תנאי ההובלה והשייט של MSC

תנאי ההובלה והשייט אלה קובעים את התנאים המסדירים את היחסים, האחריות והחבויות בין הנוסע למוביל ומחייבים את שני הצדדים. הנוסע התקשר בהסכם עם המארגן (רכש כרטיס שייט) ותנאים אלה משולבים בהסכם של הנוסע עם המארגן. תנאי ההובלה והשייט האלו יחולו גם כאשר כלי השייט משמש כמלון צף, בין אם קיים הסכם מעבר (כרטיס שייט) ובין אם קיימת הובלה כלשהי ובין אם לאו.

עליך לקרוא בעיון את תנאי ההובלה והשייט הללו המפרטים את זכויותיך, חובותיך ומגבלותיך להגיש תביעות נגד המוביל, עובדיו ו/או סוכניו. אחריותו של המוביל מוגבלת כמפורט בסעיפים 22 ו-23.

1. מבנה והגדרות

כל ההפניות ל"נוסע" (ביחיד) כוללות גם את הרבים. הנוסע כולל את רוכש של הסכם המעבר (כרטיס השייט) וכל אדם או אנשים ששמם מוזכר בכרטיס השייט הרלוונטי לרבות קטינים.

"מוביל" פירושו הבעלים ו/או השוכר בין אם שכר כלי שייט/השכיר, השכיר לפי זמן, משכיר משנה או מפעיל של כלי השייט, במידה שכל אחד מהם פועל כמוביל או כספק מבצע.
המונח "המוביל" כולל את המובילים, את כלי השייט המוביל ("האנייה"), הבעלים, השוכר, המפעיל, כל מכרז או אמצעי תחבורה אחר שסופק על ידי המוביל לנוסע.

"אדם עם מוגבלות" או "אדם עם ניידות מופחתת" (גם "PRM") פירושו כל אדם שניידותו בעת שימוש באמצעי תחבורה פוחתת כתוצאה ממגבלה פיזית כלשהי (חושית או תנועתית, קבועה או זמנית) אינטלקטואלית או פסיכו-סוציאלית או מגבלה או ליקוי, או כל גורם אחר לנכות, כתוצאה מגיל, ואשר מצבו מצריך התייחסות מתאימה והתאמה לצרכיו המיוחדים, בשירות הניתן לכלל הנוסעים.

"מזוודות" פירושו כל כבודה שהיא, חבילות, מזוודות, תא מטען או חפצים אישיים אחרים, השייכים או נישאים על ידי נוסע כלשהו, לרבות כבודת תא הנוסעים, כבודת יד וחפצים הנלבשים או נישאים על ידי הנוסע, או שהופקדו בשמירת חפצים לצורך משמורת בטוחה.

ה"מאסטר" הוא הקפטן או האחראי על כלי השייט המוביל בכל נקודה נתונה ומפקד על כלי השייט.

"קטין" פירושו כל ילד מתחת לגיל 18.

"מארגן" הוא הצד שאיתו התקשר הנוסע בחוזה להפלגה ו/או חבילה שהוגדרה לפי הנחיית האיחוד האירופי 2015/2302 של הפרלמנט האירופי בנושא חבילת נסיעות והסדרי נסיעה מקושרים, הכוללת את ההפלגה על סיפון כלי השייט או מקבילה אחרת.

"הסכם מעבר" פירושו הסכם הזמנת השייט (כרטיס השייט), שהנוסע חתם עם המארגן, שלתנאיו הסכים בתנאי ההזמנה, וכוללים תנאים אלה.

"נוסע" פירושו כל אחד מהאנשים המופיעים באישור ההזמנה, או בחשבונית או בכרטיס השייט.

"סיור חוף" פירושו כל טיול המופעל על ידי קבלני צד שלישי, ומוצע למכירה על ידי המארגן או המוביל, שעבורו יש לשלם תשלום נפרד, בין אם הוזמן לפני תחילת השייט ובין אם על סיפון האנייה.

"כלי שייט" פירושו כלי השייט הנקוב בהסכם המעבר (הזמנת השייט) הרלוונטי או כל כלי שייט חלופי בבעלות, בהסכם שכר, המופעל ו/או בשליטת המוביל.

2. אי-העברה של הכרטיס לאדם אחר ותיקונים בכרטיס

המוביל מסכים להשיט את האדם ששמו נקוב בכרטיס השייט ("הנוסע") בהפלגה הספציפית ("ההפלגה") על כלי השייט המצויין או כלי שייט חלופי. הנוסע מסכים לכל התנאים וההגבלות שלו. כל הסכם קודם בעל פה ו/או בכתב מוחלף בתנאים אלה. לא ניתן לתקן תנאי שייט אלה ללא הסכמה בכתב וחתימה מהספק או נציגו המורשה. הסכם המעבר (כרטיס השייט) שהונפק על ידי המארגן, תקף אך ורק לנוסע או לנוסעים שעבורם הוא הונפק, לתאריך ולכלי השייט המצוינים בו, או לכל כלי שייט חלופי ואינו ניתן להעברה.

3. תפוסת חדרים ומיטות

לנוסע לא תהיה הזכות לתפוסה בלעדית של חדר שבו שני (2) מקומות לינה או יותר, אלא אם כן שילם תוספת עבור תפוסה בלעדית בחדר לנוסע יחיד. המוביל שומר לעצמו את הזכות להעביר את הנוסע מחדר אחד לאחר ורשאי להתאים את התעריף בהתאם. המאסטר או המוביל רשאים, אם יהיה רצוי או נחוץ בכל עת, להעביר נוסע ממיטה אחת לאחרת.

4. תחזוקה במהלך עיכוב או שהייה מופרזת

4.1 נוסעים שיישארו על הסיפון לאחר הגעת כלי השייט לנמל היעד הסופי ולאחר שהתבקשו לרדת, יידרשו ויחוייבו על ידי המוביל, לשלם עבור תחזוקתם בתעריפים הנכונים לאותו רגע, עבור כל לילה שהם נשארים על הסיפון.

5. סיום מוקדם של השייט

5.1 בכל עת, לפני או אחרי תחילת ההפלגה ובין אם האנייה סטתה ממסלולה או המשיכה מעבר לנמל היעד, המוביל רשאי – בהודעה בכתב לנוסע, בפרסום בעיתונות או בכל אמצעי מתאים אחר – להפסיק את השייט, אם התפקוד בהווה או בעתידי יופרע או ימנע מסיבות שאינן בשליטת המוביל, או אם המפקד או המוביל סבורים שהפסקה כזו נחוצה להתנהלות ו/או בטיחות כלי השייט או האנשים על הסיפון.

5.2 אם אכן ההפלגה תסתיים בצורה זו, למוביל לא תהיה כל אחריות כלפי הנוסע והטענה היחידה שלו תהיה מול המארגן, בהתאם להנחיית האיחוד האירופי 2015/2302 של הפרלמנט האירופי, בנושא חבילת השייט וכל הסדרי הנסיעה המקושרים אליה, או חקיקה מקבילה ו/או הסכם המעבר (כרטיס השייט).

6. סטיות מהמסלול, ביטולים ועיכובים

6.1 תפעול אניית השייט כפופה לתנאי מזג האוויר, בעיות מכאניות, תנועת כלי שייט, התערבות ממשלתית, חובה לסייע לכלי שייט אחרים במצוקה, זמינות מתקני עגינה וגורמים נוספים אשר עשויים להיות מעבר לשליטתו של המוביל.

6.2 המוביל אינו מבטיח שהאנייה תגיע לכל נמל שפורסם או תפעל לפי מסלול או לוח זמנים מסוימים. למאסטר ולמוביל תהיה הזכות המוחלטת לשנות או להחליף את לוח הזמנים, הנמלים בהם תעגון האנייה, או המסלול המפורסמים, או להחליף לאוניות אחרות, ללא הודעה מוקדמת. אם יוחלף נמל העלייה או הירידה המתוכנן, המוביל יקבע ויארגן הובלה אל הנמל החלופי או ממנו ללא עלות נוספת עבור הנוסע.

6.3 לפני תחילת ההפלגה, למוביל יש את הזכות לבטל את ההפלגה מכל סיבה שהיא, גם ללא הודעה מוקדמת אם הוא סבור כי יש צורך לעשות זאת למען בטיחות כלי השייט, או האנשים על הסיפון.

6.4 למוביל או למאסטר האנייה תהיה החירות לציית לכל פקודה שהיא או הנחיות כלשהן באשר לנתיבי יציאה/הגעה, נמלי עגינה, עצירות, הובלה, פריקה או יעד או אחר, שניתנו על ידי ממשלה או מחלקה כלשהי או על ידי כל אדם הפועל או מתיימר לפעול בסמכות של ממשלה כלשהי או כל מחלקה שלה, או על ידי כל איגוד המבטח נגד סיכונים לפרוץ מלחמה, הפועל תחת כל תוכנית ממשלתית שלתחומה כלי השייט יוכל להיכנס. שום דבר שנעשה או לא נעשה לפי פקודות או הנחיות כאמור, ייחשב כחריגה בחוק.

6.5 כל התאריכים ו/או השעות המפורטים בכל לוחות זמנים או כל דבר אחר, אשר עשויים להיות מונפקים על ידי המארגן ו/או המוביל, הינם משוערים בלבד ועשויים להשתנות על ידי המוביל בכל עת וזאת במידה שייחשב כחיוני לאינטרס של מסע השייט בכללותו.

6.6 אם מכל סיבה שהיא, תימנע או תיווצר הפרעה לכלי השייט להפליג או להתקדם בדרך הרגילה, המוביל יהיה רשאי להעביר את הנוסע, או לכל כלי שייט אחר דומה, או בהסכמת הנוסע לכל כלי תחבורה אחר בכפוף להגעה למקום היעד של הנוסע.

7. עלויות נוספות

7.1 הנוסע ישלם את כל החיובים במלואם, עבור טובין ושירותים שנרכשו, או שנרכשו בשמו על ידי המוביל, לפני תום ההפלגה בכל מטבע שבשימוש על הסיפון בעת התשלום.

7.2 משקאות אלכוהוליים, קוקטיילים, משקאות קלים, מים מינרליים וכל הוצאה רפואית, כל שירות או מוצרים של קבלן עצמאי, סיורי חוף או כל תעריף שהוא, חיובים או מסים המוטלים על ידי כל משרד ממשלתי שהוא, יחוייבו בנוסף אלא אם צויין אחרת, כולל במועד השייט.

8. מסמכי נסיעה

8.1 הנוסע הוא האחראי הבלעדי לכל דרישות הנסיעה, וכפוף לציות לכל החוקים או התקנות הממשלתיות בכל נמל עגינה במסלול של האנייה. על כל הנוסעים חלה החובה להציג לבדיקה את הכרטיס וההסכם, דרכון תקף וכל ויזה שהיא, אישור כניסה או יציאה, הנדרשים על ידי כל נמל במסלול של אניית השייט.

8.2 הנוסע (או, אם הוא קטין, הוריו או האפוטרופוס שלו) יהיו אחראים כלפי המוביל, לכל הקנסות או העונשים שיוטלו על כלי השייט או המוביל על ידי רשויות כלשהן, בגין חוסר תשומת לב או אי-ציות של הנוסע לחוקים הממשלתיים המקומיים, תקנות, לרבות דרישות הנוגעות להגירה, מכס או מיסים.

8.3 המוביל שומר לעצמו את הזכות לבדוק ולתעד פרטים של מסמכים אלו. המוביל אינו מצהיר דבר ואינו אחראי לגבי נכונותם של מסמכים כלשהם שנבדקו. מומלץ מאוד לנוסעים, לבדוק את כל הדרישות החוקיות לנסיעה לחו"ל וספציפית בנמלים השונים ולמלא אחר דרישות הוויזה, ההגירה, המכס והבריאות.

9. ביטחון

9.1 הנוסע יתייצב לעלייה לאנייה על פי ההנחיות שסופקו, לפני היציאה המתוכננת, כדי להשלים את כל הליכי טרום העלייה לאנייה והבדיקות הביטחוניות.

9.2 מסיבות ביטחוניות, הנוסע מסכים לכך שסוכני המוביל רשאים לערוך חיפוש אצל הנוסע, בכבודה שלו ובכל רכוש נלווה.

9.3 למוביל תהיה הזכות להחרים כל חפץ שהנוסע נושא עימו או שכלול בכבודה של הנוסע ושהמוביל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מחשיב כמסוכן או מהווה סיכון או אי נוחות לביטחון האנייה או האנשים שעל סיפונה.

9.4 חל איסור על נוסעים להעלות על הסיפון חפצים שיכולים לשמש כנשק, חומר נפץ, סחורה בלתי חוקית או מסוכנת.

9.5 המוביל שומר לעצמו את הזכות לערוך חיפוש בכל חדר, מיטה או כל חלק אחר של אניית השייט מסיבות ביטחוניות בכל עת.

10. כשירות לנסיעה

10.1 על מנת להבטיח שהמוביל מסוגל לשאת נוסעים בבטחה ובהתאם לדרישות הבטיחות שנקבעו בחוק הבינלאומי, האיחוד האירופי או הלאומי החלות, או על מנת לעמוד בדרישות הבטיחות שנקבעו על ידי הרשויות המוסמכות, לרבות מדינת הדגל, הנוסע מתחייב כי הוא/היא כשירים לשייט בים וכי התנהגותו/ה או מצבו/ה לא יפגעו בבטיחות האנייה או יפריעו לאנשים אחרים על הסיפון.

10.2 אם נראה למוביל, למאסטר או לרופא האנייה, שנוסע/ת מכל סיבה שהיא אינו כשיר/ה להפליג, עלול/ה לסכן את הבטיחות, או שעלולים לסרב להרשות לו/ה לרדת בכל נמל עגינה שהוא, או עלול להטיל על המוביל אחריות לתחזוקת הנוסעים, תמיכה או החזרה לארץ, אזי תהיה למוביל או למאסטר הזכות לנקוט בכל אחד מהאמצעים הבאים: (1) לסרב להעלות את הנוסע בכל נמל שהוא; (2) להוריד את הנוסע בכל נמל שהוא; (3) להעביר את הנוסע לחדר אחר או למיטה אחרת; (4) אם רופא האנייה סבור כי רצוי, להכניסו או לאשפז אותו אותו בבית החולים של האנייה או להעביר את הנוסע למתקן בריאות בכל נמל שהוא, על חשבון הנוסע. (5) לתת עזרה ראשונה ולתת כל תרופה או חומר אחר או לאשפז ו/או להגביל את הנוסע לבית חולים או למוסד דומה אחר בכל נמל שהוא, ובלבד שרופא האונייה ו/או המאסטר סבורים שצעדים אלו נחוצים.

10.3 אלא אם כן נקבע על פי כל חוק רלוונטי שהוא, כאשר נוסע מסורב לעלות לאנייה כתוצאה מבטיחות ו/או כשירות להפליג המוביל לא יהיה אחראי לכל הפסד או הוצאה שייגרמו לנוסע כתוצאה מכך, והנוסע לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהמוביל.

10.4 לכלי השייט מספר מצומצם של חדרים המאובזרים למוגבלים בניידות ונכים. לא כל האזורים או הציוד בכלי השייט מתאימים לגישה לנכים או לאנשים עם מוגבלות בניידות.

10.5 המוביל שומר לעצמו את הזכות לסרב עלייה לשייט לכל מי שלא הודיע לו על צרכיו הספציפיים בכל הנוגע ללינה, ישיבה או שירותים הנדרשים מהמוביל או ממפעילי הטרמינל, או על הצורך שלו להביא ציוד רפואי, או להביא כלב נחייה או כלב סיוע המוכר ככזה (עם האישורים הנדרשים), לסיפון האנייה, או על כל מוגבלות ידועה אחרת, או שלדעת המוביל ו/או המאסטר אינו כשיר או אינו מסוגל להפליג, או מי שמצבו עלול להוות סכנה לעצמו או לאחרים על הסיפון מטעמי בטיחות.

10.6 נוסעים הזקוקים לסיוע ו/או שיש להם בקשות מיוחדות, או כאלו הזקוקים למתקנים או לציוד מיוחד בכל הנוגע ללינה, למקומות ישיבה או לשירותים הנדרשים או לצורך שלהם להביא ציוד רפואי וציוד המסייע לתנועה וניידות, חייבים להודיע על כך למארגן בעת ביצוע ההזמנה. זאת על מנת להבטיח שהנוסע יכול להפליג בבטחה ובהתאם לכל דרישות הבטיחות החלות, על מנת להבטיח שהמוביל יוכל לספק את הסיוע הדרוש ושאין בעיות הנוגעות לתכנון האנייה, או לתשתיות ולציוד של הנמל – לרבות הטרמינל בנמל – אשר עלולות לגרום לכך שהעלייה לאנייה, הירידה או הובלת הנוסע באופן בטוח, להיות בלתי אפשרית לביצוע או לתפעול. המוביל אינו מחויב להעניק כל סיוע או לעמוד בבקשות מיוחדות, אלא אם כן הסכים לכך בכתב. אם לא ניתן לשאת את הנוסע בבטחה ובהתאם לדרישות הבטיחות הרלוונטיות, המוביל יכול לסרב לקבל נוסע או להעלות אדם נכה או אדם עם מוגבלות בניידות לאנייה, מטעמי בטיחות.

10.7 נוסעים המרותקים לכסאות גלגלים חייבים לספק כסאות גלגלים משלהם בגודל סטנדרטי. כסאות הגלגלים של האנייה זמינים לשימוש חירום בלבד.

בכל מקום בו המוביל רואה הכרח ברור לבטיחות הנוסע, הוא עשוי לדרוש מהאדם הנכה או עם המוגבלות בניידות, ליווי של אדם אחר או כלב נחייה או סיוע מוכר (על פי סעיף 12.3) המסוגל לספק את הסיוע הנדרש עבור האדם הנכה או בעל המוגבלות בניידות. דרישה זו תתבסס כולה על הערכה של המוביל, לגבי הצורך של הנוסע מטעמי בטיחות, ועשויה להשתנות מכלי שייט אחד לשני ו/או ממסלול למסלול.

10.8 כאשר ציוד לניידות או כל ציוד אחר אובד או ניזוק עקב תקלה או הזנחה של המוביל, זוהי החלטתו של המוביל בלבד אם לתקן או להחליף ציוד כגון זה. אלא אם כן הספק הסכים אחרת ובכתב, הנוסעים מוגבלים בהעלאת שני (2) פריטי ניידות או ציוד רפואי על הסיפון לכל חדר, בערך כולל שלא יעלה על £ 2,200 פאונד. כל הציוד חייב להיות נישא בבטיחות ויש להצהיר עליו לפני השייט. המוביל רשאי לסרב לשאת ציוד כזה אם לא בטוח לעשות כן, או אם לא נמסרה לו הודעה בזמן כדי לאפשר הערכת סיכונים.

10.9 כל נוסע/ת העולה לאנייה, או מאפשר/ת לכל נוסע אחר שבאחריותו/ה לעלות, כאשר הוא/היא או נוסע אחר סובלים ממחלה, פציעה, תשישות או ליקוי גופני או נפשי או שלמיטב ידיעתו נחשף לזיהום או מחלה מדבקת כלשהי, או מכל סיבה אחרת שעלולה לפגוע בבטיחותם או בנוחותם של אנשים אחרים על הסיפון בגבול הסביר, או שמכל סיבה שהיא קיבל סירוב לרדת בנמל היעד שלו/ה, יהיה אחראי לכל הפסד או הוצאה שייגרמו למוביל או למאסטר במישרין או בעקיפין כתוצאה ממחלה, תשישות, פציעה, מחושים, או חשיפה, סירוב או רשות לנחות, אלא אם כן, במקרה של הצהרה מראש על המחלה, פציעה, ליקוי או חשיפה, שניתנה בכתב למוביל או למאסטר לפני העלייה לאנייה והתקבלה הסכמה בכתב של המוביל או המאסטר המאשרת עלייה לסיפון.

10.10 המוביל שומר לעצמו את הזכות לדרוש מכל נוסע להציג הוכחות רפואיות לכשירות להפליג, על מנת להעריך האם ניתן להעלות את הנוסע הזה בבטחה לסיפון בהתאם לחוק הבינלאומי, חוקי האיחוד האירופי או חוקי המדינה הלאומיים החלים במקרה זה.

10.11 לנשים בהריון מומלץ מאוד לפנות לייעוץ רפואי לפני הנסיעה בכל שלב של ההריון. המוביל אינו יכול לשאת מטעמי בטיחות, נוסעות הנמצאת בהריון של 24 שבועות ומעלה ועד סוף ההפלגה. המוביל שומר לעצמו את הזכות לבקש אישור רפואי בכל שלב של ההריון ולסרב את עלייתה לסיפון, אם המוביל ו/או המאסטר אינם משוכנעים שהנוסעת תהיה בטוחה במהלך השייט.

10.12 אי הודעה למוביל ולרופא האנייה על ההריון יפטור את המוביל מכל אחריות כלפי הנוסעת ההרה.

10.13 רופא האנייה אינו מוסמך ליילד תינוקות על הסיפון, או להציע טיפול לפני או לאחר לידה ואין למוביל כל אחריות ביחס ליכולת לספק שירותים או ציוד כאמור. נוסעות בהריון מופנות לסעיף כאן שכותרתו "טיפול רפואי" לקבלת מידע לגבי המתקנים הרפואיים על הסיפון.

11. התנהלות הנוסע

11.1 הבטיחות של כלי השייט ושל כל מי שנמצא עליו נמצאת בחשיבות עליונה. על הנוסעים לשים לב ולציית לכל התקנות וההודעות הנוגעות לבטיחות כלי השייט, הצוות והנוסעים שלו, מתקני הטרמינל ודרישות ההגירה.

11.2 על הנוסעים להתנהל בכל עת, באופן המכבד את בטיחותם ופרטיותם של אנשים אחרים על הסיפון.

11.3 הנוסעים חייבים להיענות לכל בקשה סבירה של כל חבר צוות, המאסטר או העובדים שלו.

11.4 כל הנוסעים חייבים לדאוג לבטיחותם, בעת ההליכה על הסיפונים החיצוניים. אסור לנוסעים ולילדים לרוץ על הסיפונים או בכל חלק אחר של האנייה.

11.5 אין להשאיר את כבודת הנוסעים ללא ליווי בכל עת, אלא אם ניתנו הנחיות שונות והגיוניות מהצוות. מטען ללא מלווה עלול להיות מוסר ו/או מושמד.

11.6 הנוסע לא יעלה לאנייה סחורה או חפצים בעלי אופי דליק או מסוכן, ואף לא חומרים מבוקרים או אסורים. הפרת התנאים ותקנות אלה תעביר את האחריות המוחלטת אל הנוסע, כלפי המוביל עבור כל פציעה, אובדן, נזק או הוצאה ו/או לשפות את המוביל מפני כל תביעה, עונש סופי הנובע מהפרה כזו. הנוסע עשוי גם להיות אחראי לקנסות סטטוטוריים ו/או עונשים.

11.7 על מנת להבטיח תקנים של בטיחות ואבטחה, חל איסור מוחלט להעלות מזון ומשקאות לאניות. בהתאם לתקנה זו ועל מנת להבטיח את התקנים הנ"ל, במהלך העלייה לאנייה תתבצע בדיקה קפדנית על כבודת כל הנוסעים. הפריטים המותרים הם: מוצרי היגיינה אישית, מוצרי ניקוי, קרמים, תרופות נוזליות לשימוש טיפולי, ציוד לתינוקות ומוצרי מזון לתינוקות, פריטים תזונתיים שנקבעו על ידי רופא. כל פריט מזון מקומי או "טיפוסי" שנרכש במהלך ההפלגה, בכל נמל שאליו האנייה מגיעה, ייאסף ויוחזר בתום ההפלגה.

11.8 הנוסע יישא בכל מקרה באחריות לכל פציעה, אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה מהפרתם של כל אחד מהאיסורים בתנאי ההובלה והשייט האלה ויהיה עליו לשפות את המוביל מפני כל תביעה בקשר לכך.

12. חיות/חיות מחמד

12.1 בעלי חיים ו/או חיות מחמד מלבד כלבי סיוע מוכרים, אינם מורשים לעלות על כלי השייט בשום פנים ואופן ללא אישורו בכתב של המוביל. כל בעלי חיים או חיות מחמד כאלה שיובאו על ידי הנוסע ללא רשות, יילקחו למעצר ויתבצעו סידורים להנחתת החיה בנמל בעיירה הבאה, על חשבונו הבלעדי של הנוסע.

12.2 בעוד שהמוביל ו/או העובדים שלו ו/או הסוכנים ינקטו בזהירות בגבולות הסביר בהתחשב בנסיבות, לחיית המחמד או החיה, לא המאסטר ולא המוביל יישאו באחריות כלפי הנוסע בגין אובדן או פציעה כלשהם של חיית המחמד או החיה בהיותה ברשות המוביל/משמורת.

12.3 כלבי נחייה או כלבי סיוע מוכרים, כפופים וחייבים לציית לתקנות הלאומיות ולתקנות האיחוד האירופי בנוגע לבריאות, חיסונים, אילוף ונסיעות. באחריות הנוסע להצטייד בכל הניירות הנדרשים ולבדוק את המיקום לפני ההפלגה ולהיות משוכנע שניתן לשאת את כלב הסיוע לנמלי העלייה והירידה ולא נאסר על הכלב לרדת לחוף בנמלים השונים בהם עוגנת האנייה.

13. אלכולהול

13.1 משקאות אלכוהוליים, לרבות יינות, משקאות חריפים, בירה או ליקרים אחרים, זמינים לרכישה על סיפון האנייה במחירים קבועים. נוסעים אינם רשאים להעלות לסיפון משקאות כאלה לשימוש במהלך ההפלגה, בין אם לצריכה בתאיהם או אחרת. משקאות אלכוהוליים בכל צורה שהיא לא יימכרו לקטינים במהלך השייט. כאשר המסלול כולל נמל הממוקם בארה"ב, אותם תנאים יחולו על כל הנוסעים מתחת לגיל 21.

13.2 המוביל ו/או העובדים ו/או הסוכנים רשאים להחרים אלכוהול שהועלה על הסיפון על ידי הנוסעים.

13.3 המוביל ו/או העובדים שלו ו/או הסוכנים רשאים לסרב להגיש לנוסע אלכוהול באותו הרגע או בעתיד, כאשר לדעתם הסבירה הנוסע עלול להוות סכנה ו/או מטרד לעצמו, לנוסעים אחרים ו/או לכלי השייט.

14. קטינים

14.1 כל האמור בסעיף 10 ודרישת הכשירות להפלגה, חלים על כל הנוסעים לרבות קטינים.

14.2 המוביל אינו מעלה על הסיפון קטינים ללא ליווי. קטינים לא יורשו לעלות לאנייה אלא אם הם מלווים על ידי הורה או אפוטרופוס, או כל אדם מורשה אחר. לנוסעים מבוגרים המפליגים עם קטין תהיה אחריות מלאה להתנהגותו ולהתנהלותו של אותו קטין. קטינים אינם רשאים להזמין או לצרוך משקאות אלכוהוליים, או להשתתף בהימורים. כאשר המסלול כולל נמל הממוקם בארה"ב, אותם תנאים יחולו על כל הנוסעים מתחת לגיל 21.

14.3 קטינים על הסיפון חייבים להיות בהשגחת הורה או אפוטרופוס בכל עת והם מוזמנים לפעילויות על הסיפון או בסיורי חוף, בתנאי שהורה או אפוטרופוס שלהם נוכחים. ילדים לא יכולים להישאר על הסיפון אם הוריהם או האפוטרופוסים שלהם יורדים לחוף, אלא אם כן העניין אושר מפורשות על ידי הצוות שעל הסיפון.

14.4 אחריות הנוסעים הבוגרים היא כלפי המוביל והם יפצו אותו בגין אובדן, נזק או עיכוב שייגרם למוביל, בעקבות כל מעשה או מחדל של הנוסע או הנוסע הקטין שבהשגחת המבוגר.

14.5 נוסעים קטינים כפופים לכל התנאים הכלולים בתנאי ההובלה.

15. שירותים רפואיים על ידי קבלנים עצמאיים

15.1 שירותים רפואיים זמינים על סיפון האנייה לנוחות הנוסעים. הרופא והצוות הרפואי של אוניית השייט הינם קבלנים עצמאיים וזכאים לגבות מהנוסעים דמי אשפוז, או כל שירות רפואי ותרופות הניתנים לנוסע. הרופא והצוות הרפואי של האנייה אינם תחת סמכות המאסטר בכל נושא הטיפול בנוסעים, והמוביל לא יישא באחריות כלשהי לשירותים רפואיים או תרופות שסופקו או לא סופקו.

15.2 מתקנים רפואיים על הסיפון ובנמלים השונים עשויים להיות מוגבלים. המוביל לא יישא באחריות כלשהי להפניית אורחים לטיפול ביבשה, לצורך שירותים רפואיים, או עבור השירותים הרפואיים המוצעים בפועל ביבשה. במקרה שנדרש טיפול רפואי מכל סוג שהוא או סיוע של אמבולנס, בין אם ביבשה, בים או באוויר, והוא סופק או הוזמן על ידי המוביל או המאסטר או הרופא, הנוסע שעבורו הוזמן, יהיה אחראי לתשלום המלא או לעלות השירות וישפה את המוביל לפי דרישה ברגע שיידרש לכך בכל העלויות שייגרמו למוביל, עובדיו או סוכניו.

16. טיפול רפואי

16.1 זוהי חובתו ואחריותו של הנוסע לפנות לעזרה רפואית מהרופא המוסמך על סיפון האנייה, בעת הצורך במהלך ההפלגה.

16.2 רופא האנייה אינו מומחה והמרכז הרפואי של האנייה אינו חייב להיות ואינו מצויד באותם סטנדרטים כמו בבית חולים יבשתי. האנייה נושאת אספקה וציוד רפואי כנדרש על ידי מדינת הדגל שלה. לא המוביל ולא הרופא יהיו אחראים כלפי הנוסע כתוצאה מכל חוסר יכולת לטפל במצב רפואי כלשהו כתוצאה מכך.

16.3 במקרה של מחלה או תאונה, ייתכן שיהיה צורך להוריד את הנוסעים ליבשה על ידי המוביל ו/או המאסטר לצורך טיפול רפואי. המוביל אינו משמש נציג של איכות הטיפול הרפואי מול כל נמל או מקום בו הנוסע ירד.

16.4 מומלץ לנוסעים לוודא שהביטוח שלהם מכסה טיפול רפואי, לרבות כל עלויות החזרה לארץ בשעת חירום.

16.5 מתקנים רפואיים ותקנים משתנים מנמל לנמל והמוביל אינו מייצג או נוטל אחריות בנוגע לתקנים אלה.

16.6 בנוגע לציוד רפואי שבכוונת הנוסע להעלות על הסיפון, זוהי אחריות הנוסע לדאוג למסירת כל הציוד הרפואי ברציפים לפני ההפלגה.

16.7 הדרישה מהנוסעים להודיע בעת ביצוע הזמנת השייט אם הם צריכים להחזיק ציוד רפואי על הסיפון, נעשית כדי להבטיח שניתן להעלות לסיפון ו/או לשאת את הציוד הרפואי בבטחה.

16.8 באחריות הנוסע לוודא שכל הציוד הרפואי תקין ולארגן מספיק ציוד ואספקה, שיספיקו לכל אורך ההפלגה. האנייה אינה נושאת כל תחליף והגישה לטיפול ולציוד ביבשה עלולה להיות קשה ויקרה.

16.9 הנוסעים חייבים להיות מסוגלים להפעיל את כל הציוד. אם יש תנאים מסוימים, נוסעים בעלי מוגבלויות או מוגבלות, הדורשים טיפול או השגחה אישיים, טיפול או השגחה אישיים אלו חייבים להיות מאורגנים על ידי הנוסע ועל חשבון הנוסע. כלי השייט אינו מסוגל להפסיק את השירות, לתת טיפול אישי או השגחה אישית או כל צורה אחרת של טיפול, במצבים פיזיים או פסיכיאטריים, או אחרים.

17. קבלנים עצמאיים אחרים

האנייה נושאת על סיפונה ספקי שירות הפועלים כקבלנים עצמאיים. השירותים והמוצרים שלהם מחויבים כתוספות. המוביל אינו אחראי לביצועים או למוצרים שלהם. קבלנים אלה עשויים לכלול מספרה, מניקוריסטית, מעסה, צלם, בדרן, מדריכי כושר, חנוונים ואחרים המספקים שירותים. המגבלות האמורות בסעיפים 22 ו-23 יחולו על כל הקבלנים העצמאיים.

18. חבילות נסיעות וסיורי חוף

לינה במלון וכל תחבורה שהיא (מלבד האנייה של המוביל) הכלולה בחבילות או בסיורי החוף, מופעלים על ידי קבלנים עצמאיים גם אם נמכרים על ידי סוכנים או מארגנים על סיפון האנייה. המשמעות של המונח "חבילה" תהיה זהה למשמעות הכלולה בהנחיית האיחוד האירופי 2015/2302 של הפרלמנט האירופי, בנושא חבילת נסיעות והסדרי הנסיעה המקושרים. המוביל לא יהיה אחראי בשום אופן להתנהלות, למוצרים או לשירותים הניתנים על ידי קבלנים עצמאיים כאמור.

19. מטען הנוסע ורכושו האישי

19.1 האורחים מתבקשים להגביל את המטען הנשלח לשתי מזוודות ושני תיקי-יד לאדם.

במהלך הפלגות העברה, ההנחיות הנ"ל מייצגות את המגבלה המקסימלית המותרת לאדם, ובלבד שבכל מקרה, כמות המזוודות המירבית בכל חדר לא תעלה על 100 ק"ג ו/או 8 יחידות עבור כל הנוסעים באותו חדר.

עגלות ילדים וכסאות גלגלים מותרים תמיד.

יש לשמור את כל המטען בחדרי הנוסעים, ולשמור על כל היציאות נקיות מכל מכשול.

19.2 מזוודות ורכוש הנוסע יכללו חפצים אישיים בלבד, וכל רכוש מסחרי יחויב בתשלום נוסף.

19.3 המוביל לא יהיה אחראי לכל רכוש שביר או מתכלה שנשא הנוסע.

19.4 אין להעלות בעלי חיים או ציפורים לסיפון, למעט כלבי נחייה או סיוע מוכרים המורשים עבור נוסעים נכים או ל-PRM, לפי סעיף 12.3. האחריות המלאה לכלבים מסוג זה, היא על הנוסע.

19.5 נוסעים עם כיסאות גלגלים משלהם, חייבים לבדוק זמינות של חדרים מתאימים בעת ההזמנה, ונספח בכתב החתום על ידי הנוסע והחברה יתווסף להסכם ולכרטיס ההפלגה. אם נדרש ציוד רפואי – עבור ניידות או אחר, יש להודיע על כך בעת ההזמנה, או תוך זמן סביר לפני ההפלגה כדי לאפשר למוביל להעריך האם ניתן לשאת ציוד כזה בבטחה. באחריות הנוסע לוודא שציוד כזה תקין ושהנוסע יכול להפעיל ציוד כזה.

19.6 כל המטען חייב להיות ארוז בצורה מאובטחת עם תווית זיהוי ברורה. המוביל לא יישא באחריות לאובדן, נזק או עיכוב במסירת כבודה כלשהי, אם המטען אינו מסומן בצורה מספקת.

19.7 המוביל לא יישא באחריות לאובדן או נזק למטען או לרכוש של הנוסע בזמן שהותו במשמורת, או תחת שליטת עובדי הנמל או סוורים או קבלנים עצמאיים אחרים מצד היבשה.

19.8 יש לתבוע את כל הכבודה עם הגעת האנייה לנמל העגינה הסופי, אחרת היא תאוחסן על חשבון הנוסע ועל אחריותו.

19.9 הנוסע לא יהיה חייב לשלם או לקבל כל תרומה ממוצעת כללית בגין כבודה או חפצים אישיים או רכוש.

19.10 למוביל תהיה הזכות לעקל ולהציע במכירה פומבית או בכל צורה אחרת, ללא הודעה מראש לנוסע, כל מטען או רכוש אחר השייך לנוסע כלשהו, כדי לפצות על כספים שלא שולמו או כל כספים אחרים שעלולים היו להיות בכל דרך שהיא לחוב של הנוסע למוביל או לעובדיו, סוכניו או נציגיו.

20. אחריות הנוסעים לנזק

הנוסע אחראי ויפצה את המוביל בגין כל נזק לכלי השייט ו/או לריהוט או לציוד שלו, או לכל רכוש אחר של המוביל שנגרם על ידי כל מעשה או מחדל מכוון או רשלני של הנוסע, או כל אדם שעליו הנוסע אחראי לרבות, אך לא רק, ילדים מתחת לגיל 18 המפליגים עם נוסע.

21. כוח עליון ואירועים מעבר לשליטת הספק

המוביל לא יישא באחריות לכל אובדן, פציעה, נזק או חוסר יכולת לבצע את ההפלגה, הנובעים מנסיבות כלשהן של כוח עליון כגון, אך לא רק: מלחמה, טרור – ממשי או איום – שריפה, אסונות טבע, שביתות עובדים, פשיטת רגל, אי ביצוע של קבלני משנה, או כל אירוע אחר שאינו בשליטת המוביל ו/או אירועים חריגים ו/או בלתי צפויים.

22. אחריות

אחריותו (אם קיימת) של המוביל לנזק שנגרם כתוצאה ממוות או פציעה אישית של הנוסע, או אובדן או נזק למטען תהיה כפופה למגבלות הבאות ותיקבע בהתאם לאלה:

22.1 האמנה הבינלאומית המתייחסת להובלת נוסעים ומטענם דרך הים, שאומצה באתונה ב-13 בדצמבר 1974 ו- ("אמנת אתונה"), לאחר התיקון ב-1976 וכפי ששולבה החל מה-1 בינואר 2013 בתקנה 392 של האיחוד האירופי /2009 בנוגע לזכויות הנוסעים, בעת הפלגה בים, במקרה של תאונות (תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי), יחולו על הובלה בינלאומית בים, כאשר נמל העלייה או הירידה נמצא באיחוד האירופי, או כאשר לכלי השייט יש דגל של האיחוד האירופי, או כאשר הסכם ההובלה (רכישת ההפלגה) נערך באיחוד האירופי, הוראות אמנת אתונה ובמקרה רלוונטי, תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי משולבות בזאת במפורש בתנאי הובלה אלה. עותקים של אמנת אתונה ושל תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי זמינים לפי בקשה וניתן להורידם מהאינטרנט בכתובת www.imo.org. המוביל יהיה זכאי ליהנות מכל ההגבלות, הזכויות והחסינות הניתנות על ידי אמנת אתונה, ובמקרה רלוונטי, תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי, לרבות ההשתתפות העצמית המלאה לפי סעיף 8(4) לאמנת אתונה. אחריותו של המוביל למוות, פציעה גופנית או מחלה לנוסע לא תעלה על 46.666 זכויות משיכה מיוחדות ("SDR") כמפורט ומוגדר באמנת אתונה או, אם רלוונטי, על הסכום המרבי של 400,000 SDR בהתאם לתקנת האיחוד האירופי. 392/2009 ובמקרה שיש אחריות למלחמה וטרור 250,000 SDR. אחריותו של המוביל לאובדן או נזק למטען של הנוסע או לרכוש אחר לא תעלה על 833 SDR לנוסע, לפי אמנת אתונה, או 2,250 SDR כאשר תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי חלה. מוסכם כי אחריות כזו של המוביל תהיה כפופה להשתתפות עצמית של 13 SDR לכל נוסע, סכום כזה יקוזז מאובדן או נזק למטען או לרכוש אחר. הנוסע מבין ששער ההמרה של SDR's משתנה מדי יום וניתן לקבלו מבנק או באינטרנט. ניתן לחשב את הערך של SDR על ידי ביקור בכתובת http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx. אם הוראה כלשהי של תנאי הובלה אלה תבוטל על ידי אמנת אתונה או תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי, ביטול זה יוגבל לסעיף המסוים ולא לתנאי ההובלה.

22.2 אחריותו של המוביל ביחס למוות ו/או לפציעה גופנית מוגבלת ובשום מקרה לא תחרוג מגבולות האחריות שנקבעו על פי אמנת אתונה או, אם רלוונטי, תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי.

22.3 המוביל יהיה אחראי רק ביחס למוות ו/או פציעה אישית ו/או אובדן או נזק למטען, במקרה שהמוביל ו/או העובדים שלו או סוכניו אשמים ב"טעות או הזנחה", כנדרש ע"י סעיף 3 לאמנת אתונה, או כאשר קיימת אחריות לתקרית משלוח, כאשר תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי חלה. גבולות האחריות לפי תנאי אמנת אתונה יחולו על עובדיו ו/או סוכניו של המוביל ו/או הקבלנים העצמאיים בהתאם לסעיף 11 לאמנת אתונה. כל נזק שיש לשלם על ידי המוביל, יופחת באופן יחסי עבור כל רשלנות מצד הנוסע כקבוע בסעיף 6 לאמנת אתונה.

22.4 ההנחה, על פי אמנת אתונה ובמקרה הרלוונטי תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי, היא כי המוביל מסר כבודה לנוסע, אלא אם כן ניתנה הודעה בכתב על ידי הנוסע בתוך התקופות הבאות:

(1) במקרה של נזק לכאורה, לפני או בזמן הירידה או המסירה מחדש.

(2) במקרה של נזק שאינו ניכר או אובדן מטען, בתוך חמישה עשר ימים מהירידה או המסירה, או מהתאריך שבו מסירה כזו הייתה צריכה להתבצע.

22.5 אם ההפלגה שסופקה להלן אינה "הפלגה בינלאומית" כהגדרתה בסעיף 2 לאמנת אתונה, או שהכלי משמש כמלון צף או הובלה לא בינלאומית בדרך ים, שאר ההוראות של אמנת אתונה יחולו על חוזה זה/ה וייחשב כמשולב בו בשינויים המחויבים.

22.6 המוביל לא יישא באחריות לאובדן או נזק לכל חפצי ערך שהם כגון כספים, ניירות ערך סחירים, פריטי מתכת יקרים, תכשיטים, אמנות, מצלמות, מחשבים, ציוד אלקטרוני, או כל חפצי ערך אחרים, אלא אם כן הם הופקדו אצל המוביל לשמירה בכספת, וגבול גבוה יותר מוסכם במפורש ובכתב בעת ההפקדה, ותשלום נוסף משולם על ידי הנוסע עבור הגנת ערך מוצהרת. השימוש בכספת האנייה אינו נחשב לפיקדון באונייה. כאשר קיימת אחריות לאובדן או נזק לחפצי ערך שהופקדו באנייה, אחריות כזו מוגבלת ל-1,200 SDR לפי אמנת אתונה או 3,375SDR כאשר תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי חלה. (2) המוביל והנוסע מסכימים שלא לדרוש כל ביטחונות מהאחר בקשר לתביעה מכל סוג שהוא. הנוסע מוותר על הזכות לעצור את האנייה או לצרף כל נכס אחר בבעלותו, או מושכר או המופעל על ידי המוביל. אם האנייה תיעצר או תצורף, אזי האנייה והספק יהיו בעלי הזכות לכל הגבלה ולכל ההגנות הזמינות כאן.

22.7 בנוסף להגבלות ופטור מאחריות המפורטים בתנאי ההפלגה, המוביל ייהנה מכל היתרונות של החוקים החלים הקובעים הגבלות ו/או פטור מאחריות (לרבות ללא הגבלה, חוק ו/או חוקי הדגל של כלי השייט בגין/או המגבלה העולמית על נזיקין שניתן לקבל חזרה מהמוביל). שום דבר בתנאי הפלגה אלה אינו נועד להגביל או לשלול מהמוביל כל הגבלה או פטור או חבות חוקית או אחרת כאמור. העובדים ו/או הסוכנים של המוביל ייהנו מלוא היתרונות של ההוראות הללו הנוגעות להגבלת האחריות.

22.8 מבלי לפגוע בנאמר בסעיפים 22.1 עד 22.7 לעיל, אם תוגש תביעה כלשהי נגד המוביל בכל תחום שיפוט שבו הפטורים וההגבלות הרלוונטיים המשולבים בתנאי הפלגה אלה, נחשבים בלתי אכיפים מבחינה משפטית, הספק לא יישא באחריות למוות, פציעה, מחלה, נזק, עיכוב או אובדן או כל נזק אחר לכל אדם או רכוש הנובעים מכל סיבה מכל סוג שהוא, אשר לא הוכח כי נגרמה עקב רשלנות או אשמתו של המוביל עצמו.

23. מצבים רגשיים/מצוקה

לא ישולם פיצוי על ידי המוביל לאף נוסע בגין כל לחץ רגשי, עוגמת נפש ו/או פגיעה נפשית מכל סוג שהוא, למעט מקום בו ניתן לטעון על פי חוק כנגד המוביל כתוצאה מכל פגיעה שנגרמה מתאונה, עקב תקלה, או הזנחה של המוביל.

24. סיורי חוף

תנאי ההפלגה, לרבות הגבלת אחריות, חלים על סיורי החוף שנרכשו, בין אם בצורת קופון, כרטיס, או שובר, בין אם לפני העלייה לאנייה ובין אם מהמוביל לאחר העלייה לאנייה.

25. החלת חוק

החוק החל על תנאי הפלגה אלה יהיה תחת הדין האיטלקי.

26. סמכות שיפוט

26.1 אלא אם נקבע אחרת על ידי כל חוק רלוונטי, עבור כל התביעות נגד המוביל יובאו ותהיינה כפופות לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט של נאפולי, איטליה.

27. הודעות על תביעות

(א) המוביל לא יישא בכל אחריות שהיא בגין כל תביעה העולה מתאונה שלא דווחה על ידי הנוסע למאסטר בזמן על סיפון האנייה.

(ב) הודעות על תביעה בגין מוות, מחלה, מתח נפשי או פציעה אישית, עם הפרטים המלאים בכתב, יימסרו למוביל ולאנייה בתוך שישה (6) חודשים (185 ימים) ממועד המוות, הפציעה כאמור, או התרחשות מחלה.

(ג) הודעות על תביעה בגין אובדן או נזק למטען או לרכוש אחר, יימסרו למוביל בכתב לפני או במועד הירידה מהאנייה, או אם הנזק לא נראה לעין, בתוך חמישה עשר (15) ימים מתאריך הירידה מהאנייה.

(ד) תלונות על פי חוק האיחוד האירופי 1177/2010 בדבר נגישות, ביטול או עיכובים, יש להעביר למוביל תוך חודשיים (2 חודשים) מהמועד בו ניתן השירות. המוביל יגיב תוך חודש ימים כדי להודיע אם יש בסיס לתלונה, אם היא נדחתה או עדיין בבחינה. תשובה סופית תינתן תוך חודשיים (2 חודשים). הנוסע יספק מידע נוסף ככל שיידרש על ידי המוביל לטיפול בתלונה. אם הנוסע אינו מרוצה מהתגובה, הוא רשאי להתלונן בפני גוף האכיפה הרלוונטי במדינת העלייה לאנייה.

28. מגבלות זמן להגשת תביעה

כל התביעות נגד המוביל או האנייה בגין מוות, מחלה, מתח נפשי או פציעה אישית של נוסע, או בגין אובדן או נזק למטען או לרכוש, יתיישנו לאחר שנתיים (2) מתאריך הירידה מהאנייה, כפי שנקבע על ידי סעיף 16 של אמנת אתונה ו/או היכן שרלוונטי בתקנה 392/2009 של האיחוד האירופי.