מדיניות קורונה – חובה לקרוא

הזמנות
2019*

תנאים2022-02-28T18:13:13+02:00

כללי MSC הפלגות תנאים והתניות

ההוראות הנוספות הבאות לתנאי ההזמנה ותנאי ההובלה יחולו על הזמנת  חבילת השייט שלך.

 כדי לשלב את אמצעי הבריאות והבטיחות יוצאי הדופן שמיישמת החברה כדי להגן על הנוסעים מפני סכנת הידבקות ב- Covid-19. הם חלים על כל ההזמנות הקשורות להפלגות החל מה-1 באוגוסט 2020 ו/או בכל תאריך מאוחר יותר עד להודעה חדשה. כל שאר ההוראות של תנאי ההזמנה ותנאי ההובלה ממשיכים לחול ולהישאר ללא שינוי. אנו עובדים עם רשויות הבריאות על בסיס קבוע וערוכים לעדכן אותך לגבי כל שינוי בדרישות אלה.

הגדרות2022-02-28T18:18:35+02:00

בתנאים והגבלות אלה של הזמנה לביטויים הבאים יהיו המשמעויות המוגדרות להלן:

"סוֹכֵן" פירושו האדם או סוכנות הנסיעות שמוכר או מציע למכירה את חבילות הנופש עבורך בשמה כמנהל וכמארגן; או מעמידה את שירותי הנסיעות וחבילות הנופש לזמינות כסוכן של MSC Cruises והחברה בהתאמה (כאשר החברה פועלת בתפקיד המתואר בתנאים והגבלות אלה של הזמנה).

"הזמנה" פירושה הצעדים שננקטים על ידי הנוסע לרכישת חבילת נופש, שלפיהם הנוסע יתקשר בחוזה עם MSC Cruises לאספקת שירותי הנסיעות המרכיבים את חבילת הנופש.

"חברה" פירושה msccruises.co.il

"תנאי הובלה" פירושם התנאים וההגבלות שלפיהם המוביל מספק הובלה באוויר, בכביש או בים. תנאי ההובלה עשויים להתייחס להוראות החוק של מדינת המוביל ו/או אמנות בינלאומיות אשר עשויות להגביל או לשלול את אחריותו של המוביל. עותקים של תנאי ההובלה של כל מוביל זמינים לנוסעים לפי בקשה.

"חוזה" פירושו החוזה שנכרת בין החברה לנוסע המתייחס לשירותי הנסיעות הרלוונטיים המרכיבים את חבילת הנופש ואשר מעיד על הנפקת חשבונית האישור שנשלחה עד msccruises.co.il או הסוכן לנוסע.


"לְשַׁיֵט"
פירושו ההובלה בים והשהות על סיפונה של כלי שיט של MSC Cruises (כמתואר בחוברת של החברה הרלוונטית, באתר הרשמי או בתיעוד אחר שהופק עבור החברה או מטעמה), אשר – אם לא נרכש לפני או לאחר השייט שירותים – יכולים להיחשב בפני עצמם כחבילת נופש."נוסע נכה" או "נוסע עם מוגבלות בניידות"; פירושו כל נוסע שניידותו בעת שימוש בהובלות מופחתת כתוצאה ממגבלה פיזית כלשהי (חושית או תנועתית, קבועה או זמנית), מוגבלות או ליקוי אינטלקטואלי או פסיכו-סוציאלי, או מכל סיבה אחרת לנכות או ליקוי או כתוצאה מגיל, וכן שמצבו מצריך תשומת לב מתאימה והתאמה לצרכיו המיוחדים עבור השירותים העומדים לרשות כל הנוסעים.

"כוח עליון"
פירושו כל אירוע בלתי צפוי ובלתי צפוי מחוץ לשליטת המוביל, MSC Cruises או החברה, לרבות מעשי אלוהים (כגון שיטפון, רעידת אדמה, סערה, הוריקן או אסונות טבע אחרים), מלחמה, פלישה, מעשה של אויבים זרים, פעולות איבה ( לא משנה אם הוכרזה מלחמה), מלחמת אזרחים, מרד, מהפכה, התקוממות, כוח צבאי או גזול או החרמה, פעילויות טרור, מהומות, הפרות סדר אזרחיות, סכסוכים תעשייתיים, אסונות טבע וגרעיניים, שריפות, מגיפות, סיכונים בריאותיים, הלאמה, ממשל סנקציה, חסימה, אמברגו, סכסוך עבודה, שביתה, נעילה או הפרעה או כשל בשירות החשמל או הטלפוני ו/או כל בעיה טכנית בלתי צפויה בהובלה, לרבות שינויים עקב שינוי מועד או ביטול או שינוי של טיסות, שדות תעופה או נמלים סגורים או עמוסים.
"סיור משולב" פירושו שילוב של שתי הפלגות או יותר ומוצעות למכירה כחבילת נופש אחת. לכל מטרה רלוונטית, הסיור המשולב ייחשב תמיד כחבילת נופש יחידה ובלתי ניתנת לחלוקה. כל התנאים וההתייחסויות לחבילת שייט או נופש יכללו ויחולו באותה מידה על סיור משולב, אלא אם צוין אחרת. הפניות למחיר הן התייחסות למחיר הכולל ששולם עבור הסיור המשולב"חבילת חג" פירושה השייט בין אם בשילוב עם טיסות ו/או כל הסדר לפני ו/או אחרי השייט ללינה. הוא אינו כולל טיולי חוף או שירותי הסעות שאינם מהווים חלק ממחיר חבילת החג הכוללת.

"MSC Cruises" פירושו MSC Cruises SA, שכתובתה הרשומה היא AvenueEugene-Pittard 40, Geneva, Switzerland 1288.

 

"אתר רשמי" פירושו קבוצת דפי האינטרנט, המסמכים וקישורי ההיפרטקסט הקשורים המוגשים מדומיין האינטרנט www.msccruises.co.il
"נוסע" פירושו כל אדם ואדם, לרבות קטינים, המופיעים באישור ההזמנה או בחשבונית או בכרטיס שהונפק על ידי MSC Cruises.

 

"טיול חוף" פירושו כל טיול, טיול או פעילות בחוף שאינם כלולים כחלק מהמחיר הכל כלול של חבילת הנופש ומוצעים למכירה על ידי MSC Cruises על סיפון כלי השיט שלה.

 

"שירותי נסיעות" פירושם השייט באתר הרשמי (למעט טיולי חוף או שירותי הסעות).

 

1.ביצוע הזמנה ותשלום2022-02-28T15:35:41+02:00

 1.1  על מנת להמשיך בהזמנה, על הנוסע לבצע הזמנה באינטרנט או ליצור קשר עם אחד מהסוכנים או הנציגים המורשים.

1.2  בהזמנת שייט, מבצע ההזמנה מאשר ומסכים כי כל האנשים הנזכרים בבקשת ההזמנה הסכימו להיות מחויבים לתנאי ההזמנה וכי יש לו סמכות לקבל תנאים והגבלות אלה להזמנה בשם כל האנשים הכלולים הזמנה.

1.3    במועד ביצוע ההזמנה תשולם מלוא התמורה עבור ההפלגה.

2. תשלום2022-02-28T15:39:27+02:00

2.1   הזמנת שייט כפופה לזמינות התאים בעת ביצוע ההזמנה. לא תאושר הזמנה,  עד לתשלום מלא עלות ההפלגה. (בהתאם לתנאי ההזמנה הנוכחיים) והפקת אישור תשלום ואישור הזמנה הניתנים לנוסע.

3. מחירים והתחייבות למחיר2022-02-28T17:49:01+02:00

 3.1  מרגע ביצוע ההזמנה וקבלת התשלום המלא לא יבוצע שינוי במחיר ההזמנה שלך
עד למועד השייט  למעט

3.2  ב) עלייה חריגה במחירי הדלק העולמים  להנעת כלי השיט;
ג) שינוי מיסי נמל או אגרות בעת ירידה מהאניה  על ידי הרשויות בנמלים השונים.
ד) שינוי בשערי חליפין צולבים של מט"ח .

3.3  עליית מחיר בגין רכיבים אלו אם תעלה על  יותר מ-8% ממחיר השייט המקורי הכולל בעת ביצוע ההזמנה, תקנה לנוסעים זכות ביטול לשייט והחזר מלא של מחיר השייט כפוף לסכום ששולם בפועל על ידי הנוסע בעת הביטול. זכות החזר כזו אינה כוללת פרמיות ביטוח ששולמו, אשר בשום מקרה אינן ניתנות להחזר.

3.4 למימוש הזכות לביטול הנוסע יש להודיע לחברה בכתב תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על עליית המחיר.

4. ביטוח2022-02-28T17:48:34+02:00

4.1 חובת ביטוח נסיעות כולל הרחבת קורונה:

 במהלך השייט נוסעים עלולים להיחשף לסיכונים הקשורים לנגיף COVID-19 ו/או לנגיף עצמו, אשר בדרך כלל אינם  מכוסים על ידי פוליסות ביטוח הנסיעות הבסיסיות לחו"ל.

לכן, על כל נוסע בMSC Cruisesחלה חובה לדאוג לביטוח נסיעות לחו"ל הכולל הרחבת כיסויים למקרה הדבקות בקורונה. הרחבה זו כוללת כיסוי ב­­­­­גין ביטול או קיצור נסיעה במקרה של מגיפה, לרבות כיסוי בגין בידוד, הוצאות רפואיות, הוצאות אשפוז והוצאות נלוות (כולל הוצאות חזרה למדינת המוצא). יש לוודא כי הפוליסה מכסה את הנוסע מרגע ביצוע ההזמנה ועד חזרתו למדינת המוצא.

MSC ISRAEL ממליצה על פוליסה במחיר מיוחד ללקוחותיה מזמיני השייט, אשר נבדקה ואושרה על ידי החברה. קישור להזמנה ותשלום עבור פוליסה זו יישלח ללקוח בעת ההזמנה. לחילופין, יהיה ניתן להזמין פוליסה עם הכיסויים הנדרשים הנ"ל דרך כל חברת ביטוח אחרת. קישור כאמור מופיע להלן,

כל הנוסעים יידרשו להציג בעת העלייה לאונייה פוליסת ביטוח רפואי מתאימה בתוקף הכוללת פירוט *באנגלית! של הכיסויים הנדרשים. על הפוליסה לכלול, בין היתר, את פרטי המבוטח, סכום הכיסוי לכל מקרה ביטוח ובמיוחד את פרטי וסכומי הכיסוי במקרה של הידבקות בקורונה. אסמכתא זו חייבת להיות באחת *מהשפות: אנגלית, איטלקית, גרמנית, צרפתית או ספרדית.

נוסע שלא יציג את המסמך הנ"ל לא יורשה לעלות לאונייה ולא יפוצה על כך.

5. דרכון, אשרות וייעוץ נסיעות2022-02-28T17:47:59+02:00

5.1 על הנוסעים להחזיק בדרכונים תקפים במלואם לכל אורך שיט ותאריך התפוגה חייב להיות לפחות 6 חודשים מתאריך החזרה. מדינות מסוימות מתעקשות על דרכונים דיגיטלים, במיוחד רוסיה וארה"ב.

5.2  MSC Cruises  אינה ולא תהיה אחראית להשגת או בדיקת אשרות כניסה (ויזה) עבור כל נוסע, זוהי אחריותו הבלעדית של הנוסע.
חובתו של הנוסע לוודא שדרכונו, אשרות הכניסה למדינות השונות או מסמכים אחרים לנסיעה הם אלו הדרושים במדינות שבהן מתבצע השייט. מומלץ מאוד לנוסעים לבדוק את כל הדרישות החוקיות לנסיעה לחו"ל ובנמלים השונים כדי לעמוד בדרישת אשרות הכניסה לתיירים, הגירה ובריאות.

5.3  ל-MSC Cruises לא תהיה כל אחריות גם אם הנוסע הציג בפני נציגיה את מסמכי הנסיעה שלו  בכל שלב שהוא.

5.4  MSC Cruises מודעת לקיומן של אזהרות מסע בטחוניות ואחרות. הנוסעים צריכים להיות מודעים לאזהרות אלו. למידע עדכני על על אזהרות מסע אנא עיינו באתר משרד החוץ ו\או המטה לביטחון לאומי ומשרד הבריאות בהם ניתן מידע מפורט.

6. הגבלות נסיעה בהריון ומטעמי בריאות2022-02-28T17:47:38+02:00

6.1  בטיחותם של כל הנוסעים היא בעלת חשיבות עליונה ל-MSC Cruises, ומכאן שכל הנוסעים מתחייבים כי הם כשירים לנסיעה בים (ואם ישים בדרך האוויר) וכי התנהגותם או מצבם אין בהם בכדי  לשבש את בטיחות או נוחות השייט של שאר הנוסעים, הנוסעים מתחייבים בנוסף כי הם עומדים ניתן בדרישות הבטיחות שנקבעו על ידי החוק  הבינלאומי או המקומי.

6.2  כל נוסע עם מצב שעלול להשפיע על כשירות הנסיעה בהתחשב במסלול הנסיעה של כלי השיט חייב ליידע את החברה בעת ביצוע ההזמנה ולהגיש אישור רופא לפני ההזמנה.

6.3 בכל מקרה, ל-MSC Cruises    הזכות לבקש, לפי שיקול דעתם, מהנוסע להמציא אישורים רפואיים התומכים בכושר הנסיעה.

6.4  נשים בהריון מתבקשות לפנות לייעוץ רפואי לפני הנסיעה; בכל שלב של הריונם עליהם לקבל אישור רפואי מרופא המאשר את כשירותם לנסוע על סיפון כלי השיט תוך התחשבות במסלול הטיול הספציפי.

6.5  ל-MSC Cruises  אין על סיפון אף אחת מכלי השייט מתקנים רפואיים או ציוד מתאים ללידה.  MSC Cruises  אינה יכולה לקבל הזמנה לכל נוסעת  משבוע 24 להריון ואילך.

6.6   MSC Cruises  שמורת לעצמה את הזכות לסרב זכויות עלייה  לכל נוסעת שנראת במצב מתקדם כלשהו של הריון או שאין ברשותה  מספק את האישור הרפואי על פי סעיף 6.4 לעיל ו-MSC Cruises,  לא תשא בכל אחריות בגין סירוב כזה.

6.7  כזה נודע למצבה. ההחזר לא יכלול דמי ביטוח ששולמו אשר בשום מקרה לא ניתנים להחזר.

6.8  כאשר נוסע נמצא כלא כשיר לנסוע, אין ל Msc cruises  אחריות כלשהי כלפי הנוסע.

7. נוסעים נכים ונוסעים עם מוגבלות בניידות ובטיחות במכרז2022-02-28T17:47:18+02:00

7.1העדיפות של MSC Cruises והיא תמיד הנוחות והבטיחות של הנוסעים שלה ועל מנת להשיג זאת הנוסע מתבקש בעת ביצוע ההזמנה לספק פרטים רבים ככל האפשר על העניינים המפורטים להלן, כך ש- MSC Cruises   תוכל להערך לאירוח הנוסע בצורה בטוחה מבחינה תפעולית.

7.2  הנוסע מתבקש לספק פרטים מלאים בעת ביצוע ההזמנה אם הנוסע:

א) חולה, נכה או מוגבל בניידות;

ב) אם הנוסע זקוק לתא נכים מיוחד, מאחר וקיים מספר מוגבל של אלה זמינים ומאחר ו-MSC Cruises  תשאף  לארח את הנוסע באופן שיהיה נוח ובטוח לכל משך ההפלגה;

ג) אם לנוסע יש דרישות ישיבה מיוחדות כלשהן;

ד) אם הנוסע צריך להביא ציוד רפואי כלשהו על הסיפון;

7.3 בחלק מהמקרים  MSC Cruises ועל מנת להבטיח את בטיחות ונוחות הנוסע  יתבקש הנוסע לצרף אילו מלווה לההפלגה, במקרים בהם נוסע נכה או נוסע עם מוגבלות בניידות זקוק להיות מלווה באדם אחר אשר מסוגל לספק את הסיוע הנדרש על ידי הנוסע הנכה או הנוסע עם מוגבלות בניידות. דרישה זו תתבסס כולה על הערכת MSC Cruises את הצורך של הנוסע מטעמי בטיחות ועשויה להשתנות מכלי שיט לכלי שיט ו/או ממסלול למסלול. נוסעים המרותקים לכיסא גלגלים מתבקשים להצטייד בכסא גלגלים מתקפל בגודל סטנדרטי משלהם במהלך כל השייט.

7.4  אם לנוסע ישנה מוגבלות או מוגבלות בניידות הדורשים טיפול או השגחה אישיים, טיפול או השגחה אישיים כאלה חייבים להיות מאורגנים על ידי הנוסע ועל חשבון הנוסע. כלי השיט אינו מסוגל לספק סיוע אישי צמוד, טיפול או השגחה אישי אחד על אחד או כל צורה אחרת של טיפול במצבים פיזיים או פסיכיאטריים או אחרים.

7.5 אם לאחר הערכה מדוקדקת של הצרכים והדרישות הספציפיות של הנוסע תגיע למסקנה שלא ניתן לארח את הנוסע בבטחה ובהתאם לדרישות הבטיחות החלות עליה,MSC Cruises  יכולה לסרב לקבל הזמנה של נוסע נכה או נוסע עם מוגבלות בניידות מטעמי בטיחות.

7.6  MSC Cruises  שומרת לעצמה את הזכות לסרב להסיע כל נוסע שלא הודיע לה כראוי על מוגבלות או צורך בסיוע על מנת שתבצע הערכה מושכלת האם ניתן  לשאת את הנוסע בביטוחת או באופן ריאלי מבחינה תפעולית. הנוסע יכול לערער על החלטת  זו אם אינו מסכים להגבלות עלפי  לפי סעיפים 7.5 עד 7.6, על ידי פניה בכתב עם כל הראיות התומכות ל-MSC Cruises.

7.7  MSC Cruises שומרת לעצמה את הזכות לסרב להסיע כל נוסע שלדעת MSC Cruises אינו כשיר לנסיעה או שמצבו עלול להוות סכנה לעצמו או לאחרים בהפלגה מטעמי בטיחות.

7.8 נוסעים נכים או נוסעים עם מוגבלות בניידות עשויים שלא להיות מסוגלים לרדת לחוף בנמלים שבהם כלי שייט אינם עוגנים ברציף. רשימה של יציאות אלו זמינה לפי בקשה בכתב.

7.9   בחלק מהנמלים יש צורך לעגון בים ולא לאורך רציף. כאשר זה המקרה, המוביל ישתמש בכלי שייט כדי להעלות נוסעים לחוף. כלי שייט זה (tender)  הוא כלי קטן וייתכן שלא יתאים לאנשים עם מוגבלויות או מוגבלות בניידות או בעיות שיווי משקל. בעת שימוש בלי שייט לירידה לחוף, הבטיחות היא בראש סדר העדיפויות. חשוב שהנוסעים יוכלו להשתמש בכלי השייט הקטן בבטחה. ייתכן שהנוסעים יידרשו לרדת למשטח ואו במדרגות לכלי השייט. בהתאם לתנאי מזג האוויר, הגאות והים, עשויה להיות תנועה מסוימת, שעלולה להשתנות במהלך היום. על הנוסעים להיות בכושר וניידים מספיק כדי לגשת ולרדת מכלי השייט. אם לנוסעים יש מגבלה בניידות, או משתמשים בעזרי ניידות כגון מקל, עליהם לשקול היטב את יכולתם לצאת לכלי השייט בבטחה. כיסאות גלגלים וקטנועים ניידים לא יישאו על ידי הצוות לכלי השייט הקטן. כל הנוסעים חייבים להיות ניידים באופן עצמאי מספיק כדי להשתמש בכלי השייט המובילים לחוף. בסופו של דבר, ההחלטה אם לאשר הובלה לחוף בכלי השייט הנה של הקברניט או כל אחד מהקצינים ואנשי הצוות שלו באם יש ספק באשר לבטיחותו של נוסע כלשהו.

8. שאלון בריאות הציבור2022-02-28T17:46:51+02:00

8.1  MSC Cruises  ו או רשויות הבריאות בכל נמל יהיו רשאים לבצע שאלון בריאות הציבור בעצמם. הנוסע יספק מידע מדויק לגבי תסמינים של כל מחלה   סירוב של נוסע למלא את השאלון עלול לגרום  לסירוב העלאתו לשייט.

8.2  כאשר נוסעים חולים במהלך ההפלגה במחלה ויראלית או חיידקית, רופא הספינה רשאי לבקש מהם להישאר בתא שלהם מטעמי בטיחות. על הנוסעים לעקוב אחר ההוראות  וסירוב לעשות זאת עלול לגרום לירידה מהשייט ללא כל אחריות לנזקים או החזר כספי על ידי-MSC Cruises .

9. אלרגיות למזון2022-02-28T17:46:27+02:00

9.1  מזכירים לנוסעים שחלק מהמזונות עלולים לגרום לתגובה אלרגית אצל אנשים מסוימים עקב אי סבילות למרכיבים מסוימים. אם לנוסע יש אלרגיות ידועות כלשהן, או שהוא רגיש למזון כלשהו, הוא/היא נדרשים ליידע את החברה בעת ביצוע ההזמנה (על ידי מילוי כראוי של טופס ספציפי) ובהמשך לדווח לאחראי מזון ומשקאות מייד לאחר העלייה לאונייה.

9.2 באחריות הנוסע לוודא שהוא/היא נמנע באופן אקטיבי מכל מזון שהוא אלרגי אליו. MSC Cruises תנקוט בכל זהירות סבירה אם יודעה מראש ובכתב על כל מזון או מרכיב ספציפי שלנוסע יש תגובה אלרגית אליו ותסייע לנוסע להימנע ממזונות עם מרכיבים כאלה ובתנאי שדווח מראש כאמור בסעיף 9.1 לעיל; בהיעדר מידע כאמור, MSC Cruises,  לא תהיה אחראית להכנת ארוחות מיוחדות לנוסע או כל ארוחה מוכנה אחרת הנצרכת על ידי הנוסע. במקרה של אלרגיות/רגישויות מרובות, ייתכן ש-MSC Cruises לא תוכל להקפיד במהלך הכנת המזון שמרכיב מסויים כלשהו לא יכלל בו ועל כן MSC Cruises, לא יישאו באחריות במקרה כזה.

10. סיוע רפואי2022-02-28T17:50:04+02:00

10.1  חובה על לנוסעים להחזיק בביטוח בריאות מקיף לנסיעות המכסה עלויות והוצאות טיפול רפואי והחזר כולל הרחבה למקרה מגיפה (קורונה) כאמור בסעיף 4 לעיל.

10.2  באניה יש רופא מוסמך על הסיפון ומרכז רפואי המצויד לעזרה ראשונה ולתנאים קלים בלבד. הנוסע מאשר ומקבל בזאת בעת ביצוע ההזמנה כי המרכז הרפואי אינו מצויד כבית חולים יבשתי והרופא אינו מומחה . MSC  Cruises,    והרופא לא יהיו אחראים כלפי הנוסע כתוצאה מכל חוסר יכולת לטפל במצב רפואי כלשהו כתוצאה מכך.

10.3  הנוסע מאשר כי בעוד שיש רופא מוסמך על סיפונה, זוהי חובתו ואחריותו של הנוסע לפנות לסיוע רפואי במידת הצורך במהלך ההפלגה, והוא יהיה אחראי לשלם עבור השירותים הרפואיים על הסיפון.

10.4  במקרה של מחלה או תאונה, ייתכן שיהיה צורך להוריד את הנוסעים לחוף לטיפול רפואי. MSC      Cruises  אינה אחראית באופך כלשהו בנוגע לאיכות המתקנים הרפואיים או הטיפולים הזמינים בכל נמל הגעה או במקום בו הנוסע יורד מהאניה.

10.5  חוות דעתו המקצועית של הרופא בדבר כשירותו של הנוסע לעלות על כלי השיט או להמשיך בשייט הינה סופית ומחייבת את הנוסע.

10.6  מומלץ להתיעץ עם רופא לפני  ביצוע הזמנה לתיקות מתחת לגיל שנה. למען הסר ספק, הוראות סעיף 6 ודרישת הכשירות לנסיעה חלות על כל הנוסעים לרבות תינוקות.

11. ציוד רפואי2022-02-28T17:51:45+02:00

11.1 על נוסעים הנזקקים לציוד רפואי לוודא שכל ציוד רפואי שהם מתכוונים להעלות על הסיפון בטוח לשימוש. באחריות הנוסעים לארגן מסירה לרציפים לפני היציאה של כל הציוד הרפואי ולהודיע ל  MSC Cruises לפני ביצוע ההזמנה אם הם צריכים ציוד רפואי על הסיפון כדי ש  MSC Cruises  תוכל להבטיח שניתן לשאת את שהציוד הרפואי בבטחה.

11.2  באחריות הנוסעים לוודא שכל הציוד הרפואי תקין ולארגן מספיק ציוד ואספקה שיספיקו לכל אורך ההפלגה. הספינה אינה נושאת כל תחליף והגישה לטיפול וציוד בצד החוף עשויה להיות קשה ויקרה.

12. שינויים בהזמנה המתבקשים על ידי הנוסע2022-02-28T17:52:30+02:00

12.1  שינוי שם: ניתן לשנות פעם אחת בלבד בעלות של 50 $ לנוסע בכל סוגי החדרים. וזאת רק בהודעה מראש בכתב לחברה לא יאוחר מ-14 ימים עסקים לפני מועד ההפלגה. בנוסף תחלו עלות כרטוס מחדש לאחר שינוי שם  בסך של 50$ לחדר. על הנוסע החליפי  לעמוד בכל התנאים הרלוונטים להזמנת השייט הרלוונטי והוא נכנס בנעליו של הנוסע המקורי בכל הקשור לעמידה בתנאי השייט שהוזמן ; הנוסע והנוסע החליפי יהיו אחראים במשותף לתשלום עלות השייט  לרבות כל עלות נוספת שעלולה להתעורר כתוצאה מהשינוי בנוסעים

12.2הנוסע זכאי לשנות פעם אחת בלבד, את מועד השייט בכפוף לתנאים הבאים:

– תאריך היציאה של השייט החדש מאוחר יותר מזה של השייט המקורי.

-ישנה זמינות של מקומות על השייט החדש

–  יעד מסלול השייט החדש זהה ליעד מסלול השייט המקורי מסלול השייט המקורי

–  מועד היציאה הצפוי השייט החדש חל בתוך שנה ממועד היציאה הצפוי של השייט המקורית.

– אם מתקיימים התנאים האמורים לעיל בסעיף זה, החלפת השייט המקורי בשייט החדש תהיה בכל מקרה

כפופה לדמי השינוי הבאים לנוסע:

קטגורית השייט שינויי שמות* דחיית מועד הפלגה** מועד ביצוע השינוי\דחייה
בלה 50 $ לנוסע שינוי  + 50 $ לחדר כרטוס מחדש $50 לנוסע עד 63 ימים לפני היציאה
נחשב לביטול (25-100)% 62  עד 14 ימים לפני היציאה
נחשב לביטול (80-100)% נחשב לביטול (80-100)% < 14 ימים לפני היציאה
עד 7 ימי עבודה לפני היציאה
פנטסטיקה
אוראה

יאכט קלאב

50 $ לנוסע שינוי  + 50 $ לחדר כרטוס מחדש  ללא דמי לשינוי עד 30 ימים לפני היציאה
נחשב לביטול (40-100)% 30 עד 14 יום לפני היציאה

 

*רק שינוי אחד יתאפשר (שינוי שם או דחייה שייט) חשוב! בנוסף לדמי השינוי הנלווים לדחיית שייט אם מחיר השייט החדש גבוה מזה של השייט המקורי, ההפרש במחיר יתווסף לדמי השינוי. אם המחיר ירד לא יינתן החזר כלשהו. תנאי דמי הביטול עבור שייט שנדחה יחולו לפי תאריכי השייט המקורי.

12.3  במקרה שהשינויים המבוקשים על ידי הנוסעים כרוכים בהפקת כרטיסי שייט חדשים, יחויב סכום של 50 דולר ארה"ב (USD) לתא לכיסוי העלויות הנוספות.

13. ביטול על ידי הנוסע2022-02-28T17:53:40+02:00

13.1   יש לבקש את ביטול ההזמנה בכתב (דוא"ל) לחברה או באמצעות סוכן הנוסע. יש להחזיר את כל הכרטיסים שהונפקו ואת חשבונית האישור יחד עם הודעת הביטול. יש לשלוח את הודעת הביטול לחברה לפחות יום עבודה אחד לפני היציאה בשעה 16:00 GMT.

קיימות מספר אפשרויות להעברת הודעה על ביטול עסקה:

באמצעות מכתב בדואר רשום לכתובת:

אבא הילל 12 רמת גן-  5250606

באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת:

IL898-reservations.cruises@msc.com

באמצעות טלפון : 033726040

שימו לב – במסגרת בקשה לביטול עסקה, עליכם לצרף את מלוא הפרטים הנדרשים: שם מלא, מספר תעודת זהות, מספר ההזמנה ותאריך היציאה.

לאחר קבלת הפרטים שלעיל, תבוטל את ההזמנה, ויישלח אישור בדבר ביטול ההזמנה.

ביטולים שבוצעו לאחר המועד האחרון או בתאריך העזיבה יטופלו כ"אי הופעה" עם דמי ביטול של 100%.

13.2 תנאי ביטול:

לגבי כל תנאי הביטול בסעיף זה ספירת הימים כוללת ימי עסקים בלבד

אי הופעה או קיצור השייט שקולים ל- 100% דמי ביטול

 

קרוז האורך פחות מ- 15 לילות קרוז האורך יותר מ- 15 לילות
60 יום או יותר $50 לאדם 90 יום או יותר $50 לאדם
59 – 30 יום 25% לאדם 89 – 60 יום 25% לאדם
29 – 22 יום 40% לאדם 59 – 52 יום 40% לאדם
21 – 15 יום 60% לאדם 51 – 35 יום 60% לאדם
14 – 6 יום 80% לאדם 34 – 15 יום 80%  לאדם
5 – 0 יום 100% לאדם 14 – 0 יום 100% לאדם

 

שייט עולמי (world cruise)

  • 60 יום או יותר לפני היציאה – 15% מעלות השייט
  • 59 עד 10 ימים לפני היציאה – 75% מעלות השייט
  • 9 עד 0**ימים לפני היציאה – 100% מעלות השייט

יאכט קלאב MSC
•  63 ימים או יותר – סך הפקדון ששלום
•    62  עד  42 ימים לפני היציאה – 25% מעלות השייט
•  41  עד  29  ימים לפני היציאה – 40% מעלות השייט
•  28  עד 15 ימים לפני היציאה – 60% מעלות השייט
•  14  עד 6 ימים לפני היציאה – 80% מעלות השייט
•  5  עד 0** ימים לפני היציאה – 100% מעלות השייט

 

13.3  במידה ולאחר ביטול נוסע, תא זוגי הופך לתא לנוסע בודד יתומחר התא כתא זוגי לשימוש נוסע יחיד ותוספת העלות תחול על הנוסע הבודד, במקרה של הביטול בנסיבות סעיף זה יחולו דמי הביטול של ההזמנה המקורית .

13.4  ייתכן שהנוסע יוכל לתבוע דמי ביטול אלה מספק ביטוח הנסיעות שלו, בכפוף לכל ההשתתפות העצמית הרלוונטית. באחריות הנוסע להגיש תביעה כזו על פי תנאי פוליסת הביטוח שלו

13.5  הנוסע לא יהיה חייב לשלם את התשלומים על פי סעיף 13.2 לעיל באם הביטול נובע מנסיבות כוח עליון המתרחשות במקום היעד או בסביבתו הקרובה ומשפיעות באופן משמעותי על קיום השייט, או המשפיעות באופן משמעותי על הובלת הנוסעים ליעד.

דמי הביטול בסעיף זה הנם בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 סע' 14ג',

לגבי רכישת שירותי תיירות שאינם ניתנים במלואם מחוץ לישראל, בין היתר, כמפורט להלן:

חוק הגנת הצרכן מגדיר עסקת מכר מרחוק ושיווק מרחוק באופן הבא:

 "עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;

"שיווק מרחוק" – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.

סעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה נופש ובילוי רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה,  ובלבד שביטול כאמור לא ייעשה בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

בנוסף, סע' 14ג'1.(ג) לחוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה נופש ובילוי שבוצעה ע"י אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך בדבר כל פרטי ההזמנה, ובלבד שביטול כאמור לא ייעשה בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, ובכפוף לכך שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. 

 לגבי עמידה בתנאים של "אדם עם מוגבלות", או "אזרח ותיק" או "עולה חדש" מובהר בזה כי כדי לזכות בזכות הביטול הנ"ל, על הלקוח להוכיח כי הוא נכלל בהגדרות הנ"ל במועד ביצוע העסקה.

כמו כן, על מנת להוכיח כי הוא נכלל בהגדרה מן ההגדרות הנ"ל על הלקוח להציג אחת מן התעודות שלהלן:

 

(1) תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק.

(2) תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה.

(3) תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור.

(4) תעודה המנויה בתוספת החמישית לחוק הגנת הצרכן, כאשר שר התעשייה המסחר והתיירות רשאי, בצו, לשנות את התוספת החמישית.

  

עוד קובע הסעיף את תוצאות ביטול העסקה ולפיו העוסק יחזיר לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העיסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהוא, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר כל פריט בהזמנה לאדם, או 100 שקלים על כל פריט בהזמנה לאדם, (חבילת נופש או טיול מאורגן יחשבו לפריט אחד), לפי הנמוך מביניהם.

 למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן.

14. שינויים בהזמנה שבוצעו על ידי החברה2022-02-28T17:55:45+02:00

14.1  סידורי ההפלגה נעשים חודשים רבים מראש על ידי MSC Cruises. לעתים  ייתכן שיהיה צורך לשנות אותם; לכן MSC Cruises שומרת לעצמה במפורש את הזכות לשנות את ההסדרים עבור ההפלגה, אם שינויים אלו יהיו נחוצים או מומלצים מסיבות תפעוליות, מסחריות או בטיחותיות.

14.2  רוב השינויים הם מינוריים אך לעיתים  MSC Cruises  חייבת לבצע שינוי משמעותי. להלן דוגמאות לשינוי משמעותי לפני מועד השייט: שינוי בזמן שבו הנוסעים אמורים לעזוב את נמל המוצא  כדי לצאת לשייט או לזמן שבו הנוסעים אמורים לחזור לנמל היעד לאחר ההפלגה של יותר מ-12 שעות. שינוי של נמל המוצא ו\או נמל היעד  (אלא אם ניתן פתרון תחבורתי על ידי החברה) . שינוי קטגוריית התא שהוזמן לקטגוריה נמוכה יותר, שינוי משמעותי במסלול. כלומר, כאשר מסלול השייט שונה ביותר מ-50% . (כל השינויים שאינם משמעותיים מטופלים כשינויים קלים ולכן אין זכות לבטל או לתבוע פיצויים). במקרה של שינוי משמעותי כאמור,  MSC Cruises  תודיע לנוסע או לסוכן שלו על שינוי כזה בכתב בהקדם האפשרי, היה ושינוי כאמור תוקשר ללקוח לפני תאריך היציאה , אנו נציע לכם לבחור בין האפשרויות הבאות:

א) קבלת השינוי

ב) שינוי לשייט חליפי מהמגוון הקיים בלוח ההפלגות הרשמי של החברה הדומה או ברמה גבוהה יותר בכפוף לזמינות השייט

ג) הזמנת שייט מהמגוון הקיים בלוח ההפלגות הרשמי ברמה\מחיר  נמוך יותר מהשייט המקורי בכפוף לזמינות במקרה זה יוחזר ללקוח ההפרש במחיר

ד) ביטול וקבלת החזר מלא של כל הכספים ששולמו.

14.3  על הנוסעים להודיע לחברה על החלטתם בכתב או באמצעות הסוכן שלהם תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על שינוי כאמור. אי-ביטול בתוך תקופה זו משמעותו אישור השינוי על ידי הלקוח, עבור בקשה לשינוי או ביטול לאחר תקופה זו יחולו דמי ביטול בהתאם לסעיף דמי ביטול  13.2  .

14.4  במקרים בהם מבוצע שינוי או ביטול או קיצור שייט עקב כוח עליון ו\או סיבות שהן מעבר לשליטת  MSC Cruises   ועקב כך תדרש MSC Cruises לבצע שינוי משמעותי או לבטל השייט לפני היציאה יקבלו הנוסעים הודעה כאמור, והאפשרויות על פי סעיף 14.2 הן אלו שיעמדו לרשות הנוסע ללא כל פיצוי נוסף.

14.5  לא ישולם פיצוי בגין שינויים קלים (שינויים שאינם משמעותיים כאמור בסעיף 14.2) ו Cruises MSC  לא תהיה אחראית להוצאות כלשהן העלולות להיגרם לנוסעים בגין שינוי או ביטול סידורים כלשהם שבוצעו לפני ההודעה בדבר  השינוי כאמור.

14.8 בנסיבות מסוימות בהם בוטל או קוצתר או שונה מסלול ההפלגה, עשויים הנוסעים להיות זכאים להפרש המחיר בין ההפלגה שהוזמנה לבין זו שבוצעה בפועל. עבור טיולי חוף שלא יבוצעו בנסיבות אלו ישולם החזר לנוסע.

15. ביטול על ידי החברה2022-02-28T17:56:25+02:00

15.1  החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל שייט בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לנוסע אך לא תישא באחריות לפיצוי נוסף, אם:

  1. הביטול נובע מאירוע של כוח עליון ו/או כל נסיבות חריגות/או בלתי צפויות שאינן בשליטת החברה, אשר תוצאותיהן לא יכלו להימנע על ידי החברה על אף שהיא נקטה בכל זהירות הראויה;
  2. מספר הנרשמים לשיט קטן מ-50% מנפח הנוסעים של הספינה הרלוונטית.

בשני המקרים לעיל, החברה תציע לנוסע את הבחירה בין:

א) קבלת החזר מלא של כל הכסף ששולם; אוֹ

ב) הזמנת חבילת שייט חלופי  המופיע באתר הרשמי,  ברמה שווה או גבוהה  יותר ללא עלות נוספת, בכפוף לזמינות ; אוֹ

ג) הזמנת חבילת נופש נוספת מעלון החברה ו/או מהאתר הרשמי ברמה\מחיר נמוכים יותר, בכפוף לזמינות, עם החזר על הפרש המחיר.

16. מדיניות אחריות MSC Cruises2022-02-28T17:57:50+02:00

16.1  בכפוף לסעיף 16.3 עד 16.8 MSC Cruises תישא באחריות למוות, פציעה או מחלה שנגרמו כתוצאה ממעשים ו/או ממחדלים רשלניים שלהן ושל כל מי שמספק שירותים המהווים חלק מחבילת החופשה . האחריות של  MSC הפלגות והחברה מוגבלת, ככל שהדבר חל, על ידי האמנות המוזכרות ב-16.4 עד 16.14 כולל.

האחריות של  MSC הפלגות והחברה כלפי הנוסע כפופה גם לאמנות הבינלאומיות המוזכרות להלן (ראו סעיפים 16.4 עד 16.14) הקובעים מגבלות אחריות של המוביל הימי.

MSC Cruises   אינה אחראית לכל ביצוע לקוי או אי ביצוע, שהוא: א) ניתן לייחוס  כולו לאשמת הנוסע; ב) מעשה או מחדל בלתי צפוי או בלתי נמנע של צד שלישי שאינו קשור לאספקת שירות כלשהו שיינתן במסגרת החוזה; ג) נסיבות חריגות או בלתי צפויות שאינן בשליטת  MSC Cruises ו/או כל מי שמספק שירותים המהווים חלק מחבילת השייט, שהשלכותיהן לא יכלו להימנע גם אם ננקטה כל הזהירות הראויה, לרבות (אך לא רק) אירוע של כוח עליון; אוֹ ד) אירוע MSC Cruises כל מי שמספק שירותים המהווים חלק מחבילת החופשה, לא יכלו לצפות מראש או למנוע אותו אפילו בכל הזהירות הראויה.

16.2  בגין תביעות שאינן בשל  נזק גוף,  מוות או מחלה או שאינן כפופות לאמנות המוזכרות בסעיף 16.4 עד 16.14 כולל, אחריות  MSC הפלגות והחברה  לביצוע לקוי של חבילת החופשה תוגבל לכל היותר למכפלת המחיר שהנוסע שנפגע שילם עבור ה חבילת החופשה ב-3 (לא כולל פרמיית ביטוח ותשלומים נלווים).

16.3  כל הובלה (ביבשה, באוויר ובים) כפופה לתנאי ההובלה של המוביל הימי בפועל. אלה עשויים להגביל או לשלול אחריות. הם משולבים באופן מפורש  בתנאי ההזמנה ונחשבים כמוסכמים במפורש על ידי הנוסע בעת ההזמנה. עותקים של תנאים אלה זמינים לפי בקשה מהחברה.

16.4 הובלת נוסעים ומטען שלהם בדרך האוויר כפופה לאמנות בינלאומיות שונות ("אמנות האוויר הבינלאומיות"), כולל אמנת ורשה 1929 (כפי שתוקנה על ידי פרוטוקול האג 1955 או פרוטוקול מונטריאול 1999 או אחר) או אמנת מונטריאול 1999. ככל שMSC הפלגות והחברה עשויות להיות אחראיות כמובילה אווירית לא מבצעת של נוסעים בגין הובלה דרך האוויר, תנאי אמנות האוויר הבינלאומיות (לרבות כל תיקונים עתידיים וכל אמנה חדשה שעשויה לחול על חוזה להפלגה בין החברה לנוסע) משולבים במפורש בתנאי הזמנה אלה ובתנאי ההובלה. אמנות האוויר הבינלאומיות קובעות מגבלות אחריות של המוביל למוות ולנזק גוף, אובדן ונזק למטען ועיכוב. כל אחריות של    MSC הפלגות או החברה כלפי הנוסע הנובעת מהובלה אווירית כפופה להגבלת האחריות הקבועה באמנות הנ"ל . עותקים של אמנות אלה זמינים על פי בקשה.

16.5  ככל שMSC הפלגות ו/או החברה עשויות להיות אחראיות לנוסע בגין תביעות הנובעות מהטסה באוויר, ביבשה או בים,  MSC הפלגות והחברה תהינה זכאיות לכל הזכויות, ההגנות, החסינויות והמגבלות הקיימות, בהתאמה,  למוביל בפועל (לרבות תנאי ההובלה שלו) ועל פי כל התקנות ו/או האמנות הרלוונטיות, כגון אמנת אתונה, אמנת מונטריאול ושום דבר בתנאי הזמנה אלה ולא בתנאי ההובלה ייחשבו כוויתור על כך. אם תנאי,  סעיף או הוראה כלשהם יהפכו לבלתי תקפים או ייקבעו כך בפסק דין, יתר התנאים, הסעיפים וההוראות ייחשבו  כנפרדים ויישארו בתוקף.

16.6  החבות (אם בכלל) של  MSC הפלגות, של החברה ושל המוביל בגין נזקים שנגרמו כתוצאה ממוות או מנזקי גוף לנוסע, או אובדן או נזק למטען תיקבע בהתאם לאמור להלן:

16.7  בקשר להובלה ימית, תקנת האיחוד האירופי 392/2009 בדבר זכויות הנוסעים בעת נסיעה דרך הים במקרה של תאונות (תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי), תחול על הובלה בינלאומית דרך הים כאשר נמל העלייה או הירידה נמצא באיחוד האירופי או כאשר לאונייה יש דגל האיחוד האירופי או כאשר חוזה ההובלה נעשה באיחוד האירופי.
עותק של תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי זמין לפי בקשה וניתן להוריד אותו מהאינטרנטבכתובת https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2724/annex-b-reg- ec-392-2009.pdf .
תקציר של תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי ניתן למצוא בכתובת http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/rights-in-case-of-accident.pdf

כאשר כלי השיט משמש כמקום מגורים צף, אז ההוראות של אמנת אתונה 1974 וההגבלות בה, יחולו, ומשולבות בזאת במפורש בתנאי הזמנה אלה, לרבות כל תביעה בגין אובדן או נזק למטען ו/או מוות ו/או נזק גוף.

16.8רמת הנזקים ש   ,MSC Cruisesאו מי מטעמה עשויים להיות אחראים לשלם בקשר למוות ו/או לנזקי גוף או אובדן או נזק למטען מוגבלת ובשום פנים ואופן לא תעלה על הגבלות החבות שנקבעו בתקנה 392/2009 של האיחוד האירופי, או, במקרה שזו חלה,  אמנת אתונה 1974.

16.9  החבות של MSC Cruises למוות, נזקי גוף או מחלה לנוסע, לא תעלה על 46.666 זכויות משיכה מיוחדות ("SDR")  כפי שנקבע והוגדר באמנת אתונה 1974 או, במקרה שזו חלה, הסכום המקסימלי של 400,000 זכויות משיכה מיוחדות (SDR) בהתאם לתקנה 392/2009 של האיחוד האירופי או לאמנת אתונה 2002 וכאשר יש אחריות למלחמה וטרור על פי תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי או אמנת אתונה 2002, 250.000 זכויות משיכה מיוחדות ("SDR").

חבות של MSC Cruises בגין אובדן או נזק למטען הנוסע או לרכוש אחר לא תעלה על 833 SDR לנוסע על פי אמנת אתונה 1974 או 2,250 SDR כאשר חלה תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי או אמנת אתונה 2002.
מוסכם כי חבות כזו של MSC Cruises תהיה כפופה להשתתפות העצמית הרלוונטית לנוסע, אשר סכומו ינוכה מההפסד או הנזק למטען או לרכוש אחר.
הנוסע מבין ששער ההמרה של SDR משתנה מדי יום וניתן לקבלו מבנק או באינטרנט. ניתן לחשב את הערך של SDR על-ידי ביקור ב: http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx.

16.10 ההנחה היא כי על פי אמנת אתונה 1974 והיכן שהדבר רלוונטי, אמנת אתונה 2002 או תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי כי המוביל מסר את המטען לנוסע, אלא אם כן, הודעה בכתב נמסרה על ידי הנוסע בתוך התקופות הבאות:

א. במקרה של נזק גלוי לעין, לפני או בזמן הירידה או המסירה מחדש.

ב. במקרה של נזק שאינו גלוי לעין או אובדן מטען, בתוך חמישה עשר ימים מהירידה או מהמסירה או מהתאריך שבו מסירה כזו הייתה צריכה להתבצע.

16.11   אם ההובלה הניתנת להלן איננה "תובלה בינלאומית" כהגדרתה בסעיף 2 לתקנה 392/2009 של האיחוד האירופי או כלי השיט משמש כמלון צף ו/או הובלה מקומית דרך הים, בתוך הממלכה המאוחדת (UK), הוראות אמנת אתונה 1974 יחולו על חוזה זה וייחשבו להיות משולבות כאן בהתאמה (מוטנדיס מוטנדיס).

MSC Cruises 16.12 לא תהיה אחראית לאובדן או נזק לחפצי ערך כגון כספים, ניירות ערך סחירים, פריטי מתכת יקרים, תכשיטים, אמנות, מצלמות, מחשבים, ציוד אלקטרוני או כל חפצי ערך אחרים, אלא אם כן הם מופקדים בידיה לשמירה בטוחה, והגבלה גבוהה יותר מוסכמת באופן מפורש ובכתב בעת ההפקדה, ותשלום נוסף משולם על ידי הנוסע עבור הגנת ערך מוצהרת. השימוש בכספת האונייה אינו הפקדה באונייה. כאשר קיימת אחריות לאובדן או נזק לחפצי ערך שהופקדו באונייה, אחריות כזו מוגבלת ל-1,200 SDR לפי אמנת אתונה 1974 או ל-3,375SDR  כאשר תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי, או אמנת אתונה 2002, חלה.

16.13  MSC Cruises  תהיה בעלת זכות הנאה מלאה על פי כל דין המעניק הגבלה ו/או פטור מאחריות (לרבות, ללא הגבלה, חוק ו\או חוקי מדינת הדגל של כלי השיט בקשר להגבלת אחריות על נזקים שניתן לתבוע מהמוביל). אין בכוונת שום דבר האמור בתנאי הזמנה זו, בכדי להגביל או לשלול מ- MSC Cruises איזושהי הגבלה או פטור מאחריות הקבועים בדין כלשהו או אחרת. המשרתים את  ו/או הסוכן של MSC Cruises, יהיו זכאים ליהנות מכל ההוראות בקשר להגבלת האחריות.

16.14  מבלי לפגוע בהוראות סעיפים 16.7 עד 16.13 לעיל, אם תוגש תביעה כלשהי נגד MSC Cruises בכל תחום שיפוט בו  הפטורים וההגבלות הכלולים בתנאי הזמנה זו יקבעו כבלתי ניתנים לאכיפה אזי   MSC Cruises לא תהיה אחראית למוות, פציעה, מחלה, נזק, עיכוב או הפסד אחר או נזק אחר לכל אדם או רכוש הנובעים מכל סיבה שהיא, שלא הוכח כי נגרמו על ידי רשלנות או אשמה של MSC Cruises

16.15  למרות כל דבר אחר האמור בתנאי הזמנה זו, מובהר בזה כי ,    MSC Cruises  לא תהיה אחראית, בשום נסיבות שהן, לכל הפסד או אובדן צפוי של רווחים, אובדן הכנסות, אובדן שימוש, אובדן חוזים או הזדמנויות אחרות, ואף לא לנזקים עקיפים או ישירים, מסוג דומה כלשהו.

16.16  MSC Cruises לא תהיה אחראית לתביעות כלשהן הנובעות מאובדן או נזק שנגרמו, במישרין או בעקיפין, בנסיבות בהן יכולת הביצוע של כל הוראה בחוזה נמנעת כתוצאה ממלחמה, או איום במלחמה, מהומות, שביתה אזרחית, סכסוך תעשייתי בין אם על ידי עובדי MSC Cruises  או עובדי החברה או אחרים, פעילות טרור או איום בפעילות טרור, כשל באספקת חשמל, סיכונים בריאותיים או מגיפות, אסון טבעי או גרעיני, שריפה או תנאי מזג אוויר קשים או מצב הים, התאבדות נוסע או ניסיון התאבדות או חשיפה מכוונת של נוסע לסכנה מיותרת (למעט בניסיון להציל חיי אדם), או ההשלכות של השתתפות בפעילות חריגה ומסוכנת וכל נסיבות אחרות מכל סוג שהוא שאינן בשליטת MSC Cruises  .

16.17  כאשר ל-  MSC Cruises יש אחריות משפטית כלשהי לאובדן או נזק לרכוש אחרת מאשר בהתאם לאמנות אתונה ו/או מונטריאול, חבותה לא תעלה בכל עת על 500,000 יורו (במצטבר) ו  MSC Cruises  לא תהיה אחראית בזמן כלשהו לכסף או לחפצי ערך. אסור לנוסעים לארוז כסף או חפצי ערך אחרים במטען שלהם.

16.18  החבות MSC Cruises לא תעלה בכל עת על זו של כל מוביל בתנאי ההובלה שלהם ו/או  באמנות המוסכמות שהוחלו. כל נזק שישולם על ידי  MSC הפלגות או החברה יופחת ביחס לכל רשלנות תורמת של הנוסע.

17. מסלול/זכות לשינוי2022-02-28T17:58:16+02:00

17.1 MSC Cruises שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או של הקברניט של כל כלי שיט (שלא יבוצע באופן בלתי סביר) להחליט אם לסטות מהמסלול המפורסם או הרגיל, לעכב כל הפלגה, להשמיט או לשנות את נמלי היעד המתוכננים, לדאוג להובלה שוות ערך על ידי כלי שיט אחר, לגרור או להיגרר או לסייע לכלי שיט אחרים או לבצע כל פעולה דומה שלפי שיקול דעתו הבלעדי של קברניט כלי השייט כפי שיראה רצוי או הכרחי לבטיחות, של הנוסע, של כלי השיט והצוות. בנסיבות כאלה לא תהיה MSC Cruises,   תחת כל אחריות או התחייבות כלפי הנוסע.

18. אחריות הנוסע2022-02-28T17:58:52+02:00

18.1 על הנוסע מוטלת החובה למלא אחר ההוראות והפקודות של הקברניט והקצינים  בפועל על הסיפון. הנוסע מקבל ומסכים בזאת שהקברניט והקצינים  זכאים ובעלי סמכות לבדוק כל אדם על הסיפון, כל תא, כבודה ושייכות מסיבות חוקיות , של בטיחות, בטחון או אחרות.

18.2 הנוסע מסכים בזאת במפורש לאפשר כל חיפוש כזה.

18.3 על הנוסעים לקבל את כל החיסונים הרפואיים הדרושים לפני ההפלגה ולהחזיק ברשותם את כל הכרטיסים, הדרכונים התקפים, הויזות, הכרטיסים והמסמכים הרפואיים וכל מסמך אחר הנחוץ לנמלי היציאה והירידה המתוכננים.

18.4 כל נוסע מתחייב כי הוא/היא כשיר פיזית ונפשית לבצע את השייט.

18.5 למוביל ו/או לקברניט יש את הזכות לסרב לעלות או להורות על הורדה של כל נוסע אם יראו בכך צורך, למען בטיחות הנוסע, של הנוסעים האחרים או של הספינה או אם הנוסע התנהגות שעלולה, לדעתו הסבירה של הקברניט, לסכן או לפגוע בנוחותם ובהנאה של נוסעים אחרים על הסיפון.

18.6  נוסע לא יביא בעלי חיים כלשהם, למעט כלבי שירות מוכרים, בכפוף לסעיף 7 לעיל.

18.7  MSC Cruises, לא תשא באחריות כלשהי כלפי נוסע כלשהו בגין כל הפרה או אי ציות של נוסע כלשהו להוראות סעיף זה וכל נוסע ישפה את, MSC Cruises מפני כל אובדן או נזק שייגרמו ל-MSC Cruises  או לכל אחד מהספקים שלה כתוצאה מהפרה כזו או אי-ציות.

18.8  התנהגות הנוסע שתשפיע או תפחית את הבטיחות, השלווה וההנאה של נוסעים אחרים מההפלג. אסורה בהחלט.

18.9  חל איסור מוחלט על נוסעים לשאת כלי נשק, תחמושת, חומרי נפץ או חומרים, סחורות או חפצים דליקים, רעילים או מסוכנים על גבי כלי שיט שעלולים להיות מסוכנים לבטיחותם של הנוסעים וכלי השיט.

18.10  הנוסעים יהיו אחראים לכל נזק שייגרם ל-MSC Cruises  ו/או לכל ספק של שירות כלשהו המהווה חלק משיט כתוצאה מאי עמידה בהתחייבויותיו החוזיות של הנוסע. . בפרט, הנוסע יהיה אחראי לכל הנזק שייגרם לכלי השיט או לריהוט ולציוד שלו, לפציעה או אובדן של נוסעים אחרים וצדדים שלישיים, וכן לכל הקנסות, ההיטלים וההוצאות המיוחסים לנוסע  ש – MSC Cruise או הספק יאלצו לשלם.

18.11  נוסעים אינם רשאים למכור ו/או לרכוש מנוסעים אחרים או מגורם מסחרי כלשהו או ממפעילי נסיעות על סיפון האונייה, כל סוג של שירותים מסחריים – לרבות אך לא רק טיולי חוף – שאינם מוצעים באופן רשמי על ידי החברה או הקבלנים העצמאיים המוסכמים בה.

19. חוק הגנת הצרכן2022-02-28T18:01:22+02:00

19.1  ראה סעיף 13.

20. תלונות2022-02-28T17:59:29+02:00

20.1  כל נוסע עם תלונה במהלך שייט חייב להביאה לידיעת צוות השייט שעל הסיפון בהקדם האפשרי. אם צוות השייט אינו מצליח לפתור את הבעיה, יש להודיע על כל תלונה בכתב לחברה תוך 28 ימים מסיום ההפלגה. אי דיווח על התלונה בתקופה זו עלול להשפיע לרעה על יכולתה של MSC Cruises להתמודד איתה. לא יתקבלו תביעות בגין מחלה אלא אם הנוסע דיווח על המחלה  MSC Cruises או למוביל ורופא האניה ראה אותו. תלונות הנוגעות לכל חלק אחר של חבילת נופש חייבות להיעשות מיידית MSC Cruises   תוך ציון מספר האסמכתה להזמנה שלך. כל תלונה הנוגעת לחופשה שלך תטופל בזהירות ובהגינות על ידי הצוות שלנו. לאחר שתלונתך תיבדק במלואה בהתאם לנוהל זה, נודיע לך על התוצאה. אם התלונה תתקבל, אזי כל פיצוי שיינתן יהיה כפוף לתנאי הפיצויים שלנו.

20.2  הודעות על תביעה בגין אובדן או נזק למטען או לרכוש אחר יימסרו למוביל בכתב לפני או בזמן הירידה, או אם לא התברר המקום, בתוך חמישה עשר (15) ימים מתאריך הירידה מהאניה.

21. שינויים2022-02-28T18:02:57+02:00

21.1  שום שינוי בתנאים אלה לא יהיה תקף אלא אם כן בכתב וחתום על ידי החברה.

22. הגנת מידע2022-02-28T18:03:50+02:00

 21.1 הנוסע יידרש למסור לחברה מידע אישי שלו, אשר יכלול, בין היתר, שם, כתובת, מין, אזרחות ודרישות תזונתיות, אשר עלולות לחשוף את אמונתו הדתית של הנוסע, כמו כן מידע בריאותי, לרבות מגבלות רפואיות וצרכים מיוחדים אחרים, וזאת על מנת לאפשר לחברה למלא את הזמנת הנוסע ביעילות. החברה תהיה רשאית להעביר את המידע הנ"ל ו/או חלקו לצדדים שלישיים אחרים כגון, סוכני נסיעות, בתי מלון, חברות תעופה או ספקי תחבורה אחרים, חברות אבטחה ו/או אימות אשראי, חברות כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב או כל רשות ממשלתית או ציבורית, כנדרש על פי חוק, אם יידרש על ידי גופים כנ"ל. כמו כן החברה רשאית גם להעביר לכל הנוסעים בהפלגה את רשימת הנוסעים, אשר תכלול את השמות והלאום של כל נוסע.

22.2 הנוסע נותן בזה את הסכמתו להעברת מידע כאמור לעיל, לרבות למדינות, שייתכן שחוקי הגנת המידע שלהן אינם מעניקים הגנה כפי שקבוע בחוק הישראלי, וזאת אלא אם הנוסע ימסור את התנגדותו להעברת המידע כאמור לעיל, בכתב לחברה לא יאוחר משבעה ימים לפני תאריך היציאה המתוכנן של ההפלגה הרלוונטית. באחריות הנוסע לוודא שהמידע שנמסר לחברה הינו עדכני ומדויק. מדיניות הגנת המידע של החברה מוגדרת במדיניות הפרטיות המשולבת בתנאים אלה.

22.3  מידע אישי הנוגע לנוסע ייאסף, יעובד, יאוחסן ויעשה בו שימוש בצורה מאובטחת ובהתאם לחוקי הגנת המידע הרלוונטיים. הנוסע מסכים לאיסוף, עיבוד, אחסון ושימוש של המידע האישי שלו, על מנת לאפשר לחברה לבצע את ההפלגה. האמור לעיל עשוי לכלול מסירת פרטי נוסעים לממשלות, רשויות הגירה, רשויות בקרת נמל, רשויות משטרה, רשויות מדינת הדגל של האנייה ורשויות מוסמכות אחרות או כפי שיידרש על פי חוק רלוונטי. במקרה של מצב חירום, הנוסע מסכים לכך שהחברה והמוביל הימי ימסרו מידע אישי לרופא האנייה, רופאים בחוף הרלוונטי, קרובי משפחה של הנוסע, החברה והמבטחים של המוביל הימי, וכן ליועצים ומבטחים של הנוסע. הנתונים האישיים יישמרו על ידי החברה רק כל עוד הדבר נדרש או הדבר נדרש על פי חוק רלוונטי.

24. מדיניות עישון2022-02-28T18:05:01+02:00

24.1  MSC Cruises מכבדת את הצרכים והרצונות של כל האורחים, ושקלנו היטב את הנושא של מי שמעשן ומי שלא. בהתאם לסטנדרטים העולמיים, העישון מותר באופן חופשי באזורים ייעודיים בכל האניה ומצוידים במערכת מיוחדת לאוורור.

24.2  אסור לעשן ! בכל אזורי שירותי מזון, מזנונים ומסעדות, מרכזים רפואיים, אזורי טיפול בילדים, מסדרונות או מבואות מעליות, אזורים בהם מתאספים האורחים בקבוצות לצורך תרגילי בטיחות, ירידה או יציאות סיורים, שירותים ציבוריים, או בברים הקרובים לאזורים בהם מוגש אוכל.

MSC  Cruises 24.3ממליצה בחום לנוסעים להימנע מעישון בתאים בגלל סכנת שריפה. אסור לעשן במרפסות התאים! . MSC Cruises שומרת לעצמה את הזכות לגבות קנס במקרה שיימצאו נוסעים מעשנים באזור לא ייעודי של כלי השיט. עישון חוזר באזורים ללא עישון יכול בסופו של דבר להוביל לירידה מהאניה.

24.4  העישון מותר באזורים ייעודיים של לפחות בר אחד בכל ספינה, ובצד אחד (מסומן בשילוט) של אזורי סיפון הבריכה החיצוניים העיקריים, בהם מסופקות מאפרות.

24.5  זריקת בדלי סיגריות על דופן הספינה אסורה.

25. אחריות לעובדים וקבלני משנה2022-02-28T18:05:56+02:00

25.1  מוסכם בזאת במפורש כי אף עובד או סוכן של MSC Cruises לרבות הקברניט והצוות של האניה הנוגעים בדבר לרבות קבלני משנה עצמאיים ועובדיהם, בשום פנים ואופן לא יהיו תחת כל אחריות שהיא מעבר לתנאי ההזמנה והצדדים הללו רשאים להפעיל את תנאי ההזמנה וההתניות של הובלה באותה מידה כמו MSC Cruises.

25.2 לעניין טיולי חוף מופעלים על ידי קבלנים עצמאיים גם אם נמכרים על ידי סוכנים או על סיפון האניה, . MSC  Cruises    לא תהיה אחראי בשום צורה לשירותים הניתנים על ידי קבלנים עצמאיים אלה.   MSC Cruises פועלת כסוכנת בלבד עבור ספק סיורי החוף.

ל   MSC Cruisesאין שליטה ישירה על ספקי טיולי החוף ושירותיהם ולכן בשום מקרה לא יהיו MSC Cruises אחריות לאובדן, נזקים ופציעות שנגרמו לנוסע כתוצאה מרשלנות או אחרת של ספקי סיור החוף. MSC  Cruises תפעיל מיומנות וטיפול סבירים בבחירת ספק סיורי חוף אמין. בהערכת הביצועים ו/או החבות של ספקי טיולי חוף, יחולו חוקים ותקנות מקומיים. טיולי חוף יהיו כפופים לתנאים ולהתניות של ספק סיורי החוף, לרבות  הגבלת אחריות ורמת הנזקים. האחריות של MSC Cruises לעולם לא תעלה על זו של ספק סיורי החוף.

26. חוק וסמכות שיפוטית2022-02-28T18:06:21+02:00
החוזה הנוכחי כפוף לחוק הישראלי. אם תיווצר מחלוקת כלשהי על הפרשנות או היישום של החוזה הנוכחי, היא תידחה לבית המשפט בישראל שיש לו סמכות שיפוט בלעדית על כל מחלוקת.
27. שגיאות השמטות ושינויים2022-02-28T18:07:45+02:00

1  נעשה כל מאמץ להבטיח את דיוק המידע המסופק על ידי החברה ו/או של תוכן האתר הרשמי שינויים ותיקונים מסוימים עשויים ל תפרסם מעת לעת.

"MSC Cruises" פירושו MSC Cruises SA, שכתובתה הרשומה היא AvenueEugene-Pittard 40, Geneva, Switzerland 1288.

"אתר רשמי" פירושו קבוצת דפי האינטרנט, המסמכים וקישורי ההיפרטקסט הקשורים המוגשים מדומיין האינטרנט www.msccruises.co.il

"נוסע" פירושו כל אדם ואדם, לרבות קטינים, המופיעים באישור ההזמנה או בחשבונית או בכרטיס שהונפק על ידי MSC Cruises.

"טיול חוף" פירושו כל טיול, טיול או פעילות בחוף שאינם כלולים כחלק מהמחיר הכל כלול של שיט ומוצעים למכירה על ידי MSC Cruises על סיפון כלי השיט שלה.

"שירותי נסיעות" פירושם השייט באתר הרשמי (למעט טיולי חוף או שירותי הסעות).

28. תפקידי הצדדים2022-02-28T18:09:59+02:00

כל שירותי הנסיעות המופיעים באתר הרשמי של החברה  מוצעים למכירה על ידי MSC Cruises S.A.  . בעת ביצוע ההזמנה, ההתקשרות לאספקת השירות הנה עם MSC Cruises.

הוראות נוספות החלות על תנאי ההזמנה ותנאי ההובלה עקב מצב חירום COVID 19

ההוראות הנוספות הבאות לתנאי ההזמנה ותנאי ההובלה יחולו על חוזה הנסיעה של החבילה שלך כדי לשלב את אמצעי הבריאות והבטיחות יוצאי הדופן שמיישמת החברה כדי להגן על הנוסעים מפני סכנת הידבקות ב- Covid-19. הם חלים על כל ההזמנות הקשורות להפלגות החל מה-1 באוגוסט 2020 ו/או בכל תאריך מאוחר יותר עד להודעה חדשה. כל שאר ההוראות של תנאי ההזמנה ותנאי ההובלה ממשיכים לחול ולהישאר ללא תנאים. אנו עובדים עם רשויות הבריאות על בסיס קבוע ומודיעים לעדכן אותך לגבי כל שינוי בדרישות אלה.

1. אמצעי בטיחות שננקטו על ידי החברה2022-02-28T18:24:42+02:00

במטרה להבטיח את בריאותו ובטיחותו של הנוסע במהלך ההפלגה, פיתחה החברה סדרה של נהלים שיש לבצע במהלך כל ההפלגה, החל מתהליך ההזמנה ועד לירדה הסופית מהספינה (גם להלן המכונה "פרוטוקול הבריאות והבטיחות של MSC Cruises" .

מטעמי בטיחות, למוביל ו/או לקברניט יש את הזכות לסרב לעלות לאניה או להורות על ירידה של כל נוסע שהתנהגותו מפרה נהלים אלה, כמו גם לכל נוסע אשר, על פי הצוות הרפואי של האניה, אינו כשיר לנסוע על סמך תוצאות בדיקה והערכה רפואית.

לכן הנוסעים מתבקשים לקרוא בעיון, להכיר ולקבל את הצעדים הבאים

  א) תהליך הזמנה

בעת ביצוע ההזמנה, הנוסע יספק לחברה את פרטי הקשר (מספר הטלפון הנייד וכתובת הדוא"ל) של כל אדם הכלול בהזמנה.

החברה תספק לנוסעים הוראות מדויקות לגבי הכנת המטען שיונח על סיפון האניה. הנוסעים מתבקשים לעטות מסכה ולהביא איתם ג'ל חיטוי בדרכם מהבית לספינה.

כל נוסע  בהזמנה יתבקש למלא ולחתום על שאלון בריאות חובה שהתקבל עם כרטיס השייט ויימסר לצוות הרפואי בעלייה לאניה לא יוקדם מ 6 שעות לפני העלייה. הורים או אפוטרופוסים חוקיים אחראים למלא את השאלון הקשור לילדים קטינים הנוסעים איתם. עם ההחלמה, הנוסעים יתבקשו לאשר כי מצבם הבריאותי, כפי שהוצהר בשאלון הבריאות, נותר ללא שינוי.

בהתאם להתפתחויות של פרוטוקול הבריאות והבטיחות של הפלגות MSC, כמו גם ההנחיות של רשויות הבריאות הלאומיות והבינלאומיות, הנוסע עשוי להידרש לעבור בדיקת COVID19 לפני ההפלגה. התנאים לגבי התזמון וסוג הבדיקה הרלוונטיים משתנים בהתאם למסלול ולמגבלות הניידות הבינלאומיות. הוכחת תוצאות בדיקה תידרש בעת העליה לאניה. במידה ותוצאת הבדיקה תהיה חיובית, הנוסע לא יורשה לעלות לאניה  ויינתן לו סיוע בחוף. כל פרט רלוונטי נוסף יועבר בזמן על ידי החברה באמצעות ערוצי התקשורת הרגילים שלה.

הנוסעים נדרשים להגיע למזח בהתאם ללוחות הזמנים המצוינים בכרטיס השייט שלהם על מנת להפחית את הסיכונים להתקהלויות המוניות.

לפני העלייה לספינה ובכל עת של העלייה למטוס לאחר טיול חוף, כל נוסע יעבור בדיקת טמפרטורה. במקרה של טמפרטורה שווה או מעל 37.5 מעלות / 99.5 F ° עלייה לאניה תסורב מטעמי שמירה על בריאות הנוסעים. הנוסעים עשויים להיות כפופים לבדיקות נוספות ולהערכה רפואית עד לקבלת אישור לעלייה לאניה . במידה והצוות הרפואי יקבע כי הנוסע אינו כשיר לנסיעה, הנוסע לא יקבל יורשה לעלות לאניה ויינתן לו סיוע בחוף.

 

ב) במהלך השייט

  1. בדיקות יומיות וסיוע רפואי

במהלך העלייה לאונייה, יערכו בדיקות חום יומיות לכלל הנוסעים וייתכן כי ידרשו לנקוט אמצעי בריאות ובטיחות אחרים (בדיקת אנטיגן למשל) כפי שיימצא מתאים על ידי החברה, רופא האונייה או הקברניט.

נוסעים שפיתחו תסמינים או חום מתבקשים להתקשר מיד למרכז הרפואי של האונייה מחדר הנוסעים שלהם. הנוסעים יתבקשו לחלוק את היסטוריית הנסיעות שלהם ויכנסו לבידוד. אותן פעולות יחולו על שאר הנוסעים השוהים באותו החדר. במקרה של חשד לתסמינים, מומלץ לנוסעים לפנות למרכז הרפואי לקבלת סיוע.

רופא האונייה שומר לעצמו את הזכות לבקש מהנוסעים להישאר בחדרם ו/או לרדת בעקבות תסמינים הקשורים לנגיף הקורונה (COVID-19).

בדיקות אנטיגן חינם עבור ב- COVID-19 יהיו זמינות במהלך השייט במקרה של סימפטומים.

  1. ריחוק חברתי ואמצעים עיקריים של מניעה

הנוסעים יצייתו לצעדים שקבעה החברה ליישום ריחוק חברתי בין הנוסעים – וכן בין הנוסעים לצוות בכל המרחבים הציבוריים בהתאם להנחיות.
בנוסף לשמירה על ריחוק חברתי, אלא אם צוין אחרת ע"י צוות האונייה, הנוסעים יידרשו תמיד לעטות מסכות פנים בשטחים הציבוריים המקורים, למעט כאשר הם יושבים בברים ובמסעדות. כאשר נמצאים בשטחים החיצוניים, ישנה חובה לעטות מסכת פנים כאשר לא ניתן לשמור על מרחק בטוח, אלא אם כן השילוט וההוראות מורים אחרת. הנוסעים יתבקשו לרחוץ ידיים לעתים קרובות במים וסבון או בחיטוי ידיים ולשמור על הגיינה נאותה. כל נוסע מתבקש לשמור נימוסים נכונים במקרה של שיעול או התעטשות ולשמור על מרחק חברתי או להשתמש במסכות פנים כאשר לא ניתן לשמור על מרחק כפי שמתבקש.

שירותי האונייה עשויים להיות כפופים לשינויים בהתאם לתקנות מקומיות או הגבלות אחרות שאומצו בעקבות נגיף הקורונה.

 

 

  1. פעילויות בידור

כל פעילויות הבידור יאורגנו על פי פרוטוקולים ספציפיים, אחריהם יש לעקוב במהלך ההפלגה, לרבות אך לא רק, ניקוי וחיטוי ציוד ואביזרים, הגבלת מספר המשתתפים, ריחוק חברתי, עטיית מסכת פנים וכו'.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל אירוע על סיפון האונייה, כאשר על פי שיקול דעתה היא סבורה כי קיים סיכון להידבקות בנגיף הקורונה.

 

– ג) טיולי חוף

במטרה להגן על בריאות הנוסעים, להפחית את הסיכון להדבקה בחוף ולוודא כי כל היבט של חוויית הנוסע במהלך טיול עולה בקנה אחד עם הסטנדרטים על הסיפון של בריאות והיגיינה – ירידה מהאונייה בכל נמל מתאפשרת בהתאם להנחיות המפורסמות ע"י MSC Cruises. החברה מאפשרת לנוסעיה לרכוש סיורי חוף מאורגנים עפ"י פרוטוקול בריאות מיוחד ("SafeBubble").

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעלות לאונייה כל נוסע שהפר את נהלי החברה בירידה מהאונייה או במהלך סיורי החוף. בעת ההפלגה, הנוסעים נדרשים להקפיד על הנהלים של מדריך הטיולים שנקבעו על ידי הרשויות המקומיות.

2. ביטוח2022-02-28T18:25:32+02:00

במהלך השייט נוסעים עלולים להיחשף לסיכונים הקשורים לנגיף COVID-19 ו/או לנגיף עצמו, אשר בדרך כלל אינם  מכוסים על ידי פוליסות ביטוח הנסיעות הבסיסיות לחו"ל.

לכן, על כל נוסע בMSC Cruisesחלה חובה לדאוג לביטוח נסיעות לחו"ל הכולל הרחבת כיסויים למקרה הדבקות בקורונה. הרחבה זו כוללת כיסוי ב­­­­­גין ביטול או קיצור נסיעה במקרה של מגיפה, לרבות כיסוי בגין בידוד, הוצאות רפואיות, הוצאות אשפוז והוצאות נלוות (כולל הוצאות חזרה למדינת המוצא). יש לוודא כי הפוליסה מכסה את הנוסע מרגע ביצוע ההזמנה ועד חזרתו למדינת המוצא.

MSC ISRAEL ממליצה על פוליסה במחיר מיוחד ללקוחותיה מזמיני השייט, אשר נבדקה ואושרה על ידי החברה. קישור להזמנה ותשלום עבור פוליסה זו יישלח ללקוח בעת ההזמנה. לחילופין, יהיה ניתן להזמין פוליסה עם הכיסויים הנדרשים הנ"ל דרך כל חברת ביטוח אחרת. קישור כאמור מופיע להלן,

כל הנוסעים יידרשו להציג בעת העלייה לאונייה פוליסת ביטוח רפואי מתאימה בתוקף הכוללת פירוט *באנגלית! של הכיסויים הנדרשים. על הפוליסה לכלול, בין היתר, את פרטי המבוטח, סכום הכיסוי לכל מקרה ביטוח ובמיוחד את פרטי וסכומי הכיסוי במקרה של הידבקות בקורונה. אסמכתא זו חייבת להיות באחת *מהשפות: אנגלית, איטלקית, גרמנית, צרפתית או ספרדית.

נוסע שלא יציג את המסמך הנ"ל לא יורשה לעלות לאונייה ולא יפוצה על כך.

3. פרטיות ונתונים אישיים2022-02-28T18:26:16+02:00

אמצעי הבטיחות הננקטים על ידי החברה לצורך מניעת הידבקויות בנגיף הקורונה מחייבים עיבוד של נתונים אישיים מסוימים הנחשבים תחת "קטגוריות הנתונים המיוחדיות" לפי סעיף 9 לתקנה הכללית להגנה על נתונים 2016/679 ("GDPR"). במידת האפשר, הסכמת האורחים נגבית בהתאם להוראות סעיף 9(1) GDPR. כאשר אין אפשרות לקבל הסכמה בנושא מסיבות אובייקטיביות, אך עיבוד נתונים אישיים נדרש כדי להבטיח את אימוץ אמצעי מניעת התפשטות הנגיף  COVID-19, Art. 9(2)i משמש כבסיס משפטי לביצוע העיבוד.

איסוף ועיבוד הנתונים מתבצעים בהתאם לעקרונות החוקיות, ההגינות, השקיפות, הגבלת המטרה והאחסון, מזעור הנתונים, דיוק הנתונים, הסודיות והיושרה.

הנתונים האישיים שנאספו ומעובדים למטרות אלה לא ישמשו למטרות אחרות ולא ישותפו עם אף צד שלישי מחוץ לחברת MSC, למעט (א) המאפשר לאורחים להשתמש בפוליסת הביטוח שלהם COVID-19, (ב) להבטיח לאורחים כי יקבלו שירותים רפואיים רלוונטיים במתקני בית החולים, במקרה הצורך כאשר נדרשת ידירה בנמל, (ג) הבטחת השיבה, במידת הצורך, ו (ד) כאשר ניתנה הסכמת האורחים.

לקבלת מידע נוסף על עיבוד הנתונים הנדרשים על ידי נהלי COVID-19 ומימוש הזכויות, הנכם מוזמנים לפנות לקצין הגנת הנתונים dpo@msccruises.com.

תנאים והגבלות עבור
טיולי חוף ושירותים מיוחדים

תנאים והגבלות של הזמנה מקוונת לטיולי חוף2022-01-17T11:07:10+02:00

אנא קרא תנאים והגבלות אלה בעיון לפני הזמנת טיול. עבור טיולי חוף המוזמנים באינטרנט, אנא סמן את תיבת הסימון המתאימה המאשרת שקראת והבנת את התנאים וההגבלות. שים לב שאם אנגלית אינה השפה הראשונה שלך, באחריותך לוודא שהבנת בבירור את התנאים וההגבלות הללו.

 

כפי שמשמש כאן "MSC", "אנחנו" או "אנחנו" פירושם MSC Cruises SA, והחברות הקשורות לה או שלהן, חברות הבנות, ההורים ו/או כלי השיט שלה. טיולי חוף מסופקים על ידי קבלנים עצמאיים שלישיים. MSC תפעיל מיומנות וטיפול סבירים בבחירת ספקי טיולי חוף בעלי מוניטין. טיולי חוף שנרכשו או הוזמנו דרך אתר אינטרנט זה, דרך סוכני מכירות או על סיפון כל ספינת MSC מאורגנים ומופעלים על ידי קבלנים עצמאיים.

 

MSC לא תהיה אחראית בשום אופן לשירותים הניתנים על ידי קבלנים עצמאיים כאלה. MSC אינה מבטיחה את הביצועים או הבטיחות של טיולי החוף המוצעים וגם MSC אינה מבטיחה את הדיוק של תיאורי טיולי חוף או מידע המוצגים באתר זה, ו-MSC מסירה אחריות לכל אי דיוק הקשור לטיולי החוף המוצעים באתר זה. MSC לא לוקחת על עצמה כל אחריות ולא תישא באחריות למצגות שווא, הפרות חוזה, הפרות של חובה חקוקה, רשלנות או התנהגות מכוונת או מקרית של כל אחד מספקי טיולי החוף.

 

ל-MSC אין שליטה על האופן שבו ספקי טיולי החוף מספקים את שירותיהם. ספקים של טיולי חוף הזמינים לרכישה באתר זה, דרך סוכני מכירות או על גבי כל כלי שיט של MSC, הצהירו בפני MSC שהם מבצעים את חובותיהם בהתאם לסטנדרטים מקובלים של התנהגות. MSC מתחייבת לא לבצע הערכה עצמאית של הבטיחות או האבטחה של כל טיול חוף או של ספקי טיולים כאלה.

 

כל זהירות סבירה ננקטה כדי להבטיח שהמחירים, ההצעות, המתפרסמים ביחס לכל סחורה ושירותים המפורסמים, נכונים בעת ביצוע ההזמנה. עם זאת, אם ישנה טעות אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן אותה ברגע שנודע לנו עליה. אם כל שינוי מתקן אינו מקובל עליך לאחר ביצוע ההזמנה, אז אתה תהיה זכאי להחזר מלא של מה ששילמת עבור הסחורה ו/או השירותים שהוזמנו.

 

MSC לא תישא באחריות לשינויים אפשריים בתוכנית עקב חגים מקומיים ו/או סגירת האתרים בהם יש לבקר ו/או כל אירוע אחר (שביתה, הפגנות, תקלות מכניות וכו'), העלולים למנוע את ביצוע הסיור בצורה מלאה או חלקית. הניתוב והתזמון של כל סיור יאושרו מחדש על הסיפון. כל טיול/סיור בחוף מצריך מספר מינימלי של משתתפים וייתכן שתהיה הגבלה מקסימלית של משתתפים. אם מספר הנוסעים המינימלי הנדרש לא יושג, הטיול עלול להתבטל. אם המספר המינימלי של נוסעים שהוזמנו לטיול אינו עומד בשפה, ייתכן שהסיור יונחה על ידי מדריך דו לשוני.

 

אתה וכל חברי מפלגתך, על ידי הזמנת מקום בכל טיול שבו יש מידה של מאמץ גופני מעורב, מאשרים שאתה וכל אותם אחרים שהזמינו נמצאים במצב פיזי ונפשי טוב, ללא היסטוריה או מצב כגון התקפים, סחרחורת, התעלפות, מצב לב, בעיות נשימה או בעיות גב/צוואר, או כל מצב רפואי אחר בגוף או בנפש שעלול להפוך מאמץ פיזי או חוסר גישה לטיפול רפואי מיידי למסוכן (דוגמאות אלו אינן בלעדיות) או כל מצב אחר. מחלה, חולשה או מצב שימנע ממך להשתתף בטיולים שבחרת. כדאי גם לוודא שאף אחד במפלגה שלכם שהזמין טיול כזה לא נוטל תרופה הנושאת אזהרה על פגיעה ביכולות הגופניות או הנפשיות.

 

אם את בהריון, ייתכן שטיולים מסוימים לא יתאימו לך. בהזמנת טיולים כלשהם, באחריותך, לרבות כל חבר במפלגה שלך שהזמין טיול, לוודא שאתה בכושר ובכושר מספיק כדי לקחת חלק בכל טיול שהוזמן ולדאוג לעצמך בזמן שאתה בו.

 

אם אתה משתתף בטיול הכולל מים, עליך להקפיד על הימנעות מאלכוהול ואכילת ארוחה מלאה. כאשר מסופקים עזרי ציפה לפעילות יש ללבוש אותם בכל עת. שימו לב שהים אינו צפוי. שומרי הצלה לא תמיד נוכחים וייתכן שלא יהיה דגל או מערכת אחרת המציינת אם זה בטוח או לא להיכנס למים. כמו כן, אין לפקח או ללוות את פעילויות החוף ולכן דאגו לשביעות רצונכם באשר לבטיחות החוף ו/או הים בזמן הטיול שלכם. ילדים חייבים תמיד להיות בהשגחתך בכל עת בטיול, במיוחד ליד מים.

 

כל הפעילויות מסוג זה מבוצעות על ידך ועל ידי כל חבר במפלגה שלך שהזמין באחריותך/שלהם ו-MSC לא יכולה לשאת באחריות לכל פציעה, אובדן, מוות או נזק מכל סוג שהוא כתוצאה מכך. לפני הזמנת כל טיול פעילות חשוב מאוד, ואחריותך, שאתה וכל חבר במפלגתך שהזמין טיול תבדוק שביטוח הנסיעות שלך מכסה את סוג הטיול הספציפי שהוזמן.

 

אתה או כל חבר בהזמנה שלך עלולים למנוע את השתתפותך בטיול (בין אם הוזמן מראש ובין אם לא), אם ייקבע שאתה או כל חבר בהזמנה שלך אינם מתאימים לבצע את הטיול, או אם נראה שאתה או הם להיות תחת השפעת סמים או אלכוהול. במקרה שבו נמנע ממך לבצע את הטיול מכל אחת מהסיבות הללו, ייתכן שלא תהיה זכאי להחזר כלשהו של עלות הטיול שהוזמן.

 

הספק של טיולי חוף עשוי לדרוש מהמשתתפים לחתום על טופס שחרור אחריות ו/או נטילת סיכון לפני ההשתתפות בטיול. שחרורים כאלה נפוצים במיוחד במקרה של שנורקלינג או טיולי צלילה.

 

בהשתתפות בטיול האורחים מקבלים ומתחייבים למלא אחר ההנחיות והתקנות שקיבל המדריך.

 

אם אתם קונים את טיול החוף בתשלום מראש, יש לשלם את מלוא התשלום בעת ביצוע ההזמנה בכרטיס אשראי. ניתן להזמין, לשנות או לבטל את טיולי החוף עד יומיים לפני יציאת השייט על הסיפון*. אם תבטל את טיול החוף שהוזמן לפני תחילת השייט, לא יחולו דמי ביטול, ובלבד שביטול כזה ייעשה לפני מועד היציאה ו-MSC Cruises תקבל הודעה בכתב על כוונתך לבטל את ההזמנה של טיול החוף.

 

*על הסיפון ניתן לשנות את הטיולים עד 48 שעות לפני תחילת טיול החוף שהוזמן. אם ברצונך לבטל את טיול החוף על הסיפון, לא יחולו דמי ביטול, בתנאי שהביטול נעשה 48 שעות לפני תחילת טיול החוף שהוזמן. כל החזר יפורסם אוטומטית לחשבון המשולב שלך. סיורים הכוללים טיסות, רכבות, אירועים מיוחדים, שהות יבשתית, שהייה במלון וסידורים פרטיים אינם נכללים. הגבלות אחרות עשויות לחול.

 

לפני הזמנת טיול החוף שלך, אנא אשר וסמן את התיבה הרלוונטית המציינת כי קראת והבנת את התנאים וההגבלות הללו. ההזמנה תיחשב כמושלמה בהצלחה רק לאחר תשלום מלא.

 

אנו נאשר את הזמנתך על ידי הנפקת קבלה לאישור בדואר אלקטרוני. אנו ניצור איתך קשר באמצעות כתובת הדוא"ל שסיפקת. אנו נניח שכתובת האימייל שלך נכונה ושאתה מבין את הסיכונים הכרוכים בשימוש בצורת תקשורת זו.

 

לאחר שנקבל ואישרנו את ההזמנה שלך, אתה, 'הנוסע המוביל', תישא באחריות חוזית עבור הסחורה והשירותים שהוזמנו.
המפעיל רשאי לבטל כל טיול, אם לא יגיע למספר המשתתפים המינימלי; במקרה זה, הנוסע המזמין יקבל החזר מלא של כל הכסף ששולם עבור הטיול הרלוונטי.

 

תנאים והגבלות אלה כפופים לחוק ולסמכות השיפוט החלים על תנאי הזמנת השייט שלך עם MSC.

תנאים והגבלות של הזמנה מקוונת עבור שירותים מיוחדים2022-01-17T11:07:18+02:00

שים לב שאם אנגלית אינה השפה הראשית שלך, מחובתך לוודא שהבנת בבירור את התנאים וההגבלות של הזמנה מקוונת הקשורים לכל סחורה או שירות המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו לפני סימון התיבה המתאימה המאשרת שקראת. והבין אותם.

 

כפי שמשמש כאן "MSC", "אנחנו" או "אנחנו" פירושם MSC Cruises SA, חברות שותפות או האם, חברות בנות ו/או ספינות. כל זהירות סבירה ננקטה על מנת להבטיח שהמחירים, ההצעות, המתפרסמים ביחס לכל סחורה ושירותים המפורסמים (להלן גם "השירותים"), נכונים בעת ההדפסה. עם זאת, אם יש טעות אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן אותה ברגע שנודע לנו עליה או לשנות את המחירים בכל עת ללא הודעה מוקדמת, כולל לאחר ההזמנה.
אם כל שינוי מתקן אינו מקובל עליך לאחר ביצוע ההזמנה, אז אתה תהיה זכאי להחזר מלא של מה ששילמת עבור הסחורה ו/או השירותים שהוזמנו, ו-MSC והספק יהיו משוחררים לאחר מכן מכל אחריות נוספת מכל סוג שהוא. או טבע באשר הוא.

 

אתה מסכים כי בעת הזמנת שירותים עם כל ספק סחורות או שירותים של צד שלישי, כגון טיפול ספא או שירותי חניה, אתה מתקשר בחוזה ישירות עם ספקי הסחורה או השירותים. MSC אינה נושאת באחריות ואינה אחראית למצגות שווא, הפרות חוזה, הפרות של חובה סטטוטורית או רשלנות של כל אחד מספקי הצד השלישי שמוכרים את הסחורה והשירותים שלהם דרך אתר זה או דרך MSC או בעודם על הסיפון. איננו אחראים או אחראים למעשים/מחדלים של ספקי צד שלישי ביחס לסחורות או שירותים כאלה, אשר מביאים לאובדן, נזק או פציעה כלשהם לך או לכל חבר במפלגתך שמזמין או רוכש סחורות או שירותים כאלה.

 

אתה וכל חברי המפלגה שלך על ידי הזמנת שירותים כלשהם מאשרים שאתה וכל אותם אחרים שהזמינו נמצאים במצב גופני ונפשי טוב, ללא היסטוריה או מצב כגון התקפים, סחרחורת, עילפון, מצב לב, בעיות נשימה, גב/ בעיות צוואר, או כל מצב רפואי אחר בגוף או בנפש שעלול להפוך את השירות שהזמנת למסוכן (דוגמאות אלו אינן בלעדיות). באחריותך לוודא שאתה כשיר וטוב מספיק לקחת חלק בשירותים כאלה ולדאוג לעצמך בזמן שאתה נמצא בו.

 

כמו כן, כדאי לוודא שאף אחד מבני הזוג שהזמין טיפול כזה לא נוטל תרופה הנושאת אזהרה על פגיעה ביכולות הגופניות או הנפשיות. אם את בהריון, ייתכן שטיפול כלשהו לא יתאים לך.

 

אם יש לך ספקות לגבי יכולתך להשתתף בשירותים כאלה, בדוק עם הרופא האישי שלך לפני ההזמנה.

 

יש לבצע את התשלום מראש באמצעות כרטיס אשראי, לפי הנחיות ותזמונים המוצגים באתר זה. ההזמנה תיחשב כמושלמה בהצלחה רק לאחר תשלום מלא. ניתן להזמין, לשנות או לבטל את השירותים עד יומיים לפני יציאת השייט.

 

אם תבטל שירותים כלשהם, לא יחולו דמי ביטול בתנאי שביטול כזה יעשה יומיים לפני היציאה דרך אתר MSC Cruises.

 

אתה מסכים בשם עצמך ובשם כל חברי מפלגתך שהזמינו שירות כלשהו או ששימרו כל אחד מהמוצרים המפורסמים להיות מחויבים לתנאים והגבלות אלה לפני הזמנת התוספות האופציונליות שלך, אנא אשר וסמן את התיבה למטה. אנו נאשר את ההזמנה שלך על ידי הנפקת קבלה לאישור יחד עם תנאים והגבלות אלה בדוא"ל. אנו ניצור איתך קשר באמצעות כתובת האימייל שסיפקת בעת ההזמנה. אנו נניח שכתובת האימייל שלך נכונה ושאתה מבין את הסיכונים הכרוכים בשימוש בצורת תקשורת זו.

 

לאחר שנקבל ואישרנו את ההזמנה שלך, אתה, 'הנוסע המוביל', תישא באחריות חוזית למוצרים ולשירותים שהוזמנו.

 

תנאים והגבלות אלה כפופים לחוק ולסמכות השיפוט החלים על תנאי הזמנת השייט שלך עם MSC Cruises. בנוסף, אתה עשוי להיות כפוף לכל חוק וסמכות שיפוט ספציפיים ביחס לשירותים או סחורות של ספקי צד שלישי כלשהם שרכשת ואשר לגביהם כפוף חוזה זה.

Go to Top