תנאי ההובלה הסטנדרטיים של הספק

תנאי הובלה אלה קובעים את התנאים המסדירים את היחסים, האחריות והחבויות בין הנוסע למוביל ומחייבים את הצדדים. הנוסע התקשר בחוזה מעבר עם מארגן ותנאים אלה שולבו בחוזה של הנוסע עם המארגן. תנאים והתניות הובלה אלה יחולו גם כאשר כלי השיט משמש כמלון צף בין אם קיים חוזה מעבר ובין אם קיימת הובלה כלשהי ובין אם אין.

עליך לקרוא בעיון את תנאי ההובלה הללו המפרטים את זכויותיך, חובותיך ומגבלותיך להגיש תביעות נגד המוביל, משרתיו ו/או סוכניו. אחריותו של המוביל מוגבלת כמפורט בסעיפים 22 ו-23.

 1. בנייה והגדרות

כל ההפניות ל"נוסע" (יחיד) יכללו את הרבים. הנוסע כולל את הרוכש של חוזה המעבר וכל אדם או אנשים הנקובים בכרטיס המעבר הרלוונטי לרבות קטינים.

"מוביל" פירושו הבעלים ו/או השוכר בין אם שכר סירה חשופה/השכיר, משכיר זמן, משכיר משנה או מפעיל של כלי השיט, במידה שכל אחד מהם פועל כמוביל או כספק מבצע.

המונח "המוביל" כולל את המובילים, את כלי השיט המוביל ("ספינת השייט"), בעליו, השוכר, המפעיל, כל מכרזים או אמצעי תחבורה אחר שסופק על ידי המוביל לנוסע.

'אדם עם מוגבלות' או 'אדם עם ניידות מופחתת' (גם "PRM") פירושו כל אדם שניידותו בעת שימוש בתחבורה פחתה כתוצאה ממגבלה פיזית כלשהי (חושית או תנועתית, קבועה או זמנית) אינטלקטואלית או פסיכוסוציאלית או ליקוי או ליקוי, או כל גורם אחר לנכות, כתוצאה מגיל, ואשר מצבו מצריך התייחסות מתאימה והתאמה לצרכיו המיוחדים לשירות העומד לרשות כלל הנוסעים.

"מזוודות" פירושו כל כבודה, חבילות, מזוודות, תא מטען או חפצים אישיים אחרים השייכים או נישא על ידי נוסע כלשהו, לרבות כבודת תא הנוסעים, כבודת יד וחפצים הנלבשים או נישאים על ידי הנוסע או מופקדים אצל הארנק לצורך משמורת בטוחה. .

ה"מאסטר" הוא הקפטן או האחראי על כלי השיט המוביל בכל נקודה נתונה ומפקד על ספינת השייט.

"קטין" פירושו כל ילד מתחת לגיל 18.

"מארגן" הוא הצד שאיתו התקשר הנוסע בחוזה להפלגה ו/או חבילה כהגדרתה בהנחיית האיחוד האירופי 2015/2302 של הפרלמנט האירופי בנושא נסיעות חבילה והסדרי נסיעה מקושרים, הכוללת את ההפלגה על סיפון כלי או מקבילה אחרת.

"חוזה מעבר" פירושו חוזה ההובלה, שהנוסע חתם עם המארגן, שתנאיו מעידים בתנאי ההזמנה, הכוללים תנאים אלה.

'נוסע' פירושו כל אדם ואדם המופיע באישור ההזמנה, או בחשבונית או בכרטיס.

"טיול חוף" פירושו כל טיול המופעל על ידי קבלני צד שלישי ומוצע למכירה על ידי המארגן או המוביל, שעבורו יש לשלם תשלום נפרד, בין אם הוזמן לפני תחילת השייט ובין אם על סיפון הספינה.

"כלי שיט" פירושו כלי השיט הנקוב בחוזה המעבר הרלוונטי או כל כלי שיט חלופי בבעלות, שכר, מופעל ו/או בשליטת המוביל.

 1. אי-העברה ותיקון

המוביל מסכים להסיע את האדם הנקוב בכרטיס ("הנוסע") בהפלגה הספציפית ("ההפלגה") על כלי שייט בעלי שם או חלופי. הנוסע מסכים להיות כפוף לכל התנאים, התנאים וההגבלות שלו. כל הסכמה קודמת בעל פה ו/או בכתב מוחלפת בתנאים אלה. לא ניתן לתקן תנאי הובלה אלה ללא הסכמה בכתב וחתומה מהספק או נציגו המורשה. חוזה המעבר שהונפק על ידי המארגן תקף רק לנוסע או לנוסעים שעבורם הוא מופק, לתאריך ולכלי השיט המצוינים או לכל כלי שיט חלופי ואינו ניתן להעברה.

 1. עיסוק בדגשים ובקתות

לנוסע לא תהיה הזכות לתפוסה בלעדית של תא עם שני (2) מקומות עגינה או יותר, אלא אם כן שילם תוספת עבור תפוסה בלעדית. המוביל שומר לעצמו את הזכות להעביר את הנוסע מתא אחד לאחר ורשאי להתאים את התעריף בהתאם. המפקד או המוביל רשאים, אם יהיה רצוי או נחוץ, בכל עת להעביר נוסע ממעגן אחד למשנהו.

 1. תחזוקה במהלך עיכוב או שהייה מופרזת

4.1 נוסעים שיישארו על הסיפון לאחר הגעת כלי השיט לנמל היעד הסופי ולאחר שהתבקשו הנוסעים לרדת, יידרשו על ידי המוביל לשלם עבור תחזוקתם בתעריפים הנוכחיים עבור כל לילה שהם נשארים על הסיפון.

 1. סיום מוקדם של השיט

5.1 בכל עת לפני או לאחר תחילת ההפלגה ובין אם הספינה סטה או לא המשיכה מעבר לנמל היעד, רשאית המוביל – בהודעה בכתב לנוסע, בפרסום בעיתונות או בכל אחר אמצעי מתאים – הפסקת השייט, אם הביצוע או הביצועים הנוספים מופרעים או נמנעים מסיבות שאינן בשליטת המוביל או אם המפקד או המוביל סבורים שהפסקה כזו נחוצה לניהול ו/או בטיחות כלי השיט או האנשים. על הסיפון.

5.2 אם ההפלגה תסתיים כך, לא תהיה למוביל כל אחריות כלפי הנוסע שהסעד היחיד שלו יהיה נגד המארגן בהתאם להנחיית האיחוד האירופי 2015/2302 של הפרלמנט האירופי בנושא נסיעות חבילות והסדרי נסיעה מקושרים או חקיקה מקבילה ו/או חוזה המעבר.

 1. 6. סטיות, ביטולים ועיכובים

6.1 פעולת ספינת השייט כפופה לתנאי מזג האוויר, בעיות מכניות, תנועת כלי שיט, התערבות ממשלתית, חובה לסייע לכלי שיט אחרים במצוקה, זמינות מתקני עגינה וגורמים נוספים אשר עשויים להיות מעבר לשליטת המוביל.

6.2 המוביל אינו מבטיח שספינת השייט תגיע לכל נמל שפורסם או תפעל לפי כל נתיב או לוח זמנים מסוימים. למפקד ולמוביל תהיה זכות מוחלטת לשנות או להחליף את לוח הזמנים, הנמלים, המסלול או המסלול המפורסמים, או להחליף אוניות אחרות, ללא הודעה מוקדמת. אם יוחלף נמל עלייה או ירידה מתוכנן, המוביל יקבע ויארגן הובלה אל או ממנו הנמל המוחלף ללא עלות נוספת עבור הנוסע.

6.3 לפני תחילת ההפלגה, למוביל יש את הזכות לבטל את ההפלגה מכל סיבה שהיא גם ללא הודעה מוקדמת אם הוא סבור כי יש צורך לעשות זאת למען בטיחות כלי השיט, או האנשים על הסיפון.

6.4 למוביל או למפקד תהיה החירות לציית לכל פקודה או הנחיות באשר לנתיבי יציאה/הגעה, נמלי הגעה, עצירות, הובלה, פריקה או יעד או אחר שניתנו על ידי ממשלה או מחלקה כלשהי או על ידי כל אדם. פועל או מתיימר לפעול בסמכות של ממשלה כלשהי או כל מחלקה שלה או על ידי כל איגוד ביטוח סיכוני מלחמה הפועל תחת כל תוכנית ממשלתית שבה ניתן להכניס את כלי השיט. שום דבר שנעשה או לא נעשה לפי פקודות או הנחיות כאמור, ייחשב כחריגה בחוק.

6.5 כל התאריכים ו/או השעות המפורטים בכל לוחות זמנים או בכל דרך אחרת, אשר עשויים להיות מונפקים על ידי המארגן ו/או המוביל, הינם משוערים בלבד ועשויים להשתנות על ידי המוביל בכל עת ובמידה הנחשבת כנדרש ב- האינטרס של המסע בכללותו.

6.6 אם ימנע או יפריע לכלי השיט מכל סיבה שהיא להפליג או להתקדם בדרך הרגילה, המוביל יהיה רשאי להעביר את הנוסע או לכל כלי שיט דומה אחר או בהסכמת הנוסע לכל כלי תחבורה אחר. לכיוון מקום היעד של הנוסע.

 1. עלויות נוספות

7.1 הנוסע ישלם במלואו את כל החיובים עבור סחורות ושירותים שנגרמו, או שנגרמו על ידי המוביל בשמו, לפני תום ההפלגה בכל מטבע בשימוש כללי על הסיפון בזמן התשלום.

7.2 משקאות אלכוהוליים, קוקטיילים, משקאות קלים, מים מינרליים וכל הוצאה רפואית, כל שירותים או מוצרים של קבלן עצמאי, טיולי חוף או כל עמלות, חיובים או מסים המוטלים על ידי סוכנות ממשלתית כלשהי יהיו חיובים נוספים אלא אם צוין אחרת כלולים במועד של השיט.

 1. מסמכי נסיעה

8.1 הנוסע הוא האחראי הבלעדי לכל דרישות הנסיעה, החוקים או התקנות הממשלתיות עבור כל נמלי העיירה במסלול של ספינת התענוגות. על כל הנוסעים להציג לבדיקה את הכרטיס והחוזה, דרכון תקף וכל אשרה, אישור כניסה או יציאה, הנדרשים על ידי כל נמל במסלול של ספינת השייט.

8.2 הנוסע (או, אם קטין, הוריו או האפוטרופוס שלו) יהיו אחראים כלפי המוביל לכל קנסות או עונשים שיוטלו על כלי השיט או המוביל על ידי רשויות כלשהן בגין אי ציות או ציות לחוקים הממשלתיים המקומיים או של הנוסע. תקנות, לרבות דרישות הנוגעות להגירה, מכס או בלו.

8.3 המוביל שומר לעצמו את הזכות לבדוק ולרשום פרטים של תיעוד כאמור. המוביל אינו מצהיר ואינו נותן אחריות לגבי נכונותו של תיעוד כלשהו, הנבדק. מומלץ מאוד לנוסעים לבדוק את כל הדרישות החוקיות לנסיעה לחו"ל ובנמלים השונים כדי לכלול את דרישת הוויזה, הגירה, מכס ובריאות.

 1. בִּטָחוֹן

9.1 הנוסע יתייצב לעלייה למטוס, על פי ההנחיות שסופקו, לפני היציאה המתוכננת כדי להשלים את כל הליכי טרום העלייה למטוס ובדיקות ביטחוניות.

9.2 מסיבות ביטחוניות, הנוסע מסכים שסוכני המוביל רשאים לערוך חיפוש בנוסעת, בכבודתו ובכל רכוש נלווה.

9.3 למוביל תהיה הזכות להחרים כל חפץ שנישא או כלול בכל מטען שהמוביל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מחשיב כמסוכן או מהווה סיכון או אי נוחות לביטחון ספינת התענוגות או האנשים שעל סיפונה.

9.4 חל איסור על נוסעים להעלות על הסיפון חפצים שיכולים לשמש כנשק, חומר נפץ, סחורה בלתי חוקית או מסוכנת.

9.5 המוביל שומר לעצמו את הזכות לערוך חיפוש בכל תא, עגינה או חלק אחר של ספינת השייט מסיבות ביטחוניות בכל עת.

 1. כושר לנסיעה

10.1 על מנת להבטיח שהמוביל מסוגל לשאת נוסעים בבטחה ובהתאם לדרישות הבטיחות החלות שנקבעו בחוק הבינלאומי, האיחוד האירופי או הלאומי או על מנת לעמוד בדרישות הבטיחות שנקבעו על ידי הרשויות המוסמכות, לרבות מדינת הדגל, הנוסע מתחייב כי הוא /היא כשירה לנסיעה בים וכי התנהגותו או מצבו לא יפגעו בבטיחות ספינת השייט או יפריעו לאנשים אחרים על הסיפון.

10.2 אם נראה למוביל, לשייטת או לרופא של ספינת התענוגות שנוסע מכל סיבה שהיא אינו כשיר לנסוע, עלול לסכן את הבטיחות, או עשוי לסרב לו רשות לנחות בכל נמל, או עלול להטיל אחריות על המוביל. עבור תחזוקת נוסעים, תמיכה או החזרה, אזי תהיה למוביל או למאסטר הזכות לקחת כל אחד מהקורסים הבאים: (ט) לסרב להעלות את הנוסע בכל נמל; (ii) להוריד את הנוסע בכל נמל; (iii) להעביר את הנוסע לעגינה או לתא אחר; (iv) אם רופא ספינת התענוגות סבור כי רצוי, להכניסו או לכלוא אותו בבית החולים של אוניית השייט או להעביר את הנוסע למתקן בריאות בכל נמל, על חשבון הנוסע. (v) לתת עזרה ראשונה ולתת כל תרופה, תרופה או חומר אחר או לאשפז ו/או להגביל את הנוסע לבית חולים או למוסד דומה אחר בכל נמל, ובלבד שרופא האונייה ו/או המפקד סבור שכל צעדים כאמור. נחוצים.

10.3אלא אם כן נקבע על פי כל חוק רלוונטי, כאשר נוסע סורב לעלות למטוס כתוצאה מבטיחות ו/או כשירות לנסוע, המוביל לא יהיה אחראי לכל הפסד או הוצאה שייגרמו לנוסע כתוצאה מכך, והנוסע לא יהיה זכאי לכך. כל פיצוי מהמוביל.

10.4 לכלי השיט מספר מצומצם של תאים המצוידים לנכים. לא כל האזורים או הציוד בכלי השיט מתאימים לגישה לנכים או לאנשים עם מוגבלות בניידות.

10.5 המוביל שומר לעצמו את הזכות לסרב מעבר לכל מי שלא הודיע לו על צרכיו הספציפיים בכל הנוגע ללינה, ישיבה או שירותים הנדרשים מהמוביל או מפעיל המסוף, או הצורך שלו להביא ציוד רפואי, או להביא ציוד מוכר. כלב סיוע על סיפון כלי השיט, או של כל מוגבלות ידועה אחרת, או שלדעת המוביל ו/או האדון אינו כשיר או אינו מסוגל לנסוע, או מי שמצבו עלול להוות סכנה לעצמו או לאחרים על הסיפון מטעמי בטיחות. 10.6 נוסעים הזקוקים לסיוע ו/או שיש להם בקשות מיוחדות, או הזקוקים למתקנים או ציוד מיוחד בכל הנוגע ללינה, מקומות ישיבה או שירותים הנדרשים או הצורך שלהם להביא ציוד רפואי וניידות, חייבים להודיע על כך למארגן בעת ביצוע ההזמנה. זאת על מנת להבטיח שניתן לשאת את הנוסע בבטחה ובהתאם לכל דרישות הבטיחות החלות. על מנת להבטיח שהמוביל יוכל לספק את הסיוע הדרוש ואין בעיות הנוגעות לתכנון ספינת הנוסעים או תשתית וציוד הנמל – לרבות מסופי נמל – אשר עלולות לגרום לבלתי אפשרי לבצע את העלייה, הירידה או ההובלה של הנוסע באופן בטוח או אפשרי מבחינה תפעולית. המוביל אינו מחויב להעניק כל סיוע או לעמוד בבקשות מיוחדות אלא אם כן הסכים לכך בכתב. אם לא ניתן לשאת את הנוסע בבטחה ובהתאם לדרישות הבטיחות הרלוונטיות, המוביל יכול לסרב לקבל נוסע או העליה למטוס של נכה או אדם עם מוגבלות בניידות מטעמי בטיחות.

10.7 אותם נוסעים המרותקים לכסאות גלגלים חייבים לספק כסאות גלגלים בגודל סטנדרטי משלהם. כסאות הגלגלים של הספינה זמינים לשימוש חירום בלבד.

מקום שהמוביל רואה בכך צורך בהחלט לבטיחות הנוסע, הוא עשוי לדרוש מנכה או אנשים עם מוגבלות בניידות בליווי אדם אחר או כלב סיוע מוכר (על פי סעיף 12.3) המסוגל לספק את הסיוע הנדרש על ידי הנכה או אדם עם מוגבלות בניידות. דרישה זו תתבסס כולה על הערכה של המוביל על הצורך של הנוסע מטעמי בטיחות ועשויה להשתנות מכלי רכב לכלי רכב ו/או ממסלול למסלול.

10.8 כאשר ציוד נייד או ציוד אחר אובד או ניזוק עקב תקלה או הזנחה של המוביל, זו החלטה מוחלטת של המוביל אם לתקן או להחליף ציוד כזה. אלא אם כן הספק הסכים אחרת ובכתב, הנוסעים מוגבלים להעלות שני (2) פריטי ניידות או ציוד רפואי זה על הסיפון לכל תא עם ערך כולל שלא יעלה על 2,200 פאונד. כל הציוד חייב להיות מסוגל לשאת בבטיחות ויש להצהיר עליו לפני השייט. המוביל רשאי לסרב לשאת ציוד כזה אם לא בטוח לעשות כן או אם לא נמסר לו הודעה בזמן כדי לאפשר הערכת סיכונים. 10.9 כל נוסע העולה, או מאפשר לכל נוסע אחר שבאחריותו לעלות, כאשר הוא או נוסע אחר כזה סובלים ממחלה, מחלה, פציעה או ליקוי גופני או נפשי או לו או לה. הידע שנחשף לזיהום או מחלה מדבקת כלשהי, או מכל סיבה אחרת שעלולה לפגוע בבטיחותם או בנוחות הסבירה של אנשים אחרים על הסיפון או מסיבה כלשהי שנדחה לו רשות לנחות בנמל היעד שלו/ה. אחראי לכל הפסד או הוצאה שייגרמו למוביל או למנהל במישרין או בעקיפין כתוצאה ממחלה, מחלה, פציעה, ליקוי, חשיפה או סירוב או רשות לנחות, אלא אם כן במקרה של מחלה, מחלה, פציעה, ליקוי או חשיפה, דבר זה הוכרז בכתב למוביל או למפקד לפני העלייה למטוס והושגה הסכמה בכתב של המוביל או המפקד לעלייה זו.

10.10 הספק שומר לעצמו את הזכות לדרוש מכל נוסע להציג הוכחות רפואיות לכשירות לנסוע על מנת להעריך האם ניתן לשאת את הנוסע הזה בבטחה בהתאם לחוק הבינלאומי, האיחוד האירופי או הלאומי החל.

10.11 לנשים בהריון מומלץ מאוד לפנות לייעוץ רפואי לפני הנסיעה בכל שלב של ההריון. המוביל אינו יכול מטעמי בטיחות לשאת נוסעים בהריון של 24 שבועות ומעלה עד סוף ההפלגה. המוביל שומר לעצמו את הזכות לבקש אישור רפואי בכל שלב של ההריון ולסרב מעבר אם המוביל ו/או המפקד אינם משוכנעים שהנוסעת תהיה בטוחה במהלך המעבר.

10.12 אי הודעה למוביל ולרופא כלי השיט על הריון יפטור את המוביל מכל אחריות כלפי הנוסעת ההרה.

10.13 רופא הספינה אינו מוסמך ללדת תינוקות על הסיפון או להציע טיפול לפני או לאחר לידה ואין אחריות על המוביל ביחס ליכולת לספק שירותים או ציוד כאמור. נוסעות בהריון מופנות לסעיף כאן שכותרתו "טיפול רפואי" לקבלת מידע לגבי המתקנים הרפואיים על הסיפון.

 1. התנהלות הנוסע

11.1 בטיחות כלי השיט ושל כל מי שעליו נמצאת בשיקול ראשון. על הנוסעים לשים לב ולציית לכל התקנות וההודעות הנוגעות לבטיחות כלי השיט, הצוות והנוסעים שלה, מתקני הטרמינל ודרישות ההגירה.

11.2 על הנוסעים להתנהל בכל עת באופן המכבד את בטיחותם ופרטיותם של אנשים אחרים על הסיפון.

11.3 הנוסעים חייבים להיענות לכל בקשה סבירה של כל חבר צוות, המפקד או השוטרים שלו.

11.4 על כל הנוסעים לדאוג לבטיחותם בזמן ההליכה על הסיפונים החיצוניים. אסור לנוסעים וילדים להתרוצץ על הסיפונים או בחלקים אחרים של כלי השיט.

11.5 אין להשאיר את כבודת הנוסעים ללא ליווי בכל עת, אלא אם ניתנו הנחיות שונות והגיוניות מהצוות. מטען ללא מלווה עלול להיות מוסר ו/או להשמיד.

11.6 הנוסע לא יביא לספינה סחורה או חפצים בעלי אופי דליק או מסוכן, ולא כל חומר מבוקר או אסור. הפרת תנאים ותקנות אלה תגרום לנוסע אחריות מוחלטת כלפי המוביל לכל פציעה, אובדן, נזק או הוצאה ו/או לשפות את המוביל מפני כל תביעה, עונש סופי הנובע מהפרה כזו. הנוסע עשוי גם להיות אחראי לקנסות סטטוטוריים ו/או עונשים.

11.7 על מנת להבטיח תקני בטיחות ואבטחה, חל איסור מוחלט להעלות מזון ומשקאות לספינות. בהתאם לתקנה זו ועל מנת להבטיח את התקנים הנ"ל, במהלך העלייה למטוס תתבצע בקרת בדיקה קפדנית על כבודת כל הנוסעים. הפריטים המותרים הם: מוצרי היגיינה אישית, מוצרי ניקוי, קרמים, תרופות נוזליות לשימוש טיפולי, ציוד לתינוקות ומוצרי מזון לתינוקות, פריטים תזונתיים שנקבעו על ידי רופא. כל פריט מזון מקומי או "טיפוסי" שנרכש במהלך ההפלגה בכל נמל יציאה ייאסף ויוחזר בתום ההפלגה.

11.8 הנוסע יישא בכל מקרה באחריות לכל פציעה, אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה מהפרתם של כל אחד מהאיסורים בתנאי הובלה אלה ועליו לשפות את המוביל מפני כל תביעה בקשר לכך.

 1. חיות/חיות מחמד

12.1 בעלי חיים ו/או חיות מחמד מלבד כלבי סיוע מוכרים אינם מורשים לעלות על כלי השיט בשום פנים ואופן ללא אישורו בכתב של המוביל. כל בעלי חיים או חיות מחמד כאלה שיובאו על ידי הנוסע ללא רשות יילקחו למעצר ויתבצעו סידורים להנחתת החיה בנמל העיירה הבא על חשבונו הבלעדי של הנוסע.

12.2 בעוד שהמוביל ו/או משרתיו ו/או סוכניו ינקטו בזהירות הסבירה בכל הנסיבות ביחס לחיית המחמד או החיה, לא המאסטר ולא המוביל נושאים באחריות כלפי הנוסע בגין אובדן או פציעה כלשהם. חיית המחמד או החיה בהיותו ברשות המוביל/משמורת.

12.3 כלבי סיוע מוכרים כפופים וחייבים לציית לתקנות הלאומיות והאיחוד האירופי בנוגע לבריאות, חיסונים, אילוף ונסיעות. באחריות הנוסע להצטייד בכל הניירות הנדרשים ולבדוק את המיקום לפני ההפלגה ולהיות משוכנע שניתן לשאת את כלב הסיוע לנמלי העלייה והירידה ולא נאסר על הכלב לרדת לחוף בנמלים השונים. של שיחה.

 1. כּוֹהֶל

13.1 משקאות אלכוהוליים, לרבות יינות, משקאות חריפים, בירה או ליקרים אחרים זמינים לרכישה על סיפון הספינה במחירים קבועים. נוסעים אינם רשאים להעלות לסיפון משקאות כאלה לשימוש במהלך ההפלגה, בין אם לצריכה בתאיהם או אחרת. משקאות אלכוהוליים בכל צורה לא יימכרו לקטינים במהלך השייט. כאשר המסלול כולל נמל הממוקם בארה"ב, אותם תנאים יחולו על כל הנוסע מתחת לגיל 21.

13.2 המוביל ו/או משרתיו ו/או סוכניו רשאים להחרים אלכוהול שהובא על הסיפון על ידי הנוסעים.

13.3 המוביל ו/או משרתיו ו/או סוכניו רשאים לסרב להגיש לנוסע אלכוהול או אלכוהול נוסף, כאשר לדעתם הסבירה הנוסע עלול להוות סכנה ו/או מטרד לעצמו, לנוסעים אחרים ו/או ל- כְּלִי שַׁיִט.

 1. קטינים

14.1 כל האמור בסעיף 10 ודרישת הכשירות לנסיעה חלים על כל הנוסעים לרבות קטינים.

14.2 המוביל אינו מקבל קטינים ללא ליווי. קטינים לא יורשו לעלות למטוס אלא אם הם מלווים על ידי הורה או אפוטרופוס או כל אדם מורשה אחר. נוסעים מבוגרים הנוסעים עם קטין יהיו באחריות מלאה להתנהגותו ולהתנהגותו של אותו קטין. קטינים אינם רשאים להזמין או לצרוך משקאות אלכוהוליים או להשתתף בהימורים. כאשר המסלול כולל נמל הממוקם בארה"ב, אותם תנאים יחולו על כל נוסעים מתחת לגיל 21.

14.3 קטינים על הסיפון חייבים להיות בהשגחת הורה או אפוטרופוס בכל עת והם מוזמנים לפעילויות על הסיפון או בטיולי חוף, בתנאי שהורה או אפוטרופוס נוכחים. ילדים לא יכולים להישאר על הסיפון אם הוריהם או האפוטרופוסים שלהם עולים לחוף, אלא אם כן אושר במפורש על ידי הצוות שעל הסיפון.

14.4 הנוסעים הבוגרים יהיו אחראים כלפי המוביל ויפצו אותו בגין אובדן, נזק או עיכוב שייגרם למוביל עקב כל מעשה או מחדל של הנוסע או הנוסע הקטן בהשגחתו של המבוגר.

14.5 נוסעים קטינים כפופים לכל התנאים הכלולים בתנאי ההובלה.

 1. שירותים רפואיים על ידי קבלנים עצמאיים

15.1 שירותים רפואיים זמינים על סיפון ספינת התענוגות לנוסע הנוסע. הרופא והצוות הרפואי של אוניית השייט הינם קבלנים עצמאיים וזכאים לגבות מהנוסעים עבור אשפוז, כל שירות רפואי ותרופות הניתנים. הרופא והצוות הרפואי של ספינת השייט אינם בשליטת המפקד לטיפול בנוסעים, והמוביל לא יישא באחריות כלשהי לשירותים רפואיים או תרופות שסופקו או לא סופקו.

15.2 מתקנים רפואיים על הסיפון ובנמלים השונים עשויים להיות מוגבלים. המוביל לא יישא באחריות כלשהי להפניית אורחים לחוף לצורך שירותים רפואיים או עבור השירותים הרפואיים בפועל שניתנו לחוף. במקרה שנדרש טיפול רפואי מכל סוג שהוא או סיוע אמבולנס, בין אם בחוף, בים או באוויר, והוא מסופק או הורה על ידי המוביל או המפקד או הרופא, הנוסע הנוגע בדבר יהיה אחראי בתשלום המלא או עלותם וישפה את המוביל לפי דרישה ראשונה מכל עלויות שייגרמו למוביל, משרתיו או סוכניו.

 1. טיפול רפואי

16.1 חובתו ואחריותו של הנוסע לפנות לעזרה רפואית מהרופא המוסמך על סיפונה של כלי השיט בעת הצורך במהלך ההפלגה.

16.2 רופא ספינת השייט אינו מומחה והמרכז הרפואי של הספינה אינו חייב להיות ואינו מצויד באותם סטנדרטים כמו בית חולים יבשתי. הספינה נושאת אספקה וציוד רפואי כנדרש על ידי מדינת הדגל שלו. לא המוביל ולא הרופא יהיו אחראים כלפי הנוסע כתוצאה מכל חוסר יכולת לטפל במצב רפואי כלשהו כתוצאה מכך.

16.3 במקרה של מחלה או תאונה, ייתכן שיהיה צורך להנחית את הנוסעים לחוף על ידי המוביל ו/או המאסטר לצורך טיפול רפואי. המוביל אינו מציג מצג לגבי איכות הטיפול הרפואי בכל נמל או במקום בו נוסע נחיתה.

16.4 מומלץ לנוסעים לוודא שהביטוח שלהם מכסה טיפול רפואי, לרבות כל עלויות החזרה לשעת חירום.

16.5 מתקנים ותקנים רפואיים משתנים מנמל לנמל והמוביל אינו מציג מצגים או אחריות ביחס לתקנים אלה.

16.6 ביחס לציוד רפואי שבכוונת הנוסע להעלות על הסיפון באחריות הנוסע לדאוג למסירה לרציפים לפני יציאת כל הציוד הרפואי.

16.7 הדרישה מהנוסעים להודיע בעת ביצוע ההזמנה אם הם צריכים להחזיק ציוד רפואי על הסיפון היא להבטיח שניתן לשאת ו/או לשאת את הציוד הרפואי בבטחה.

16.8 באחריות הנוסע לוודא שכל הציוד הרפואי תקין ולארגן מספיק ציוד ואספקה שיספיקו לכל אורך ההפלגה. הספינה אינה נושאת כל תחליף והגישה לטיפול וציוד בצד החוף עשויה להיות קשה ויקרה.

16.9 על הנוסעים להיות מסוגלים להפעיל את כל הציוד. אם יש תנאים מסוימים, נוסעים בעלי מוגבלויות או מוגבלות, הדורשים טיפול או השגחה אישיים, טיפול או השגחה אישיים כאלה חייבים להיות מאורגנים על ידי הנוסע ועל חשבון הנוסע. כלי השיט אינו מסוגל להפסיק שירותים, טיפול אישי או השגחה אישי אחד לאחד או כל צורה אחרת של טיפול במצבים פיזיים או פסיכיאטריים או אחרים.

 1. קבלנים עצמאיים אחרים

ספינת השייט נושאת על סיפונה ספקי שירות הפועלים כקבלנים עצמאיים. השירותים והמוצרים שלהם מחויבים כתוספות. הספק אינו אחראי לביצועים או למוצרים שלהם. קבלנים אלה עשויים לכלול מספרה, מניקוריסטית, מעסה, צלם, בדרן, מדריכי כושר, חנוונים ואחרים המספקים שירותים. המגבלות האמורות בסעיפים 22 ו-23 יחולו על כל הקבלנים העצמאיים.

 1. חבילות נסיעות וטיולי חוף

לינה במלון וכל התחבורה (מלבד ספינת השייט של המוביל) הכלולה בחבילות או טיולי חוף, מופעלים על ידי קבלנים עצמאיים גם אם נמכרים על ידי סוכנים או מארגנים על סיפון ספינת השייט. "חבילה" תהיה זהה למשמעות הכלולה בהנחיית האיחוד האירופי 2015/2302 של הפרלמנט האירופי בנושא נסיעות חבילה והסדרי נסיעות מקושרים. המוביל לא יהיה אחראי בשום אופן להתנהלות, למוצרים או לשירותים הניתנים על ידי קבלנים עצמאיים כאמור.

 1. מטען הנוסע ורכושו האישי

19.1 האורחים מוזמנים להגביל את המטען הנשלח לשתי מזוודות ושתי מזוודות יד לאדם.

במהלך הפלגות המיקום, ההנחיות הנ"ל מייצגות את המגבלה המקסימלית המותרת לאדם, ובלבד שבכל מקרה, כמות המזוודות המרבית בכל תא לא תעלה על 100 ק"ג ו/או 8 יחידות בקרב כל הנוסעים באותו תא.

עגלות ילדים וכסאות גלגלים מותרים תמיד.

יש לשמור את כל המטען בתא הנוסעים, ולשמור על כל היציאות נקיות מכל מכשול.

19.2 מזוודות ורכוש הנוסע יכללו חפצים אישיים בלבד, וכל רכוש מסחרי יחויב בתשלום נוסף.

19.3 המוביל לא יהיה אחראי לכל רכוש שביר או מתכלה שנשא הנוסע.

19.4 אין להכניס בעלי חיים או ציפורים לסיפון, למעט כלבי סיוע מוכרים המורשים לנוסעים נכים או ל-PRM, לפי סעיף 12.3. לנוסע תהיה אחריות מלאה לכלבים כאלה.

19.5 נוסעים עם כיסאות גלגלים משלהם חייבים לבדוק שזמינות מקומות לינה מתאימים בזמן ההזמנה, ותוספת בכתב חתומה על ידי הנוסע והחברה ומתווספת לכרטיס ולחוזה. אם נדרש ציוד רפואי- ניידות או אחר, יש להודיע על כך בזמן ההזמנה או תוך זמן סביר לפני ההפלגה כדי לאפשר למוביל להעריך האם ניתן לשאת ציוד כזה בבטחה. באחריות הנוסע לוודא שציוד כזה תקין ושהנוסע יכול להפעיל ציוד כזה. 19.6 כל המטען חייב להיות ארוז בצורה מאובטחת ותווית ברורה. המוביל לא יישא באחריות לאובדן, נזק או עיכוב במסירת כבודה כלשהי, אם המטען אינו מסומן מספיק.

19.7 המוביל לא יישא באחריות לאובדן או נזק למטען או לרכוש של הנוסע בזמן שהותו במשמורת או בשליטה של סוורים או קבלנים עצמאיים אחרים בצד החוף.

19.8 יש לתפוס את כל הכבודה עם הגעת ספינת השייט לנמל הסופי, אחרת היא תאוחסן על חשבון הנוסעים ועל אחריותו.

19.9 הנוסע לא יהיה חייב לשלם או לקבל כל תרומה ממוצעת כללית בגין כבודה או חפצים אישיים או רכוש.

19.10 למוביל תהיה שעבוד וזכות למכור במכירה פומבית או בכל דרך אחרת, ללא הודעה לנוסע, כל מטען או רכוש אחר השייך לנוסע כלשהו בסיפוק כספים שלא שולמו או מכל כספים אחרים שעלולים להיות בכל דרך שהיא. המגיע על ידי הנוסע למוביל או למשרתיו, סוכניו או נציגיו.

 1. אחריות הנוסעים לנזק

הנוסע יהיה אחראי ויפצה למוביל בגין כל נזק לכלי השיט ו/או לריהוט או לציוד שלו או לכל רכוש אחר של המוביל שנגרם על ידי כל מעשה או מחדל מכוון או רשלני של הנוסע או כל אדם שעבורו הנוסע. אחראי לרבות, אך לא רק, ילדים מתחת לגיל 18 הנוסעים עם נוסע.

 1. כוח עליון ואירועים מעבר לשליטת הספק

המוביל לא יישא באחריות לכל אובדן, פציעה, נזק או חוסר יכולת לבצע את המסע הנובעים מנסיבות כלשהן של כוח עליון כגון, אך לא רק: מלחמה, טרור – ממשי או מאוים – שריפה, אסונות טבע, מעשי אלוהים , שביתות עובדים, פשיטת רגל, אי ביצוע של קבלני משנה או כל אירוע אחר שאינו בשליטת המוביל ו/או אירועים חריגים ו/או בלתי צפויים.

 1. אחריות

אחריותו (אם קיימת) של המוביל לנזק שנגרם כתוצאה ממוות או פציעה אישית של הנוסע, או אובדן או נזק למטען תהיה כפופה למגבלות הבאות ותיקבע בהתאם לאלה:

22.1 האמנה הבינלאומית המתייחסת להובלת נוסעים ומטענם דרך הים, שאומצה באתונה ב-13 בדצמבר 1974 ו- ("אמנת אתונה"), כפי שתוקנה לאחר מכן ב-1976 וכפי ששולבה החל מה-1 בינואר 2013 בתקנה 392 של האיחוד האירופי. /2009 לגבי זכויות הנוסעים בעת נסיעה בים במקרה של תאונות (תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי), יחולו על הובלה בינלאומית בים כאשר נמל העלייה או הירידה נמצא באיחוד האירופי או כאשר לכלי השיט יש דגל של האיחוד האירופי. או כאשר חוזה ההובלה נערך באיחוד האירופי. . הוראות אמנת אתונה ובמקרה רלוונטי, תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי משולבות בזאת במפורש בתנאי הובלה אלה. עותקים של אמנת אתונה ושל תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי זמינים לפי בקשה וניתן להורידם מהאינטרנט בכתובת www.imo.org. המוביל יהיה זכאי ליהנות מכל ההגבלות, הזכויות והחסינות הניתנות על ידי אמנת אתונה, ובמקרה רלוונטי, תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי, לרבות ההשתתפות העצמית המלאה לפי סעיף 8(4) לאמנת אתונה. אחריותו של המוביל למוות, פציעה גופנית או מחלה לנוסע לא תעלה על 46.666 זכויות משיכה מיוחדות ("SDR") כמפורט ומוגדר באמנת אתונה או, אם רלוונטי, על הסכום המרבי של 400,000 SDR בהתאם לתקנת האיחוד האירופי. 392/2009 ובמקרה שיש אחריות למלחמה וטרור 250,000 SDR. אחריותו של המוביל לאובדן או נזק למטען של הנוסע או לרכוש אחר לא תעלה על 833 SDR לנוסע לפי אמנת אתונה או 2,250 SDR כאשר תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי חלה. מוסכם כי אחריות כזו של המוביל תהיה כפופה להשתתפות עצמית של 13 SDR לכל נוסע, סכום כזה יקוזז מאובדן או נזק למטען או לרכוש אחר. הנוסע מבין ששער ההמרה של SDR's משתנה מדי יום וניתן לקבלו מבנק או באינטרנט. ניתן לחשב את הערך של SDR על ידי ביקור בכתובת http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx. אם הוראה כלשהי של תנאי הובלה אלה תבוטל על ידי אמנת אתונה או תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי, חוסר תוקף כזה יוגבל לסעיף המסוים ולא לתנאי ההובלה.

22.2 אחריותו של המוביל ביחס למוות ו/או לפציעה גופנית מוגבלת ובשום מקרה לא תחרוג מגבולות האחריות שנקבעו על פי אמנת אתונה או, אם רלוונטי, תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי.

22.3 המוביל יהיה אחראי רק ביחס למוות ו/או פציעה אישית ו/או אובדן או נזק למטען במקרה שהמוביל ו/או משרתיו או סוכניו יהיו אשמים ב"אשמה או הזנחה", כנדרש ע"י סעיף 3 לאמנת אתונה, או כאשר קיימת אחריות לתקרית משלוח, כאשר תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי חלה. גבולות האחריות לפי תנאי אמנת אתונה יחולו על משרתיו ו/או סוכניו של המוביל ו/או הקבלנים העצמאיים בהתאם לסעיף 11 לאמנת אתונה. כל נזק שישולם על ידי המוביל יופחת באופן יחסי לכל רשלנות תורמת של הנוסע כקבוע בסעיף 6 לאמנת אתונה.

22.4 ההנחה היא על פי אמנת אתונה ובמקרה הרלוונטי תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי כי המוביל מסר כבודה לנוסע אלא אם כן ניתנה הודעה בכתב על ידי הנוסע בתוך התקופות הבאות:

(ט) במקרה של נזק לכאורה לפני או בזמן הירידה או המסירה מחדש

(2) במקרה של נזק שאינו ניכר או אובדן מטען בתוך חמישה עשר ימים מהירידה או המסירה או מהתאריך שבו מסירה כזו הייתה צריכה להתבצע.

22.5 אם ההובלה המסופקת להלן אינה "הובלה בינלאומית" כהגדרתה בסעיף 2 לאמנת אתונה או שהכלי משמש כמלון צף או הובלה לא בינלאומית בדרך ים, שאר ההוראות של אמנת אתונה יחולו על חוזה זה/ה וייחשב כמשולב בו בשינויים המחויבים.

22.6 המוביל לא יישא באחריות לאובדן או נזק לכל חפצי ערך כגון כספים, ניירות ערך סחירים, פריטי מתכת יקרים, תכשיטים, אמנות, מצלמות, מחשבים, ציוד אלקטרוני, או כל חפצי ערך אחרים, אלא אם כן הם הופקדו אצל המוביל לבטיחות- שמירה, וגבול גבוה יותר מוסכם במפורש ובכתב בעת ההפקדה, ותשלום נוסף משולם על ידי הנוסע עבור הגנת ערך מוצהרת. השימוש בכספת הספינה אינו פיקדון באונייה. כאשר קיימת אחריות לאובדן או נזק לחפצי ערך שהופקדו בספינה, אחריות כזו מוגבלת ל-1,200 SDR לפי אמנת אתונה או 3,375SDR כאשר תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי חלה. (ii) המוביל והנוסע מסכימים שלא לדרוש כל ביטחון מהאחר בקשר לתביעה מכל סוג שהוא. הנוסע מוותר על הזכות לעצור את ספינת השייט או לצרף כל נכס אחר בבעלות, שכר או מופעל על ידי המוביל. אם ספינת התענוגות תיעצר או מצורף, אזי הספינה והספק יהיו בעלי הזכות לכל הגבלה ולכל הגנות הזמינות כאן.

22.7 בנוסף להגבלות והפטורים מהאחריות המפורטים בתנאי ההובלה, המוביל ייהנה מלוא כל החוקים החלים הקובעים הגבלה ו/או שחרור מאחריות (לרבות ללא הגבלה, חוק ו/או חוקי ה- דגל כלי השיט בגין/או המגבלה העולמית על נזקים שניתן להחזיר מהמוביל). שום דבר בתנאי הובלה אלה אינו נועד לפעול כדי להגביל או לשלול מהספק כל הגבלה או פטור או חבות חוקית או אחרת כאמור. המשרת ו/או סוכניו של המוביל ייהנו מלוא היתרונות של כל ההוראות הללו הנוגעות להגבלת האחריות.

22.8 מבלי לפגוע בהוראות של 22.1 עד 22.7 לעיל, אם תוגש תביעה כלשהי נגד המוביל בכל תחום שיפוט שבו הפטורים וההגבלות הרלוונטיים המשולבים בתנאי הובלה אלה נחשבים בלתי אכיפים מבחינה משפטית, הספק לא יישא באחריות למוות , פציעה, מחלה, נזק, עיכוב או אובדן או נזק אחר לכל אדם או רכוש הנובעים מכל סיבה מכל סוג שהוא, אשר לא הוכח כי נגרמה עקב רשלנות או אשמתו של המוביל עצמו.

 1. רגשי/מצוקה

לא ישולם פיצוי על ידי המוביל לאף נוסע בגין כל לחץ רגשי, עוגמת נפש ו/או פגיעה נפשית מכל סוג שהוא, למעט מקום בו ניתן להשיב על פי חוק כנגד המוביל כתוצאה מכל פגיעה שנגרמה מתאונה עקב תקלה או הזנחה של הספק. מוֹבִיל.

 1. סיורי החוף

תנאי ההובלה, לרבות הגבלת אחריות, חלים על טיולי החוף שנרכשו, בין אם בצורת קופון כרטיס או שובר, בין אם לפני העלייה למטוס ובין אם מהמוביל לאחר העלייה למטוס.

 1. חוק ישים

החוק החל על תנאי הובלה אלה יהיה הדין האיטלקי.

 1. שיפוט

26.1 אלא אם נקבע אחרת על ידי כל חוק רלוונטי, עבור כל התביעות נגד הספק יובאו ותהיינה כפופות לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט של נאפולי, איטליה.

 1. הודעות על תביעות

(א) המוביל לא יישא באחריות כלשהי בגין כל תביעה הנובעת מתאונה שלא דווחה על ידי הנוסע למפקד בזמן על סיפונה של כלי השיט.

(ב) הודעות על תביעה בגין מוות, מחלה, מתח נפשי או פציעה אישית, עם הפרטים המלאים בכתב, יימסרו למוביל ולספינת התענוגות בתוך שישה (6) חודשים (185 ימים) ממועד מוות, פציעה כאמור, או שמתרחשת מחלה.

(ג) הודעות תביעה בגין אובדן או נזק למטען או לרכוש אחר יימסרו למוביל בכתב לפני או במועד הירידה, או אם לא ברור, בתוך חמישה עשר (15) ימים מתאריך הירידה מהמטוס.

(ד) תלונות על פי חוק האיחוד האירופי 1177/2010 בדבר נגישות, ביטול או עיכובים יש להעביר למוביל תוך חודשיים (2) ממועד ביצוע השירות. הספק יגיב תוך חודש כדי להודיע אם התלונה מבוססת, נדחתה או עדיין בבחינה. תשובה סופית תינתן תוך חודשיים (2) חודשים. הנוסע יספק מידע נוסף ככל שיידרש על ידי המוביל לטיפול בתלונה. אם הנוסע אינו מרוצה מהתגובה, הוא רשאי להתלונן בפני גוף האכיפה הרלוונטי במדינת העלייה למטוס.

 1. מגבלות זמן להגשת תביעה

כל התביעות נגד המוביל או ספינת התענוגות בגין מוות, מחלה, מתח נפשי או פציעה אישית של נוסע או בגין אובדן או נזק למטען או לרכוש אחר יתיישנו לאחר שנתיים (2) מתאריך הירידה מהמטוס כפי שנקבע על ידי סעיף 16 של אמנת אתונה ו/או היכן שרלוונטי תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי.