבוצעות על ידך ועל ידי כל חבר בקבוצה שלך שהזמין באחריותך/שלהם ו-MSC לא יכולה לשאת באחריות לכל פציעה, אובדן, מוות או נזק מכל סוג שהוא כתוצאה מכך. לפני הזמנת כל סיור ו/או טיול ו/או פעילות חשוב מאוד, והדבר באחריותך, שאתה וכל חבר בקבוצתך שהזמין טיול יבדוק שביטוח הנסיעות שלך מכסה את סוג הטיול הספציפי שהוזמן.

אתה או כל חבר בהזמנה שלך עלולים למנוע את השתתפותך בטיול (בין אם הוזמן מראש ובין אם לא), אם ייקבע שאתה או כל חבר בהזמנה שלך אינם מתאימים לבצע את הטיול, או אם נראה שאתה או הם להיות תחת השפעת סמים או אלכוהול. במקרה שבו נמנע ממך לבצע את הטיול מכל אחת מהסיבות הללו, ייתכן שלא תהיה זכאי להחזר כלשהו של עלות הטיול שהוזמן.

הספק של טיולי חוף עשוי לדרוש מהמשתתפים לחתום על טופס שחרור אחריות ו/או נטילת סיכון לפני ההשתתפות בטיול. שחרורים כאלה נפוצים במיוחד במקרה של שנורקלינג או טיולי צלילה.

בהשתתפות בטיול האורחים מקבלים ומתחייבים למלא אחר ההנחיות והתקנות שקיבל המדריך.

אם אתם קונים את סיור החוף בתשלום מראש, יש לשלם את מלוא התשלום בעת ביצוע ההזמנה בכרטיס אשראי. ניתן להזמין, לשנות או לבטל את סיורי החוף עד יומיים לפני תחילת ההפלגה על סיפון האניה. אם תבטל את סיור החוף שהוזמן לפני תחילת השייט, לא יחולו דמי ביטול, ובלבד שביטול כזה ייעשה לפני מועד היציאה והחברה תקבל הודעה בכתב על כוונתך לבטל את ההזמנה של סיור החוף.

*על סיפון האנייה ניתן לשנות את הסיורים עד 48 שעות לפני תחילת סיור החוף שהוזמן. אם ברצונך לבטל את סיור החוף על סיפון האנייה, לא יחולו דמי ביטול, בתנאי שהביטול נעשה 48 שעות לפני תחילת סיור החוף שהוזמן. כל החזר ישולם אוטומטית לחשבון שלך באנייה. סיורים הכוללים טיסות, רכבות, אירועים מיוחדים, שהות יבשתית, שהייה במלון וסידורים פרטיים אינם נכללים. והגבלות אחרות עשויות לחול לגביהם.

לפני הזמנת סיור החוף שלך, אנא אשר וסמן את התיבה הרלוונטית המציינת כי קראת והבנת את התנאים וההגבלות הללו. ההזמנה תיחשב כמושלמת בהצלחה רק לאחר התשלום המלא.

אנו נאשר את הזמנתך על ידי הנפקת קבלה לאישור בדואר אלקטרוני. אנו ניצור איתך קשר באמצעות כתובת הדוא"ל שסיפקת. אנו נניח שכתובת האימייל שלך נכונה ושאתה מבין את הסיכונים הכרוכים בשימוש בצורת תקשורת זו.

לאחר שנקבל ואישרנו את ההזמנה שלך, אתה, 'הנוסע המוביל', תישא באחריות חוזית עבור הסחורה והשירותים שהוזמנו.

המפעיל רשאי לבטל כל  סיור, אם לא יגיע למספר המשתתפים המינימלי; במקרה זה, הנוסע המזמין יקבל החזר מלא של כל הכסף ששולם עבור הסיור הרלוונטי.

תנאים והגבלות אלה כפופים לחוק ולסמכות השיפוט החלים על תנאי הזמנת השייט שלך עם MSC cruises.

עבור למעלה